> >

Hamro Patro下载

Hamro Patro

Hamro Patro

9714 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Hamro Patro 截图

Hamro Patro Hamro Patro Hamro Patro Hamro Patro Hamro Patro Hamro Patro

Hamro Patro 描述

प्रस्तुत छ एउटा अद्वितीय डिजिटल स्वरूपको नेपाली पात्रो जसका कारण तपाइले नेपाल सम्बन्धि महत्वपूर्ण घटना, चाडबाड, उत्सव, कर्मकाण्डी रीति-तिथी आदि केहि पनि छुटाउनु पर्नेछैन । अनेक रंग, वर्ण, जात-जाति, भेष-भूषाले सजिएको नेपाली पहिचानमा तपाइको भूगोल, संस्कार र उत्सवसंगको सामिप्यताकालागि तपाइलार्इ जोडि राख्नेछ "हाम्रो पात्रो" ले । एउटा पात्रो भन्दा बढि तपाइको दैनिक जीवनमा तत्काल आवश्यक आइपर्ने अनेक जानकारी दिने मित्र "हाम्रो पात्रो" ।
विशेषताहरूः
अब नेपाली चाडबाड विशेष
* दसैं, तिहार
* चाडबाड सम्बद्ध नेपाली सांगीतिक धूनहरू
* चाडबाड विशेष र्इ-कार्डहरू
* नेपाली चाडबाड तथा संस्कृतिबारे अरू थुप्रै जानकारी
अब Material डिजाइनका साथ * मौसम, दैनिक महानवाणि र थुप्रै अन्य विशेषताहरूका साथ ।
०१) नेपाली पात्रो
क) वर्तमान समय र तिथी र महत्त्वपूर्ण दिनहरू समेटिएको १ सय वर्षसम्मको नेपाली पात्रो ।
ख) आगामी महत्वपूर्ण दिनहरू हेर्नुहोस् ।
ग) महत्वपूर्ण चाडबाडहरू र संस्कृति बारे यथेष्ट जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् ।
घ) तिथि रूपान्तरण – बिक्रम सम्बत् (BS) बाट इस्वी सम्बत् (AD) तथा इस्वी सम्बत् (AD) बाट बिक्रम सम्बत् (BS)
०२) नेपाली एफएम रेडियो
क) तपाइको मनपर्ने सयौं नेपाली एपफएम रेडियोहरू सुन्नुहोस्।
ख) प्रभावकारी रेडियो प्लेयर, एपफएम रेडियो बारे सम्पर्क विवरण, कार्यक्रम तालिका, एपफएम रेडियोको लोगो सहित ।
ग) एपफएम रेडियो प्रारम्भ तथा बन्द हुने समय ।
घ) एफएम रेडियोको मनपर्ने सूची बनाउन मिल्ने ।
ङ) एफएम स्टेशनको नाम अथवा सोको ठेगाना (जिल्ला, स्थान) बाट Search गर्न सकिने । साथै एफएम रेडियोको सूची क्रमानुसार, हाम्रो पात्रोमा बढि सुनिने लोकप्रिय एफएम अथवा वर्ण अनुसार सूचिकृत गर्न सकिने ।
च) Android मिडिया framework मा एकिकृत जसले Lock-Screen तपाइले सुनिरहनुभएको एफएम रेडियोको लोगो तथा रेडियो Player नियन्त्रक देखाउँछ ।
०३) ताजा समाचार
क) पलपलको ताजा समाचार ।
ख) विश्वस्निय समाचार श्रोतहरूका खबर
* उज्यालो खबर, अनलार्इन खबर, अन्नपूर्ण पोष्ट, पहिलो पोष्ट, रातो पाटी, स्वास्थ्य खबर, नेपाली पोष्ट आदि ।
ग) महत्वपूर्ण Breaking समाचार सिधै तपाइको मोबाइलमा ।
०४) सूचना ब्लग
क) नेपाली संगीत
ख) नेपाली चलचित्र
ग) नेपाली साहित्य
घ) नेपाली चाडबाड
ङ) कथाहरू
०३) विदेशी विनिमय दर
क) राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका दैनिक विदेशी विनिमय दर ।
ख) विनिमय दरका अघिल्ला ३० दिन भित्रका उतार चढाव सहितका रंगीन ग्राफ ।
ग) अन्य थुप्रै देशका मुद्राबाट नेपाली रूपैयाँ को मूल्यका लागि विनिमय उपकरण पनि ।
०४) सुन र चाँदी दर
क) नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघद्वारा निर्धारीत सुन र चाँदीको दैनिक कारोबार मूल्य ।
०५) राशिफल (कुंडली)
क) नेपाली दैनिक राशिफल हेर्नुहोस् ।
०६) अनुप्रयोग (App) विजेटहरू
क) पाँच सुन्दर र रंगीन विजेट ।
ख) १x१ सानो विजेट, ४x१ आज (मिती) विजेट, ४x२ महिना विजेट र रेडियो विजेट सहित
ग) जेबी उपकरणहरू लागि Lock-Screen विजेट (४.२)
०७) अब चाडपर्व अपडेट
तपाईं दसैं तिहार धून र सो सम्बन्धि गीत संगीत तथा विशेष रेडियो सामाग्रि सुन्न सक्नुहुनेछ । नेपाली चाडबाड सम्बन्धि विशेष तस्बिरहरू समेटनुका साथै चाडबाडसंग सम्बन्धि नेपालीपन समेटिएका साझा ई-कार्ड र लोकप्रिय एसएमएसहरू राखिएका छन् जसलार्इ सन्देश पठाउन अथवा विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट प्रसार गर्न सक्नुहुनेछ ।
०८) नेपाली जन्मदिन
प्रस्तुत छ हाम्रो पात्रोको नयाँ सुविधायूक्त सुविधा परिचय "नेपाली जन्मदिन" । अब, तपाईं नेपाली मिति अनुसार तपाईंको आफन्त, प्रियजन तथा मित्रजनको जन्मदिन देख्न सक्नुहुनेछ । साथै, तपाईँले वहाँहरूको जन्मदिनमा र्इ-कार्ड समेत तत्कालै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत् पठाउन सक्नुहुन्छ ।
०९) फोटो ग्यालेरी
हाम्रो पात्रोको फोटो ग्यालेरीमा गएर अब तपाईं नेपालसंग सम्बन्धित विविध विधाका सुन्दर तस्बिरहरू हेर्न र आफ्नो मोबाइलमा वालपेपरको रूपमा तस्बिरहरू सेट गर्न सक्नुहुनेछ ।
*** यो अनुप्रयोग FFmpeg (ffmpeg.org/) र LibMMS (Launchpad.net/libmms) को असंशोधित संस्करण (0.8) को LGPLv2.1 अन्तर्गत इजाजत प्राप्त छ ।
प्रस्तुतछएउटाअद्वितीयडिजिटलस्वरूपकोनेपालीपात्रोजसकाकारणतपाइलेनेपालसम्बन्धिमहत्वपूर्णघटना,चाडबाड,उत्सव,कर्मकाण्डीरीति-तिथीआदिकेहिपनिछुटाउनुपर्नेछैन。 अनेकरंग,वर्ण,जात-जाति,भेष-भूषालेसजिएकोनेपालीपहिचानमातपाइकोभूगोल,संस्काररउत्सवसंगकोसामिप्यताकालागितपाइलार्इजोडिराख्नेछ“हाम्रोपात्रो”ले。 एउटापात्रोभन्दाबढितपाइकोदैनिकजीवनमातत्कालआवश्यकआइपर्नेअनेकजानकारीदिनेमित्र“हाम्रोपात्रो”。
विशेषताहरूः
अबनेपालीचाडबाडविशेष
*दसैं,तिहार
*चाडबाडसम्बद्धनेपालीसांगीतिकधूनहरू
*चाडबाडविशेषर्इ,कार्डहरू
*नेपालीचाडबाडतथासंस्कृतिबारेअरूथुप्रैजानकारी
अब材料डिजाइनकासाथ*मौसम,दैनिकमहानवाणिरथुप्रैअन्यविशेषताहरूकासाथ。
01)नेपालीपात्रो
क)वर्तमानसमयरतिथीरमहत्त्वपूर्णदिनहरूसमेटिएको1सयवर्षसम्मकोनेपालीपात्रो。
ख)आगामीमहत्वपूर्णदिनहरूहेर्नुहोस्。
ग)महत्वपूर्णचाडबाडहरूरसंस्कृतिबारेयथेष्टजानकारीप्राप्तगर्नुहोस्。
घ)तिथिरूपान्तरण - बिक्रमसम्बत्(BS)बाटइस्वीसम्बत्(AD)तथाइस्वीसम्बत्(AD)बाटबिक्रमसम्बत्(BS)
02)नेपालीएफएमरेडियो
क)तपाइकोमनपर्नेसयौंनेपालीएपफएमरेडियोहरूसुन्नुहोस्。
ख)प्रभावकारीरेडियोप्लेयर,एपफएमरेडियोबारेसम्पर्कविवरण,कार्यक्रमतालिका,एपफएमरेडियोकोलोगोसहित。
ग)एपफएमरेडियोप्रारम्भतथाबन्दहुनेसमय。
घ)एफएमरेडियोकोमनपर्नेसूचीबनाउनमिल्ने。
