>

Óbuda下载

Óbuda
1711 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Óbuda 截图

Óbuda Óbuda Óbuda Óbuda Óbuda Óbuda

Óbuda 描述

Bús Balázs polgármester ajánlja a turisztikai GPS-t:
Szeretettel köszöntöm Önöket Óbudán, Budapest második legnagyobb kerületében, a 2000 éves városban. Óbuda különleges hely, ahol egyszerre vannak jelen a különböző történelmi korok emlékei és az égbe nyúló toronyházak, múlt és jelen. A rómaiak közel fél évezredes uralmáról mesélnek Aquincum, a két amfiteátrum, a polgárváros romjai. A XIV. században épült klarissza templom és kolostor maradványai, a barokk Szent Péter és Pál templom, a Zichy kastély , a klasszicista zsinagóga, vagy a mûemlékvédelmet kapott Óbudai Gázgyár, mind közkedvelt látnivalók Óbudán. Óbuda Fő terére látogatva hamisítatlan századeleji hangulat fogadja az utazókat. A tér tavasztól őszig számos kulturális rendezvénynek ad otthont, télen pedig jégpálya várja a korcsolyázni vágyókat.
Óbuda mindig is híres volt vendégszeretetéről. A kerület hangulatos kisvendéglői már a századelőn is közkedveltek voltak, és ma is ebben a vendégszeretetben lehet része azoknak, akik ellátogatnak hozzánk.
Hasznos útitársként ajánlom figyelmükbe kerületünk értékeit, szálláshelyeit és vendégváró létesítményeit bemutató kiadványunkat. Kívánom, hogy az Óbudán töltött napokat legszebb emlékeik között őrizzék, és fedezzék fel mindazt, amit egy turisztikai GPS sem adhat vissza: Óbuda varázslatos hangulatát. Ha tehetik, térjenek vissza hozzánk! Mi, óbudaiak, szeretettel várjuk Önöket!
:::Mit tud az app?:::
Óbudán összesen 182 intézményt, nevezetességet, vendéglátóhelyet, mutatunk be. Az adatbázisban 21 turisztikai látványosság, 8 múzeum, 24 templom szerepel. Szolgáltatások: 43 étterem, 16 szórakozóhely, 24 szálláshely adatai. Gazdag illusztrácó: 505 fénykép.
Az egyes helyekről rövid leírást adunk. A helyekhez tartozó praktikus adatokat (cím, telefonszám, e-mail, weboldal) elmenthetjük a telefonkönyvbe. Egy kattintással megnézhetjük a látnivalók weboldalát, Facebook oldalát.
Az nevezetességeket megnézhetjük térképen, és az aktuális pozíciónktól útvonalat is tervezhetünk. A könnyebb kezelést segíti, hogy az egyes helyeket elmenthetjük a kedvencek közé, és a legnépszerűbb, mások által kedvencnek jelölt helyeket is megnézhetjük. Az adatokban kereshetünk bármilyen szóra, vagy kategóriák szerint böngészhetünk.
Béta verzió
公交巴拉兹polgármesterajánlja一个turisztikai GPS-T:
SzeretettelköszöntömÖnöketÓbudán,布达佩斯másodiklegnagyobbkerületében,2000年的前夕városban。老布达különleges了Hely,ahol egyszerre vannak杰伦一个különbözőtörténelmikorokemlékeiéSAZ乙二醇单丁醚nyúlótoronyházak,MULTéS耶伦。一个rómaiakközel魔évezredesuralmárólmesélnek阿奎因库姆,一个KETamfiteátrum,一个polgárvárosromjai。一个十四。 századbanépültklarissza temploméSKolostor酒店maradványai,一个barokk森特彼得éS是Páltemplom,一个Zichy的Kastély酒店,一个klasszicistazsinagóga,vagy一个mûemlékvédelmetkapottÓbudaiGázgyár,心中közkedveltlátnivalókÓbudán。老布达Főterérelátogatvahamisítatlanszázadelejihangulat fogadja AZutazókat。 a之三tavasztólőszigszámoskulturálisrendezvénynek广告otthont,télenpedigjégpályavárja一个korcsolyáznivágyókat。
老布达mindig是雇用伏vendégszeretetéről。一个kerülethangulatoskisvendéglőiMAR一个századelőn是közkedveltekvoltak,ES MA是ebben一个vendégszeretetbenlehetrészeazoknak,akikellátogatnakhozzánk。
Hasznosútitárskéntajánlomfigyelmükbekerületünkértékeit,szálláshelyeitéSvendégvárólétesítményeitbemutatókiadványunkat。 Kívánom,hogy AZÓbudántöltöttnapokat legszebbemlékeikközöttőrizzék,ESfedezzék邪mindazt,艾米特埃及turisztikai GPS SEM adhat vissza:老布达varázslatoshangulatát。哈tehetik,térjenekvisszahozzánk!宓,óbudaiak,szeretettelvárjukÖnöket!
::: MIT TUD AZ应用程序?:::
Óbudánösszesen182intézményt,nevezetességet,vendéglátóhelyet,mutatunk会。 AZadatbázisban21 turisztikailátványosság,8Múzeum博物馆,24 templom szerepel。 Szolgáltatások:43Étterem酒店,16szórakozóhely,24szálláshelyadatai。 Gazdagillusztrácó:505fénykép。
AZ egyeshelyekrőlrövidleírástadunk。一个helyekheztartozópraktikus adatokat(CIM,telefonszám,电子邮件,详情站点)elmenthetjük一个telefonkönyvbe。埃及kattintássalmegnézhetjük一个látnivalókweboldalát,Facebook的oldalát。
AZnevezetességeketmegnézhetjüktérképen,ES AZaktuálispozíciónktólútvonalat是tervezhetünk。一个könnyebbkezeléstsegíti,hogy AZ egyes helyeketelmenthetjük一个kedvencekközé,ES一legnépszerűbb,másokáltalkedvencnekjelölthelyeket是megnézhetjük。 AZ adatokbankereshetünkbármilyenszóra,vagykategóriákszerintböngészhetünk。
BETAverzió

Óbuda 更新内容

最近没有更改。

Óbuda 历史版本

Óbuda 使用技巧

Óbuda 应用内最新内容

Óbuda 信息

大小
2.54M
TAG
更新
版本
1.5
要求
Android 2.0 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Óbuda的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.1 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.3 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9336 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.7 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.8 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8902 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端