>

Пътна Обстановка下载

Пътна Обстановка

Пътна Обстановка

3256 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Пътна Обстановка 截图

Пътна Обстановка Пътна Обстановка

Пътна Обстановка 描述

BULGARIAN LANGUAGE ONLY
Пътна Обстановка Ви показва пътната обстановка в страната в съответствие с последно публикувания обобщен бюлетин на СБА. Необходима е Интернет връзка за изтеглянето на данните. Използват се данни, публикувани от Съюза на Българските Автомобилисти.
Обикновено бюлетинът се публикува 2 пъти дневно (8 и 16ч.) и съдържа информация за състоянието на пътните настилки, затворените планински проходи, ремонтните дейности и статистика за ПТП.
Приложението ви позволява да търсите в бюлетина (използвайте функцията от менюто или хардуерният бутон за търсене за да покажете / скриете панела за търсене).
仅保加利亚语
ПътнаОбстановкаВипоказвапътнатаобстановкавстранатавсъответствиеспоследнопубликуванияобобщенбюлетиннаСБА。 НеобходимаеИнтернетвръзказаизтеглянетонаданните。 Използватседанни,публикуваниотСъюзанаБългарскитеАвтомобилисти。
Обикновенобюлетинътсепубликува2пътидневно(8и16ч)исъдържаинформациязасъстояниетонапътнитенастилки,затворенитепланинскипроходи,ремонтнитедейностии|全球搜索СтатистиказаПТП。
Приложениетовипозволявадатърситевбюлетина(използвайтефункциятаотменютоилихардуерниятбутонзатърсенезадапокажете/скриетепанелазатърсене)。

Пътна Обстановка 更新内容

此版本中的新功能:Версия 18: Отстранен е проблем с непълното показване на пътната обстановка в някои случаи.
Версия 17: Отстранен проблем с възникване на грешка при извикване на менюто.
Версия 16: Отстранен проблем с непълно извличане на пътната обстановка в някои случаи.

Пътна Обстановка 历史版本

 • Пътна Обстановка

  Пътна Обстановка

  版本:1.0.17 高速下载

Пътна Обстановка 使用技巧

Пътна Обстановка 应用内最新内容

Пътна Обстановка 信息

大小
70.04K
TAG
更新
版本
1.0.17
要求
Android 2.0 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Пътна Обстановка的人还下载

应用下载排行榜

 1. 微信 6.2 亿人安装 下载
 2. QQ 6.5 亿人安装 下载
 3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
 4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
 5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
 6. QQ空间 5 亿人安装 下载
 7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
 8. 墨迹天气 9036 万人安装 下载
 9. 微博 2.4 亿人安装 下载
 10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端