> >

Анхны тусламж (First Aid)下载

Анхны тусламж (First Aid)

Анхны тусламж (First Aid)

13 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Анхны тусламж (First Aid) 截图

Анхны тусламж (First Aid) Анхны тусламж (First Aid) Анхны тусламж (First Aid) Анхны тусламж (First Aid) Анхны тусламж (First Aid) Анхны тусламж (First Aid)

Анхны тусламж (First Aid) 描述

Хэлж ирдэггүй хийсч ирдэг өвчин зовлонтой тулгарах үед бид өөрсдөө бэлтгэлтэй байж ямар арга хэмжээг авахыг мэдэж байх нь зайлшгүй чухал юм. Иймд анхны тусламжийг үзүүлэх зааварчилгааны гар утсан дах хувилбарыг бэлтгэж та бүхэнд хүргэж байна.
Do you know what to do when accident happens?
Not everyone is prepared for it. So the First Aid program is aimed to help you. It has the step by step instructions needed for giving the right first aid to the injured one.
But we should inform you that its purpose is for general knowledge not for official medical treatment. So you should always prefer instructions from doctors over it.
Хэлжирдэггүйхийсчирдэгөвчинзовлонтойтулгарахүедбидөөрсдөөбэлтгэлтэйбайжямараргахэмжээгавахыгмэдэжбайхньзайлшгүйчухалюм。 Иймданхнытусламжийгүзүүлэхзааварчилгааныгарутсандаххувилбарыгбэлтгэжтабүхэндхүргэжбайна。
你知不知道事故发生时,该怎么办?
不是每个人都为它准备。因此,急救程序旨在帮助你。它有一步一步的指示,需要给予正确的急救受伤。
但是,我们应该告诉你,其目的是为一般知识,不为官方医疗。所以,你应该总是喜欢医生在它的指示。

Анхны тусламж (First Aid) 更新内容


最近没有更改。

Анхны тусламж (First Aid) 历史版本

Анхны тусламж (First Aid) 使用技巧

Анхны тусламж (First Aid) 信息

大小
9.55MB
分类
健康运动 减肥健身 医疗
TAG
更新
版本
 1.1
要求
Android 1.6.0 以上
来自

下载Анхны тусламж (First Aid)的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1850.8万人安装 下载
  2. 微信 2227.3万人安装 下载
  3. 爱奇艺 1227.7万人安装 下载
  4. 酷狗音乐 1119.9万人安装 下载
  5. 全民K歌 605.9万人安装 下载
  6. 腾讯视频 690.3万人安装 下载
  7. 快手 859.1万人安装 下载
  8. 手机淘宝 4915.3万人安装 下载
  9. 优酷 798.7万人安装 下载
  10. QQ音乐 186.9万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端