>

İstanbul Ulaşım下载

İstanbul Ulaşım

İstanbul Ulaşım

174 人安装 0 人喜欢 0 人评论

İstanbul Ulaşım 截图

İstanbul Ulaşım İstanbul Ulaşım İstanbul Ulaşım İstanbul Ulaşım İstanbul Ulaşım İstanbul Ulaşım

İstanbul Ulaşım 描述

İstanbul Ulaşım sayesinde İETT hatlarına, bu hatlardaki otobüslere, otobüslerin lokasyonlarına, durakların lokasyonlarına, duraklardan geçen hatlara ve otobüs saatlerine kolayca ulaşabilirsiniz.  Uygulamanın üzerindeki menü aracılığıyla İETT otobüsleri, durakları, yakınınızda bulunan otobüs durakları, vapur seferleri listelerine erişebilirsiniz. İstanbul Ulaşım, İETT'nin sağlamış olduğu verileri kullanarak çalışmaktadır. Uygulamada kullanılan veriler İETT ve IDO'ya ait olup verilerin doğruluğu konusunda güvence verilememektedir. Görüş ve önerilerinizi, karşılaştığınız hataları ve şikayetlerinizi bildirmek için mail gönderebilirsiniz.
Uygulamanın Özellikleri
- İETT hatlarını listeleme ve hat listesinde arama yapabilme imkanı
- İETT duraklarını listeleme ve durak listesinde arama yapabilme imkanı
- Çevrenizdeki İETT duraklarını listeleme
- Bir otobüs durağından geçen tüm hatların listesine ulaşabilme
- Otobüs hattı üzerindeki tüm otobüslerin yönleriyle birlikte anlık (İETT'nin sağladığı aralıklar ile) olarak haritada gösterilmesi
- Otobüs hattının tüm duraklarının haritada gösterilmesi
- Otobüs hattı sefer süresi ve hat tipi
- İstanbul deniz hatlarını listeleme ve arama yapabilme imkanı
- Bütün sefer, hat ve durakları favori listesine ekleme
- Tüm seferlere ait saat bilgileri
- Türkçe, İngilizce ve Almanca dil desteği
Dikkat: Uygulamada kullanılan tüm bilgiler, İETT ve IDO'dan sağlanması sebebiyle kesinliği hakkında garanti verilememektedir.
伊斯坦布尔UlaşımsayesindeİETThatlarına,卜hatlardakiotobüslere,otobüslerinlokasyonlarına,duraklarınlokasyonlarına,duraklardangeçenhatlara已经otobüssaatlerine kolaycaulaşabilirsiniz。 Uygulamanınüzerindeki菜单aracılığıylaİETTotobüsleri,durakları,yakınınızdabulunanotobüsdurakları,VAPUR seferleri listelerineerişebilirsiniz。伊斯坦布尔Ulaşım,İETT'ninsağlamışolduğuverileri kullanarakçalışmaktadır。 UygulamadakullanılanverilerİETT已经IDO'ya AIT olup verilerindoğruluğukonusundagüvenceverilememektedir。 Görüş已经önerilerinizi,karşılaştığınızhataları已经şikayetlerinizibildirmek ICIN邮件gönderebilirsiniz。
UygulamanınÖzellikleri
- İETThatlarınılisteleme已经帽listesinde ARAMA yapabilmeimkanı
- İETTduraklarınılisteleme已经DURAK listesinde ARAMA yapabilmeimkanı
- ÇevrenizdekiİE​​TTduraklarınılisteleme
- 比尔otobüsdurağındangeçenTUMhatlarınlistesineulaşabilme
- Otobüs哈提üzerindekiTUMotobüslerinyönleriylebirlikteanlık(İETT'ninsağladığıaralıklarILE)olarak haritadagösterilmesi
- OtobüshattınınTUMduraklarınınha​​ritadagösterilmesi
- Otobüs哈提之书süresi已经帽踢被
- 伊斯坦布尔Deniz气田hatlarınılisteleme已经ARAMA yapabilmeimkanı
- Bütün之书,帽子已经durakları沃里listesine ekleme
- TUM seferlere AIT最后一点钟报bilgileri
- TÜRKÇE,İngilizce已经Almanca稀desteği
Dikkat:UygulamadakullanılanTUM bilgiler,İETT已经IDO'dansağlanmasısebebiylekesinliğihakkında的Garanti verilememektedir。

İstanbul Ulaşım 更新内容

- Yeni hatlar eklendi.
- Hat saatlerinde karşılaşılan problemler giderildi
Yorum, öneri ve destekleriniz için teşekkürler

İstanbul Ulaşım 历史版本

İstanbul Ulaşım 使用技巧

İstanbul Ulaşım 应用内最新内容

İstanbul Ulaşım 信息

大小
4.68M
TAG
更新
版本
1.0.9
要求
Android 2.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载İstanbul Ulaşım的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9342 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8993 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端