> >

Μόρια Πανελλαδικών下载

Μόρια Πανελλαδικών

Μόρια Πανελλαδικών

207 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Μόρια Πανελλαδικών 截图

Μόρια Πανελλαδικών Μόρια Πανελλαδικών

Μόρια Πανελλαδικών 描述

Νέα εφαρμογή για το νέο σύστημα Πανελλαδικών 2016! Μάθετε τα πάντα και υπολογίστε τα μόρια για κάθε ομάδα προσανατολισμού. Κατεβάστε την εδώ:
Πανελλαδικές 2016
Υπολογίστε με ακρίβεια τα μόρια που παίρνετε στις Πανελλαδικές εξετάσεις (Ενιαίο λύκειο), καθώς και σε ποιές σχολές "περνάτε" σύμφωνα με τις περσινές βάσεις (2010) .
Η εφαρμογή αποθηκεύει τις βαθμολογίες ώστε να κάνετε εύκολα και γρήγορα αλλαγές.
Γίνεται install στην sd card
Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους!
Greek App.Moria Panelladikwn
Ελληνική εφαρμογή
Permissions:
Tα permission που ζητάει είναι απαραίτητα για την λειτουργία της εφαρμογής.
-Το gps δεν το θέλει ούτε το ανοίγει, απλά θέλει ακριβή τοποθεσία κάτι που αναφέρεται γενικά ως gps από την google στα permissions, και αυτό για την εμφάνιση των διαφημίσεων.
-Τα e-mail δεν τα διαβάζει ούτε και παίρνει permission για κάτι τέτοιο, το μόνο που θέλει είναι τα ονόματα των account σου για να σου τα εμφανίσει σε λίστα για να διαλέξεις ποιο θα συνδεθεί με τα google fusion tables ώστε να σου εμφανίσει τις σχολές που περνάς.
-Πρόσβαση στο internet, θέλει για να κατεβάζει τις βάσεις και να ανοίγει τις διαφημίσεις.
Προσοχή αυτή η εφαρμογή είναι για το παλιό σύστημα! Για το νέο σύστημα κατεβάστε την νέα εφαρμογή!
ΝέαεφαρμογήγιατονέοσύστημαΠανελλαδικών2016年! Μάθετεταπάντακαιυπολογίστεταμόριαγιακάθεομάδαπροσανατολισμού。 Κατεβάστετηνεδώ: ​​Πανελλαδικές2016年
ΥπολογίστεμεακρίβειαταμόριαπουπαίρνετεστιςΠανελλαδικέςεξετάσεις(Ενιαίολύκειο),καθώςκαισεποιέςσχολές“περνάτε”σύμφωναμετιςπερσινέςβάσεις(2010年)。
Ηεφαρμογήαποθηκεύειτιςβαθμολογίεςώστενακάνετεεύκολακαιγρήγορααλλαγές。
Γίνεται安装στηνSD卡
Καλήεπιτυχίασεόλουςτουςυποψηφίους!
希腊App.Moria Panelladikwn
Ελληνικήεφαρμογή
权限:
Tα许可πουζητάειείναιαπαραίτηταγιατηνλειτουργίατηςεφαρμογής。
-ΤοGPSδεντοθέλειούτετοανοίγει,απλάθέλειακριβήτοποθεσίακάτιπουαναφέρεταιγενικάωςGPS离την谷歌στα权限,καιαυτόγιατηνεμφάνισητωνδιαφημίσεων。
-Τα电子邮件δενταδιαβάζειούτεκαιπαίρνει许可γιακάτιτέτοιο,τομόνοπουθέλειείναιταονόματατων账户σουγιανασουταεμφανίσεισελίσταγιαναδιαλέξειςποιοθασυνδεθείμετα谷歌融合表ώστενασουεμφανίσειτιςσχολές πουπερνάς。
-Πρόσβασηστο互联网,θέλειγιανακατεβάζειτιςβάσειςκαιναανοίγειτιςδιαφημίσεις。
Προσοχήαυτήηεφαρμογήείναιγιατοπαλιόσύστημα! Γιατονέοσύστημακατεβάστετηννέαεφαρμογή!

Μόρια Πανελλαδικών 更新内容

Προστέθηκαν οι βάσεις του 2011!
Bug fixes!
Enjoy!!

Μόρια Πανελλαδικών 历史版本

Μόρια Πανελλαδικών 使用技巧

Μόρια Πανελλαδικών 信息

大小
1.35MB
分类
生活休闲
TAG
更新
版本
 1.7.1
要求
Android 1.5.0 以上
查看权限要求
来自

下载Μόρια Πανελλαδικών的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1666.9万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1287.4万人安装 下载
  3. 微信 1610.9万人安装 下载
  4. 腾讯视频 806.6万人安装 下载
  5. 优酷 984.4万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 1046.3万人安装 下载
  7. 快手 1152.9万人安装 下载
  8. 全民K歌 510.6万人安装 下载
  9. QQ音乐 201.1万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端