> >

Монголын Үндэсний Радио下载

Монголын Үндэсний Радио

Монголын Үндэсний Радио

9545 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Монголын Үндэсний Радио 截图

Монголын Үндэсний Радио Монголын Үндэсний Радио Монголын Үндэсний Радио Монголын Үндэсний Радио

Монголын Үндэсний Радио 描述

Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Радио - Та одоо Андройд гар утас таблет дээрээ суулган дэлхийн хаанаас ч гэсэн шууд сонсох боломжтой!
Mongolduu.com & Asuult.NET presents you the Mongolian National Broadcasting Radio App on Android Platform. This is a live stream directly from Radio Station's studio.
Монголдуу.ком Асуулт.нэт вэб хуудаснаас та бүхэнд Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Радио станц-г Улаанбаатар хотоос шууд сонсох боломжыг Андройд утастай хэрэглэгчиддээ олгож байна.
Анхаар: Android OS хувилбар 2.2-с дээш байх хэрэгтэй.
Mongol Монгол Улаанбаатараас Mongolian News Music Talk Show Traditional Music Ulaanbaatar Mongolia
МонголынҮндэснийОлонНийтийнРадио - ТаодооАндройдгарутастаблетдээрээсуулгандэлхийнхаанаасчгэсэншуудсонсохболомжтой!
Mongolduu.com Asuult.NET介绍蒙古国家广播电台Android平台的应用程序。这是一个实时数据流直接从广播电台的工作室。
Монголдуу.комАсуулт.нэтвэбхуудаснаастабүхэндМонголынҮндэснийОлонНийтийнРадиостанц-гУлаанбаатархотоосшуудсонсохболомжыгАндройдутастайхэрэглэгчиддээолгожбайна。
Анхаар:Android操作系统хувилбар2.2сдээшбайх​​хэрэгтэй。
蒙古МонголУлаанбаатараас蒙古新闻音乐脱口秀节目乌兰巴托的蒙古传统音乐

Монголын Үндэсний Радио 更新内容

此版本中的新功能:- Streaming server URL now automatically updates.
- Back button will exit app. :)

Монголын Үндэсний Радио 历史版本

 • Монголын Үндэсний Радио

  Монголын Үндэсний Радио

  版本:2.3.1 高速下载

Монголын Үндэсний Радио 使用技巧

Монголын Үндэсний Радио 应用内最新内容

Монголын Үндэсний Радио 信息

大小
9.18M
分类
视频 休闲时间
TAG
更新
版本
2.3.1
要求
Android 2.2.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Монголын Үндэсний Радио的人还下载

应用下载排行榜

 1. 微信 6 亿人安装 下载
 2. QQ 6.3 亿人安装 下载
 3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
 4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
 5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
 6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
 7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
 8. 墨迹天气 8820 万人安装 下载
 9. 微博 2.3 亿人安装 下载
 10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端