> >

Tha thy em yêu anh下载

Tha thy em yêu anh

Tha thy em yêu anh

920 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Tha thy em yêu anh 截图

Tha thy em yêu anh Tha thy em yêu anh Tha thy em yêu anh Tha thy em yêu anh Tha thy em yêu anh

Tha thy em yêu anh 描述

Tác ph?m: Th?a Th?y... Em Yêu Anh! Tác gi?: Ng?c HanB?n có bao gi? dám ngh? là b?n yêu th?y giáo c?a mình kh?ng? Ch? m?i ngh? th?i ?? là m?t chuy?n ??ng tr?i r?i nói gì ??n vi?c “th? l?”. ?y v?y mà có m?t c? bé 17 tu?i ?? dám “theo ?u?i” chính th?y giáo ??p trai c?a mình.V?i m?t cá tính m?nh m?, hài h??c, dí d?m, c? h?c trò ?? khu?y ??ng s? chú y c?a th?y giáo ??p trai, khó tính c?a mình b?ng hàng tá “chuy?n ??ng tr?i”, t?o nên nh?ng tình hu?ng h?t s?c hài h??c.C? yêu anh v?i m?t tình yêu n?ng nhi?t, ngay th? nh?ng c?ng kh?ng kém ph?n l?ng m?n v?i nh?ng cung b?c ?a d?ng s?c màu. V?i s? giúp s?c c?a c? b?n than, th?y giáo r?t cu?c c?ng ?? chú y ??n c?.M?i chuy?n di?n ra th?t s? l?ng m?n, êm th?m cho ??n khi m?t chàng trai l? xu?t hi?n, kèm theo sau là m?t chu?i nh?ng bí ?n, lòng c?m h?n t? quá kh? tràn v?. Anh chàng c? v?a quen th? l? cho c? bi?t ch? là cái c? th?y giao c? ti?p c?n ng??i con gái khác. ?au ??n thay, c? phát hi?n ng??i anh th?y giáo quan tam l?i là c? b?n than c?a mình. Nh?ng cau chuy?n kh?ng d?ng l?i ? ?ó. M?i chuy?n b?t ??u xoay vòng m?t m?i tình r?c r?i. Nh?ng h?n ghen, ?au th??ng, d?i trá nhen nhóm tr?i d?y.R?i thì chia ly, ?? v? c?ng ?? x?y ra. H? ti?p t?c m?t cu?c s?ng khác nhau, tình yêu kia t??ng nh? tr?i vào quên l?ng. N?m n?m tr?i qua, b?t ch?t m?t ngày n? c? bé n?m nào ?? l?n, c? tình c? th?y l?i n? c??i c?a ng??i th?y x?a n?m vào ?êm giao th?a ??y ?o m?ng. M?i chuy?n r?i s? k?t thúc nh? th? nào? B?n h?y t? mình tr?i nghi?m và khám phá ??n ch??ng cu?i cùng c?a truy?n này nhé.Dành t?ng t?t c? m?i ng??i.

Tha thy em yêu anh 更新内容

BUG修复。

Tha thy em yêu anh 历史版本

Tha thy em yêu anh 使用技巧

Tha thy em yêu anh 信息

大小
791.99KB
分类
新闻阅读
TAG
更新
版本
 1.2
要求
Android 2.1.0 以上
来自

下载Tha thy em yêu anh的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1511.6万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1194.7万人安装 下载
  3. 微信 1337.5万人安装 下载
  4. 优酷 1011.4万人安装 下载
  5. 腾讯视频 829.5万人安装 下载
  6. 全民K歌 467.3万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 867.4万人安装 下载
  8. 快手 1187.9万人安装 下载
  9. 淘宝 4846.3万人安装 下载
  10. QQ音乐 193.1万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端