>

Е-номера (еномера)下载

Е-номера (еномера)

Е-номера (еномера)

941 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Е-номера (еномера) 截图

Е-номера (еномера) Е-номера (еномера) Е-номера (еномера) Е-номера (еномера) Е-номера (еномера)

Е-номера (еномера) 描述

Вероятно тези от вас, на които не им е все едно с какво се хранят, четат доста внимателно етикетите на храните, които си купуват. Убедени сме, че вече сте се питали какви вещества стоят зад мистериозните Е-номера, които се четат в етикетите на някои храни и как тези вещества влияят върху здравето ни.
Знаете ли какво е Е202? Е479? Е953? Не сте длъжни - но производителят на храни трябва да го е обозначил на опаковката.
Всъщност Е-номерата обозначават технологичните добавки в храната (от. англ. additives), които се влагат при производството и преработката на храната, за да подобрят технологичния процес, съответно – технологичните качества на храната – цвят, аромат, консистенция, трайност и др.
С програмата можете да:
1. Tърсите по Е номера, име ( на кирилица или латиница);
2. Търсите по тип (опасни, да се избягват от вегетарианци и т.н.);
2. Търсите по категория;
3. Списък по възходящ ред.
Ключови думи: Оцветители , Консерванти,Киселини, антиоксиданти, минерални соли , Гуми, емулгатори, стабилизатори ,Минерални соли , Овкусители, E-number,numbers,Enumber,nomer,nomera,E-nomerai,Enomer, Bulgarian, български, България
Вероятнотезиотвас,накоитонеимевсеедноскаквосехранят,четатдоставнимателноетикетитенахраните,коитоСикупуват。 Убеденисме,ЧевечестесепиталикаквивеществастоятзадмистериознитеЕ-номера,коитосечетатветикетитенанякоихраниикактезивеществавлияятвърхуздраветони。
ЗнаетеликаквоеЕ202? Е479? Е953? Нестедлъжни - нопроизводителятнахранитрябвадагоеобозначилнаопаковката。
的ВсъщностЕ-номератаобозначаваттехнологичнитедобавкивхраната(от.англ。添加剂),коитосевлагатприпроизводствотоипреработкатанахраната,задаподобряттехнологичнияпроцес,съответно - технологичнитекачестванахраната - цвят,аромат,консистенция,трайностидр。
Спрограматаможетеда:
1。 TърситепоЕномера,име(накирилицаилилатиница);
2。 Търситепотип(опасни,дасеизбягватотвегетарианциит.н.);
2。 Търситепокатегория;
3。 Списъкповъзходящред。
Ключовидуми:Оцветители,Консерванти,Киселини,антиоксиданти,минералнисоли,Гуми,емулгатори,стабилизатори,Минералнисоли,Овкусители,E-数量,数字,Enumber,nomer,nomera,E-nomerai,Enomer,保加利亚,български,България

Е-номера (еномера) 更新内容

2.3
- оправено е гърменото при по нови вевсии ( моля да се свържете при установени проблеми)
2.2
- махнат е тестови код
2.1 (благодарности на Petya за отправените критики)
- нов таб за сортиране по номера
- оправено е сортирането по име
- някои граматически грешки са оправени
- Оцветяване в зависимост от вредността в страницата за детайли
- поради проблем с кирилицата, препоръчвам търсенето да се извършва на латински букви: пример: "аспартам" -> "aspartam", "еритрозин" -> "eritrozin"

Е-номера (еномера) 历史版本

 • Е-номера (еномера)

  Е-номера (еномера)

  版本:2.03 高速下载
 • Е-номера (еномера)

  Е-номера (еномера)

  版本:2.02 高速下载

Е-номера (еномера) 使用技巧

Е-номера (еномера) 应用内最新内容

Е-номера (еномера) 信息

大小
1.96M
TAG
更新
版本
2.03
要求
Android 2.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Е-номера (еномера)的人还下载

应用下载排行榜

 1. 微信 5.9 亿人安装 下载
 2. QQ 6.2 亿人安装 下载
 3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
 4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
 5. 阿里星球 9325 万人安装 下载
 6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
 7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
 8. 墨迹天气 8806 万人安装 下载
 9. 微博 2.3 亿人安装 下载
 10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端