ङ)एफएमस्टेशनकोनामअथवासोकोठेगाना(जिल्ला,स्थान)बाट搜索गर्नसकिने。 साथैएफएमरेडियोकोसूचीक्रमानुसार,हाम्रोपात्रोमाबढिसुनिनेलोकप्रियएफएमअथवावर्णअनुसारसूचिकृतगर्नसकिने。
च)的Andr​​oidमिडिया框架माएकिकृतजसले锁屏तपाइलेसुनिरहनुभएकोएफएमरेडियोकोलोगोतथारेडियो球员नियन्त्रकदेखाउँछ。
03)ताजासमाचार
क)पलपलकोताजासमाचार。
ख)विश्वस्नियसमाचारश्रोतहरूकाखबर
*उज्यालोखबर,अनलार्इनखबर,अन्नपूर्णपोष्ट,पहिलोपोष्ट,रातोपाटी,स्वास्थ्यखबर,नेपालीपोष्टआदि。
ग)महत्वपूर्ण打破समाचारसिधैतपाइकोमोबाइलमा。
04)सूचनाब्लग
क)नेपालीसंगीत
ख)नेपालीचल​​चित्र
ग)नेपालीसाहित्य
घ)नेपालीचाडबाड
ङ)कथाहरू
03)विदेशीविनिमयदर
क)राष्ट्रबैंकलेनिर्धारणगरेकादैनिकविदेशीविनिमयदर。
ख)विनिमयदरकाअघिल्ला30दिनभित्रकाउतारचढावसहितकारंगीनग्राफ。
ग)अन्यथुप्रैदेशकामुद्राबाटनेपालीरूपैयाँकोमूल्यकालागिविनिमयउपकरणपनि。
04)सुनरचाँदीदर
क)नेपालसुनचाँदीव्यवसायीसंघद्वारानिर्धारीतसुनरचाँदीकोदैनिककारोबारमूल्य。
05)राशिफल(कुंडली)
क)नेपालीदैनिकराशिफलहेर्नुहोस्。
06)अनुप्रयोग(APP)विजेटहरू
क)पाँचसुन्दरररंगीनविजेट。
ख)的1x1सानोविजेट,4X1आज(मिती)विजेट,4×महिनाविजेटररेडियोविजेटसहित
ग)जेबीउपकरणहरूलागि锁屏विजेट(4.2)
07)अबचाडपर्वअपडेट
तपाईंदसैंतिहारधूनरसोसम्बन्धिगीतसंगीततथावि​​शेषरेडियोसामाग्रिसुन्नसक्नुहुनेछ。 नेपालीचाडबाडसम्बन्धिविशेषतस्बिरहरूसमेटनुकासाथैचाडबाडसंगसम्बन्धिनेपालीपनसमेटिएकासाझाई-कार्डरलोकप्रियएसएमएसहरूराखिएकाछन्जसलार्इसन्देशपठाउनअथवाविभिन्नसामाजिकसञ्जालबाटप्रसारगर्नसक्नुहुनेछ。
08)नेपालीजन्मदिन
प्रस्तुतछहाम्रोपात्रोकोनयाँसुविधायूक्तसुविधापरिचय“नेपालीजन्मदिन”。 अब,तपाईंनेपालीमितिअनुसारतपाईंकोआफन्त,प्रियजनतथामित्रजनकोजन्मदिनदेख्नसक्नुहुनेछ。 साथै,तपाईँलेवहाँहरूकोजन्मदिनमार्इ-कार्डसमेततत्कालैविभिन्नसामाजिकसञ्जालहरूमार्फत्पठाउनसक्नुहुन्छ。
0 9)फोटोग्यालेरी
हाम्रोपात्रोकोफोटोग्यालेरीमागएरअबतपाईंनेपालसंगसम्बन्धितविविधविधाकासुन्दरतस्बिरहरूहेर्नरआफ्नोमोबाइलमावालपेपरकोरूपमातस्बिरहरूसेटगर्नसक्नुहुनेछ。
***योअनुप्रयोगFFmpeg的(ffmpeg.org/)रLibMMS(Launchpad.net/libmms)कोअसंशोधितसंस्करण(0.8)कोLGPLv2.1अन्तर्गतइजाजतप्राप्तछ。

Hamro Patro 更新内容

हाम्रो पात्रोमा निम्न नयाँ सुबिधा राखिएको छ
१) सम्बन्धित समाचार - अब हरेक समाचारको सम्बन्धित समाचारहरु सजिलै पढ्न सकिने
२) पञ्चाङ्ग - सूर्योदय , सूर्यास्त, चन्द्रोदय, चन्द्र अस्त, नेपाल सम्बत सहितको पूर्ण पञ्चाङ्ग
३) तरकारी बजार - विभिन्न मौसमी तरकारीहरुको थोक तथा खुद्रा मूल्य
४) लोड-सेडिंग - अब दैनिक विजेटमा पनि - साथै समय अड्किने समस्याको समाधान गरिएको छ

Hamro Patro 历史版本

Hamro Patro 使用技巧

Hamro Patro 应用内最新内容

Hamro Patro 信息

大小
5.35M
分类
其它
TAG
更新
版本
10.9.2
要求
Android 2.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Hamro Patro的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9036 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端