>

AnySoftKeyboard - Macedonian下载

AnySoftKeyboard - Macedonian

AnySoftKeyboard - Macedonian

3054 人安装 0 人喜欢 0 人评论

AnySoftKeyboard - Macedonian 截图

AnySoftKeyboard - Macedonian AnySoftKeyboard - Macedonian AnySoftKeyboard - Macedonian AnySoftKeyboard - Macedonian

AnySoftKeyboard - Macedonian 描述

Македонска екстензија за AnySoftKeyboard. За да работи потребно е да имаш инсталирано AnySoftKeyboard.
AnySoftKeyboard:
https://market.android.com/details?id=com.menny.android.anysoftkeyboard
Упатство за инсталација:
1. Инсталирај AnySoftKeyboard и МК екстензија
2. Активирај ASK под Language & Keyboard
3. Под Language & Keyboard > ASK Settings > Keyboards активирај барем една од трите мк тастатури
4. Смени input method од Android keyboard во AnySoftKeyboard
Default акција за менување на тастатури во ASK е swipe десно
Зошто AnySoftKeyboard?
Затоа што AnySoftKeyboard има еден куп опции за подесување, опции кои постојните македонски тастатури за android ги немаат. Вибрација/звук при пишување, едноставно менување од QWERTY на ЉЊЕРТЅ со swipe акција, речник на зборови...
МакедонскаекстензијазаAnySoftKeyboard。 ЗадаработипотребноедаимашинсталираноAnySoftKeyboard。
AnySoftKeyboard:
https://market.android.com/details?id=com.menny.android.anysoftkeyboard
Упатствозаинсталација:
1.ИнсталирајAnySoftKeyboardиМКекстензија
2.АктивирајASKпод语言和键盘
3.Под语言和键盘> ASK设置>键盘активирајбаремеднаодтритемктастатури
4.Смени输入法одAndroid键盘воAnySoftKeyboard
默认акцијазаменувањенатастатуривоASKе刷卡десно
ЗоштоAnySoftKeyboard?
ЗатоаштоAnySoftKeyboardимаеденкупопциизаподесување,опциикоипостојнитемакедонскитастатуриза的Andr​​oidгинемаат。 Вибрација/звукприпишување,едноставноменувањеодQWERTYнаЉЊЕРТЅсо刷卡акција,речникназборови...

AnySoftKeyboard - Macedonian 更新内容

最近没有更改。

AnySoftKeyboard - Macedonian 历史版本

AnySoftKeyboard - Macedonian 使用技巧

AnySoftKeyboard - Macedonian 应用内最新内容

AnySoftKeyboard - Macedonian 信息

大小
1.34M
TAG
更新
版本
1.2
要求
Android 1.5 以上
来自
Google Play

下载AnySoftKeyboard - Macedonian的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9341 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8981 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端