> >

Handcent SMS Hungarian Languag下载

Handcent SMS Hungarian Languag

Handcent SMS Hungarian Languag

27 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Handcent SMS Hungarian Languag 截图

Handcent SMS Hungarian Languag Handcent SMS Hungarian Languag Handcent SMS Hungarian Languag Handcent SMS Hungarian Languag Handcent SMS Hungarian Languag Handcent SMS Hungarian Languag

Handcent SMS Hungarian Languag 描述

This is Handcent SMS Hungarian Language pack,install it will support display Hungarian user interface at Handcent SMS
*** App2SD ***
This plugin support App2SD,you can move it to SDCARD and save your internal memory space
*** Useage ***
This plugin work with Handcent SMS 3.8 and above
---------------------------------------------------
Ez a Handcent SMS magyar nyelvi fájlja, telepítése után a Handcent SMS felhasználói felülete magyar nyelvű lesz.
*** App2SD ***
A plugin támogatja az alkalmazás SD kártyára másolását, ezáltal helyet spórolhat a belső memóriában.
*** Használat ***
A plugin használatához a Handcent SMS 3.8, vagy frissebb verziója szükséges.
这是Handcent短信匈牙利语言包,安装它支持显示的匈牙利用户界面,在Handcent短信
*** App2SD功能***
这个插件支持App2SD功能,您可以将其移动到SD卡并保存你的内部存储空间
*** Useage ***
这与Handcent SMS 3.8及以上的插件工作
-------------------------------------------------- -
EZ一个Handcent短信马扎尔nyelvifájlja,telepítése猩猩一个Handcent短信felhasználóifelülete马扎尔nyelvűlesz。
*** App2SD功能***
一个插件támogatjaAZalkalmazásSDkártyáramásolását,ezáltalhelyetspórolhat一个belsőmemóriában。
***Használat***
一个插件használatához一个Handcent SMS 3.8,vagy frissebbverziójaszükséges。

Handcent SMS Hungarian Languag 更新内容

Updated to support Handcent SMS 4.4

Handcent SMS Hungarian Languag 历史版本

Handcent SMS Hungarian Languag 使用技巧

Handcent SMS Hungarian Languag 应用内最新内容

Handcent SMS Hungarian Languag 信息

大小
255.32K
分类
其它
TAG
更新
版本
4.5
要求
Android 1.5 以上
来自
Google Play

下载Handcent SMS Hungarian Languag的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8819 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端