> >

Български цени (BGCeni)下载

Български цени (BGCeni)

Български цени (BGCeni)

83 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Български цени (BGCeni) 截图

Български цени (BGCeni) Български цени (BGCeni) Български цени (BGCeni) Български цени (BGCeni) Български цени (BGCeni) Български цени (BGCeni)

Български цени (BGCeni) 描述

Български цени е платформа, която Ви позволява бързо и лесно да проверявате цената на даден продукт(стига той да фигурира в базата от данни).
Основният начин на въвеждане на баркода е чрез сканирането му с камерата на телефона/таблета. За да можете да сканирате баркодове, трябва да имате инсталирано също така приложението за сканиране Barcode Scanner. Не е задължително да го инсталирате предварително, защото програмата ще Ви пренасочи когато се опитате да сканирате. Но ако желаете, ето и неговият адрес:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android
С помощта на Български Цени, Вие ще можете да проверявате и сравнявате цените на даден продукт.
Нужно е и Вашето лично участие, за да работи пълноценно. Сканирайте баркодовете (или просто ги въвеждайте ръчно) на разнообразни продукти и ги Добавяйте в базата от данни.
Програмата има и поддръжка за магазини, които имате възможност да добавяте към Вашия град.
Нашата цел е да олесним българите във всекидневния им избор и сравнителен анализ на цените.
Очаквайте още приятни изненади в следващата главна версия.
Харесайте ни във Facebook, за да следите последните новини от нас: http://facebook.com/kmseng
Можете да посетите и основната ни страница: http://kms-e.com
*** Важно *** - ПРО версията единствено премахва рекламите. Чрез нея можете допълнително да ни подмогнете, без това да е задължително. Определени потребители протестират срещу нея, ние приемаме градивно тяхната критика и ги призоваваме просто да не го купуват.
Българскицениеплатформа,коятоВипозволявабързоилеснодапроверяватеценатанададенпродукт(стигатойдафигуриравбазатаотданни)。
Основниятначиннавъвежданенабаркодаечрезсканиранетомускамератанателефона/таблета。 Задаможетедасканиратебаркодове,трябвадаиматеинсталираносъщотакаприложениетозасканиране条码扫描器。 Неезадължителнодагоинсталиратепредварително,защотопрограматащеВипренасочикогатосеопитатедасканирате。 Ноакожелаете,етоинеговиятадрес:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android
СпомощтанаБългарскиЦени,Виещеможетедапроверяватеисравняватеценитенададенпродукт。
НужноеиВашетоличноучастие,задаработипълноценно。 Сканирайтебаркодовете(илипростогивъвеждайтеръчно)наразнообразнипродуктиигиДобавяйтевбазатаотданни。
Програматаимаиподдръжказамагазини,коитоиматевъзможностдадобавятекъмВашияград。
Нашатацеледаолеснимбългаритевъввсекидневнияимизборисравнителенанализнацените。
Очаквайтеощеприятниизненадивследващатаглавнаверсия。
Харесайтенивъв脸谱,задаследитепоследнитеновиниотнас:http://facebook.com/kmseng
Можетедапосетитеиосновнатанистраница:http://kms-e.com
*** ***Важно - ПРОверсиятаединственопремахварекламите。 Чрезнеяможетедопълнителноданиподмогнете,безтовадаезадължително。 Определенипотребителипротестиратсрещунея,ниеприемамеградивнотяхнатакритикаигипризовавамепростоданегокупуват。

Български цени (BGCeni) 更新内容

http://software.kms-e.com/bgceni/comm_news.php

Български цени (BGCeni) 历史版本

 • Български цени (BGCeni)

  Български цени (BGCeni)

  版本:1.0.6 高速下载

Български цени (BGCeni) 使用技巧

Български цени (BGCeni) 应用内最新内容

Български цени (BGCeni) 信息

大小
868.84K
分类
其它
TAG
更新
版本
1.0.6
要求
Android 1.6 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Български цени (BGCeni)的人还下载

应用下载排行榜

 1. 微信 5.9 亿人安装 下载
 2. QQ 6.2 亿人安装 下载
 3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
 4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
 5. 阿里星球 9325 万人安装 下载
 6. QQ空间 4.5 亿人安装 下载
 7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
 8. 墨迹天气 8804 万人安装 下载
 9. 微博 2.3 亿人安装 下载
 10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端