> >

Mongolian Keyboard下载

Mongolian Keyboard

Mongolian Keyboard

1294 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Mongolian Keyboard 截图

Mongolian Keyboard Mongolian Keyboard Mongolian Keyboard Mongolian Keyboard Mongolian Keyboard Mongolian Keyboard

Mongolian Keyboard 描述

Монгол үсгийн тохиргоог дараахь 3 үйлдэлээр хийнэ.
Анхаар: www.temuujin.com сайт дээр дэлгэрэнгүй, зурагтай заавар бий, ашиглахыг зөвлөж байна.
Үйлдэл 1.
Mongolian Keyboard-ыг татаж авч суулгах буюу install хийнэ.
Үйлдэл 2.
Татаж авсан аппыг гар утасныхаа системд таниулна. Үүнийг дараахь байдлаар хийж болно.
Андройдын утасны хуучин хувилбарууд дээр дараах байдлаар хийнэ:
Menu -> Settings -> Language & Input -> Mongolian Keyboard –ыг сонго.
Шинэ хувилбарууд дээр дараах байдлаар хийнэ:
Settings -> Language & Input -> Current Keyboard -> CHOOSE KEYBOARDS -> Mongolian Keyboard -> OK товчлуурыг дарна
Үйлдэл 3.
Утасныхаа имэйл, messenger гэх мэт текст бичиж болдог ямар нэг программыг ажиллуул. Таны утасны төрөлөөс хамаараад А эсвэл Б гэсэн дараахь хувилбарын аль нэгээр нь тохиргоо хийгдэнэ.
А хувилбар:
Текст бичих талбар дээр нилээд удаан дархад Choose input method эсвэл Change keyboard гэсэн цонх гарна. Тэндээс Mongolian Keyboard –ыг сонго.
Б хувилбар:
Эсвэл gmail, messenger гэх мэт программыг дуудмагц дэлгэцийн аль нэг буланд компьютерийн гарыг дүрсэлсэн маш жижигхэн дүрс (icon) гарч ирнэ. Тэр дүрс дээр дармагц Change keyboard гэсэн цонх гарч ирнэ. Тэндээс Mongolian Keyboard –ыг идвэхжүүлээрэй.
Зааврын дагуу тохиргоо хийж чадахгүй будлиад байвал найз, нөхөдөөсөө нэрэлхэлгүй асууна бизээ.
Анхаар: www.temuujin.com сайт дээр дэлгэрэнгүй, зурагтай заавар бий, ашиглахыг зөвлөж байна.
Монголүсгийнтохиргоогдараахь3үйлдэлээрхийнэ。
Анхаар:www.temuujin.comсайтдээрдэлгэрэнгүй,зурагтайзааварбий,ашиглахыгзөвлөжбайна。
 
Үйлдэл1。
蒙古键盘-ыгтатажавчсуулгахбуюу安装хийнэ。
Үйлдэл2。
Татажавсанаппыггарутасныхаасистемдтаниулна。 Үүнийгдараахьбайдлаархийжболно。
Андройдынутасныхуучинхувилбарууддээрдараахбайдлаархийнэ:
菜单 - >设置 - >语言和输入 - >蒙古键盘-ыгсонго。
Шинэхувилбарууддээрдараахбайдлаархийнэ:
设置 - >语言和输入 - >当前的键盘 - >选择键盘 - >键盘蒙 - >确定товчлуурыгдарна
Үйлдэл3。
Утасныхааимэйл,信使гэхмэттекстбичижболдогямарнэгпрограммыгажиллуул。 ТаныутаснытөрөлөөсхамаараадАэсвэлБгэсэндараахьхувилбарынальнэгээрньтохиргоохийгдэнэ。
Ахувилбар:
Текстбичихталбардээрнилээдудаандархад选择输入法эсвэл更改键盘гэсэнцонхгарна。 Тэндээс蒙古键盘-ыгсонго。
Бхувилбар:
Эсвэл的Gmail,信使гэхмэтпрограммыгдуудмагцдэлгэцийнальнэгбуландкомпьютерийнгарыгдүрсэлсэнмашжижигхэндүрс(图标)гарчирнэ。 Тэрдүрсдээрдармагц更改键盘гэсэнцонхгарчирнэ。 Тэндээс蒙古键盘-ыгидвэхжүүлээрэй。
Зааврындагуутохиргоохийжчадахгүйбудлиадбайвалнайз,нөхөдөөсөөнэрэлхэлгүйасуунабизээ。
Анхаар:www.temuujin.comсайтдээрдэлгэрэнгүй,зурагтайзааварбий,ашиглахыгзөвлөжбайна。

Mongolian Keyboard 更新内容

最近没有更改。

Mongolian Keyboard 历史版本

Mongolian Keyboard 使用技巧

Mongolian Keyboard 应用内最新内容

Mongolian Keyboard 信息

大小
77.02K
分类
其它 系统工具
TAG
更新
版本
1.0.4
要求
Android 1.5 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Mongolian Keyboard的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.8 亿人安装 下载
  2. QQ 6.1 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.5 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 5.8 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9314 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.3 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.3 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8690 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.3 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端