> >

Tha thy em yêu anh下载

Tha thy em yêu anh

Tha thy em yêu anh

920 人安装 暂无 好评率

Tha thy em yêu anh 截图

应用截图1 应用截图2 应用截图3 应用截图4 应用截图5
 • 应用截图1预览
 • 应用截图2预览
 • 应用截图3预览
 • 应用截图4预览
 • 应用截图5预览

Tha thy em yêu anh 介绍

Tác ph?m: Th?a Th?y... Em Yêu Anh! Tác gi?: Ng?c HanB?n có bao gi? dám ngh? là b?n yêu th?y giáo c?a mình kh?ng? Ch? m?i ngh? th?i ?? là m?t chuy?n ??ng tr?i r?i nói gì ??n vi?c “th? l?”. ?y v?y mà có m?t c? bé 17 tu?i ?? dám “theo ?u?i” chính th?y giáo ??p trai c?a mình.V?i m?t cá tính m?nh m?, hài h??c, dí d?m, c? h?c trò ?? khu?y ??ng s? chú y c?a th?y giáo ??p trai, khó tính c?a mình b?ng hàng tá “chuy?n ??ng tr?i”, t?o nên nh?ng tình hu?ng h?t s?c hài h??c.C? yêu anh v?i m?t tình yêu n?ng nhi?t, ngay th? nh?ng c?ng kh?ng kém ph?n l?ng m?n v?i nh?ng cung b?c ?a d?ng s?c màu. V?i s? giúp s?c c?a c? b?n than, th?y giáo r?t cu?c c?ng ?? chú y ??n c?.M?i chuy?n di?n ra th?t s? l?ng m?n, êm th?m cho ??n khi m?t chàng trai l? xu?t hi?n, kèm theo sau là m?t chu?i nh?ng bí ?n, lòng c?m h?n t? quá kh? tràn v?. Anh chàng c? v?a quen th? l? cho c? bi?t ch? là cái c? th?y giao c? ti?p c?n ng??i con gái khác. ?au ??n thay, c? phát hi?n ng??i anh th?y giáo quan tam l?i là c? b?n than c?a mình. Nh?ng cau chuy?n kh?ng d?ng l?i ? ?ó. M?i chuy?n b?t ??u xoay vòng m?t m?i tình r?c r?i. Nh?ng h?n ghen, ?au th??ng, d?i trá nhen nhóm tr?i d?y.R?i thì chia ly, ?? v? c?ng ?? x?y ra. H? ti?p t?c m?t cu?c s?ng khác nhau, tình yêu kia t??ng nh? tr?i vào quên l?ng. N?m n?m tr?i qua, b?t ch?t m?t ngày n? c? bé n?m nào ?? l?n, c? tình c? th?y l?i n? c??i c?a ng??i th?y x?a n?m vào ?êm giao th?a ??y ?o m?ng. M?i chuy?n r?i s? k?t thúc nh? th? nào? B?n h?y t? mình tr?i nghi?m và khám phá ??n ch??ng cu?i cùng c?a truy?n này nhé.Dành t?ng t?t c? m?i ng??i.

Tha thy em yêu anh 更新内容

BUG修复。

相关信息

大小
791.99KB
分类
新闻阅读
TAG
更新
版本
 1.2
要求
Android 2.1.0 以上
来自

相关推荐

应用下载排行榜

 1. QQ QQ

  45.18MB

  下载
 2. 微信 微信

  57.15MB

  下载
 3. 爱奇艺 爱奇艺

  29.23MB

  下载
 4. 快手 快手

  42.63MB

  下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚发现更多