>

Mongolian Keyboard with Dict下载

Mongolian Keyboard with Dict

Mongolian Keyboard with Dict

6219 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Mongolian Keyboard with Dict 截图

Mongolian Keyboard with Dict Mongolian Keyboard with Dict Mongolian Keyboard with Dict Mongolian Keyboard with Dict Mongolian Keyboard with Dict Mongolian Keyboard with Dict

Mongolian Keyboard with Dict 描述

Mongolian Language Keyboard with auto completion dictionary. Энэ бол олон байрлалтай, үг автоматаар гүйцээх үйлдэлтэй Монгол кирилл гарын хөтөч юм.
- Qwerty ба стандарт Кирилл үсгийн байрлалаас аль нэгийг нь сонгон хэрэглэх боломжтой
- Та хэрэглэхийнхээ өмнө AnySoftKeyboard-ын тохиргоо руу ороод Auto select suggestion тохиргоог унтраагаарай. Ингэснээр хүсээгүй үг автоматаар сонгогдож бичигдэхээ болино.
- AnySoft Keyboard аппын Үндсэн гарын дизайн нь хар өнгөтэй зарим үсэг харагдахгүй байвал Theme-г нь Light theme болгож солих боломжтой. Тэгэхэд зарим удаан дарж гардаг үсгүүд харагдана. Жишээ нь Ы дээр Ф үсэг Ж дээр К үсэг гэх мэт ямар нэгэн үсэг дээр удаан дарахад өөр үсэг гардаг байгаа.
- Монгол бичгийн гарын драйвер бүрэн дэмжигдээгүй туршилтын түвшинд байгааг анхаарна уу.
Зааварчилгаа:
- Видеог үзэж зааварчилгаатай дэлгэрэнгүй танилцаад дагаж хийж Монгол хэлэнд тохируулж тохиргоог видео дээрх заавраар хийвэл хэрэглэхэд илүү тохиромжтой. Суулгаад зааврын дагуу AnySoftKeyboard програмыг нэмж суулгаад Settings->Language and Keyboard->AnySoftKeyboard Settings->Keyboards хэсгээс гарын байрлал сонгох ба бусад тохиргоог хийнэ. Хэрэв өөр бусад тусламж авах, эсвэл засварлах санал сэтгэгдэл байгаа бол http://mobile.dusal.net/83933/ хаягаар орж сэтгэгдэл дээр бичнэ үү.
- Жинхэнэ гартай утсан дээр о, у үсгийг хурдан 2 дарахад ө, ү үсэг гарах зэргээр өөр үсгүүд гаргана. Том Ө, Ү зэрэг үсгийг гаргахын тулд "зо", "зу" гэж хурдан дарна. Гар нь олон үсэгтэй компьютерын гар шиг бүрэн үсэгтэй бол QWERTY [бүтэн] гарыг сонгон хэрэглээрэй.
Ямар нэг асуудал гарвал сөрөг үнэлгээ өгөхийг урьтал болголгүй http://mobile.dusal.net хаягаар орж сэтгэгдлээр холбоо бариарай.
Multilayout Mongolian cyrillic keyboard plugin for AnySoftKeyboard(ASK) virtual keyboard app.
This app requires ASK installed. You can find ASK from Google Play Store.
蒙古语言键盘支持自动完成字典。 Энэбололонбайрлалтай,үгавтоматааргүйцээхүйлдэлтэйМонголкириллгарынхөтөчюм。
- Qwerty全бастандартКириллүсгийнбайрлалаасальнэгийгньсонгонхэрэглэхболомжтой
- ТахэрэглэхийнхээөмнөAnySoftKeyboard-ынтохиргоорууороод自动选择建议тохиргоогунтраагаарай。 Ингэснээрхүсээгүйүгавтоматаарсонгогдожбичигдэхээболино。
- AnySoft键盘аппынҮндсэнгарындизайнньхарөнгөтэйзаримүсэгхарагдахгүйбайвал主题гнь灯主题болгожсолихболомжтой。 Тэгэхэдзаримудаандаржгардагүсгүүдхарагдана。 ЖишээньЫдээрФүсэгЖдээрКүсэггэхмэтямарнэгэнүсэгдээрудаандарахадөөрүсэггардагбайгаа。
- Монголбичгийнгарындрайвербүрэндэмжигдээгүйтуршилтынтүвшиндбайгааганхаарнауу。
Зааварчилгаа:
- ВидеогүзэжзааварчилгаатайдэлгэрэнгүйтанилцааддагажхийжМонголхэлэндтохируулжтохиргоогвидеодээрхзаавраархийвэлхэрэглэхэдилүүтохиромжтой。 СуулгаадзааврындагууAnySoftKeyboardпрограмыгнэмжсуулгаад设置 - >语言和键盘 - > AnySoftKeyboard设置 - >键盘хэсгээсгарынбайрлалсонгохбабусадтохиргоогхийнэ。 Хэрэвөөрбусадтусламжавах,эсвэлзасварлахсаналсэтгэгдэлбайгааболhttp://mobile.dusal.net/83933/хаягаароржсэтгэгдэлдээрбичнэүү。
- Жинхэнэгартайутсандээро,уүсгийгхурдан2дарахадө,үүсэггарахзэргээрөөрүсгүүдгаргана。 ТомӨ,Үзэрэгүсгийггаргахынтулд“зо”,“зу”гэжхурдандарна。 ГарньолонүсэгтэйкомпьютерынгаршигбүрэнүсэгтэйболQWERTY [бүтэн]гарыгсонгонхэрэглээрэй。
Ямарнэгасуудалгарвалсөрөгүнэлгээөгөхийгурьталболголгүйhttp://mobile.dusal.netхаягаароржсэтгэгдлээрхолбообариарай。
Multilayout蒙古西里尔键盘插件AnySoftKeyboard(ASK)虚拟键盘应用程序。
此应用程序需要安装ASK。你可以找到从谷歌Play商店询问。

Mongolian Keyboard with Dict 更新内容

2013-04.24
- п үсгийг тооноос урд гардаг болгов.
- Танилцуулга дээр засвар хийв.
2013-04.07
- Added numbers on long press
- Added new help screen
- Removed unnecessary permission requests
Previous changes:
-Words of Mongolian dictionary increased.
-Fixed Physical Keyboard (fast click somekey and z+somekey is input other hidden keys)
-Added new QWERTY [full] keyboard for big screen devices and computer like physical keyboard.

Mongolian Keyboard with Dict 历史版本

 • Mongolian Keyboard with Dict

  Mongolian Keyboard with Dict

  版本:20150809 高速下载
 • Mongolian Keyboard with Dict

  Mongolian Keyboard with Dict

  版本:20130424 高速下载
 • Mongolian Keyboard with Dict

  Mongolian Keyboard with Dict

  版本:20120609 高速下载

Mongolian Keyboard with Dict 使用技巧

Mongolian Keyboard with Dict 应用内最新内容

Mongolian Keyboard with Dict 信息

大小
1.95M
TAG
更新
版本
20150809
要求
Android 1.6 以上
来自
Google Play

下载Mongolian Keyboard with Dict的人还下载

应用下载排行榜

 1. 微信 6.1 亿人安装 下载
 2. QQ 6.4 亿人安装 下载
 3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
 4. 搜狗输入法 6.3 亿人安装 下载
 5. 阿里星球 9336 万人安装 下载
 6. QQ空间 4.7 亿人安装 下载
 7. 淘宝 5.8 亿人安装 下载
 8. 墨迹天气 8899 万人安装 下载
 9. 微博 2.4 亿人安装 下载
 10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端