>

РибиБГ (FishBG)下载

РибиБГ (FishBG)

РибиБГ (FishBG)

2957 人安装 0 人喜欢 0 人评论

РибиБГ (FishBG) 截图

РибиБГ (FishBG) РибиБГ (FishBG) РибиБГ (FishBG) РибиБГ (FishBG) РибиБГ (FishBG)

РибиБГ (FishBG) 描述

Бърз справочник(офлайн, без нужда от интернет) за рибите в България, които представляват интерес за спортния риболов.
Програмата има за цел да събере на едно място факти за най-често срещаните риби в България, като:
- Отличителни белези
- Местообитания
- Размножаване
- Хранене и хранителни навици
- Начини и методи за рибилов
- Хранителни качества
Програмата също така съдържа подбран снимков материал, с който лесно и бързо ще можете да видите външния вид и отличителните белези на всяка една риба. ( На богатия снимков материал се дължи и големината на програмата)
Вярваме, че програмата ще е чудесен бърз справочник за всеки практикуващ този великолепен спорт.
Огромни благодарности на екипа на "Риби и такъми" (http://ribibg.com) за предоставените от тях данни и снимки.
Има и версия за 2.1 (без MoveToSD опция), ако желаете да я получите - свържете се с мен.
Ключови думи: риби, риба, шаран,справочник, fish, riba, ribi, въдица, захранка, стръв, България, Bulgaria,
Бързсправочник(офлайн,безнуждаотинтернет)зарибитевБългария,коитопредставляватинтересзаспортнияриболов。
Програматаимазацелдасъберенаедномястофактизанай-честосрещанитерибивБългария,като:
- Отличителнибелези
- Местообитания
- Размножаване
- Храненеихранителнинавици
- Начинииметодизарибилов
- Хранителникачества
Програматасъщотакасъдържаподбранснимковматериал,скойтолесноибързощеможетедавидитевъншниявидиотличителнитебелезинавсякаеднариба。 (Набогатияснимковматериалседължииголеминатанапрограмата)
Вярваме,Чепрограматащеечудесенбързсправочникзавсекипрактикуващтозивеликолепенспорт。
Огромниблагодарностинаекипана“Рибиит​​акъми”(http://ribibg.com)запредоставенитеоттяхданнииснимки。
Имаиверсияза2.1(безMoveToSDопция),акожелаетедаяполучите - свържетесесмен。
Ключовидуми:риби,риба,шаран,справочник,鱼,英国皇家建筑师学会,RIBI,въдица,захранка,стръв,България,保加利亚,

РибиБГ (FishBG) 更新内容

2.3 - small fixes
2.2. - fixed some issues with images
2.1 - added Back and Exit buttons to context menu
2.0 - initial version

РибиБГ (FishBG) 历史版本

РибиБГ (FishBG) 使用技巧

РибиБГ (FishBG) 应用内最新内容

РибиБГ (FishBG) 信息

大小
8.68M
TAG
更新
版本
2.3
要求
Android 2.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载РибиБГ (FishBG)的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9341 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8981 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端