> >

Tha thy em yêu anh下载

Tha thy em yêu anh

Tha thy em yêu anh

4477 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Tha thy em yêu anh 截图

Tha thy em yêu anh Tha thy em yêu anh Tha thy em yêu anh Tha thy em yêu anh Tha thy em yêu anh

Tha thy em yêu anh 描述

Tác ph?m: Th?a Th?y... Em Yêu Anh! Tác gi?: Ng?c HanB?n có bao gi? dám ngh? là b?n yêu th?y giáo c?a mình kh?ng? Ch? m?i ngh? th?i ?? là m?t chuy?n ??ng tr?i r?i nói gì ??n vi?c “th? l?”. ?y v?y mà có m?t c? bé 17 tu?i ?? dám “theo ?u?i” chính th?y giáo ??p trai c?a mình.V?i m?t cá tính m?nh m?, hài h??c, dí d?m, c? h?c trò ?? khu?y ??ng s? chú y c?a th?y giáo ??p trai, khó tính c?a mình b?ng hàng tá “chuy?n ??ng tr?i”, t?o nên nh?ng tình hu?ng h?t s?c hài h??c.C? yêu anh v?i m?t tình yêu n?ng nhi?t, ngay th? nh?ng c?ng kh?ng kém ph?n l?ng m?n v?i nh?ng cung b?c ?a d?ng s?c màu. V?i s? giúp s?c c?a c? b?n than, th?y giáo r?t cu?c c?ng ?? chú y ??n c?.M?i chuy?n di?n ra th?t s? l?ng m?n, êm th?m cho ??n khi m?t chàng trai l? xu?t hi?n, kèm theo sau là m?t chu?i nh?ng bí ?n, lòng c?m h?n t? quá kh? tràn v?. Anh chàng c? v?a quen th? l? cho c? bi?t ch? là cái c? th?y giao c? ti?p c?n ng??i con gái khác. ?au ??n thay, c? phát hi?n ng??i anh th?y giáo quan tam l?i là c? b?n than c?a mình. Nh?ng cau chuy?n kh?ng d?ng l?i ? ?ó. M?i chuy?n b?t ??u xoay vòng m?t m?i tình r?c r?i. Nh?ng h?n ghen, ?au th??ng, d?i trá nhen nhóm tr?i d?y.R?i thì chia ly, ?? v? c?ng ?? x?y ra. H? ti?p t?c m?t cu?c s?ng khác nhau, tình yêu kia t??ng nh? tr?i vào quên l?ng. N?m n?m tr?i qua, b?t ch?t m?t ngày n? c? bé n?m nào ?? l?n, c? tình c? th?y l?i n? c??i c?a ng??i th?y x?a n?m vào ?êm giao th?a ??y ?o m?ng. M?i chuy?n r?i s? k?t thúc nh? th? nào? B?n h?y t? mình tr?i nghi?m và khám phá ??n ch??ng cu?i cùng c?a truy?n này nhé.Dành t?ng t?t c? m?i ng??i.

Tha thy em yêu anh 历史版本

Tha thy em yêu anh 使用技巧

Tha thy em yêu anh 应用内最新内容

Tha thy em yêu anh 信息

大小
811.25K
分类
新闻阅读
TAG
更新
版本
1.2
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
百度手机助手

下载Tha thy em yêu anh的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.9 亿人安装 下载
  2. QQ 6.2 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9325 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8805 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端