> >

Mongol Duu МонголДуу MongolDuu下载

Mongol Duu МонголДуу MongolDuu

Mongol Duu МонголДуу MongolDuu

3638 人安装 0 人喜欢 1 人评论

Mongol Duu МонголДуу MongolDuu 截图

Mongol Duu МонголДуу MongolDuu Mongol Duu МонголДуу MongolDuu Mongol Duu МонголДуу MongolDuu Mongol Duu МонголДуу MongolDuu Mongol Duu МонголДуу MongolDuu Mongol Duu МонголДуу MongolDuu

Mongol Duu МонголДуу MongolDuu 描述

Mongolduu.com NextGen Mobile App is here to make it easy for the Mongolian music lovers around the world to enjoy their favorite music on their Android phones.
You can easily find and play the world famous Mongolian traditional throat singing songs, the urtiin duu - traditional folk long songs and many many more including the modern independent hip-hop artists' songs from the biggest Mongolian music website Mongolduu.com.
Asuult.net & Mongolduu.com вэб хуудас 11 жилийн ойгоо тэмдэглэж та бүхэнд энэхүү Mongolduu.com Mobile App-г бэлэглэж байна. Та өөрийн сэтгэлд таньд алтан дурсамж болон үлдсэн олон олон сайхан ардын болон хуучины дуу хөгжимөөс авахуулаад шинээр гарч ирж буй залуу дуучдын уран бүтээлийг одоогоор 9000+ гаруй нийт дуутай Монголын хамгийн том сан Mongolduu.com-с хялбарханаар олж сонсох боломжтой.
Copyright 2000-2014, Ulaanbaatar Mongolia
By: Асуулт.нэт Монголдуу.ком Улаанбаатар хот, Монгол Улс
Дуу хөгжим бол Монголчууд бидний өв соёл!
Mongolduu.com下一代移动应用程序是在这里,以方便世界各地的蒙古族音乐爱好者享受自己喜爱的音乐在他们的Andr​​oid手机。
您可以轻松地查找和播放世界著名的蒙古族传统喉唱的歌曲中,urtiin笃 - 传统民俗长歌和许多许多,包括现代的独立嘻哈艺术家来自蒙古最大的音乐网站Mongolduu.com歌曲。
Asuult.net&Mongolduu.comвэбхуудас11жилийнойгоотэмдэглэжтабүхэндэнэхүүMongolduu.com手机的App-гбэлэглэжбайна。 Таөөрийнсэтгэлдтаньдалтандурсамжболонүлдсэнолонолонсайханардынболонхуучиныдуухөгжимөөсавахуулаадшинээргарчиржбуйзалуудуучдынуранбүтээлийгодоогоор9000+гаруйнийтдуутайМонголынхамгийнтомсанMongolduu.com-схялбарханааролжсонсохболомжтой。
版权所有2000年至二○一四年,蒙古乌兰巴托
按:Асуулт.нэтМонголдуу.комУлаанбаатархот,МонголУлс
ДуухөгжимболМонголчуудбиднийөвсоёл!

Mongol Duu МонголДуу MongolDuu 更新内容

新版变化
1.4.5 2014-08-01
- News & Info pages improved.
1.4.4 2013-10-25
- Мэдээ, хайлт хуудас сайжруулалт хийв.
1.4.3 2013-10-23
- Bug fixes
1.4.1 2013-05-06
- Bug fix.
1.4 2013-03-31
- Twitter button
- Major improvement
1.3: 2012-10-08
- Сэрвер тохиргоог автоматаар шинэчилдэг болов.
- Hit chart swipey-tab.
- JellyBean өнгө засав.
1.2: 2012-09-28
- Improvements and error fix.
1.1: 2011-11-10
- Tatsan duugaa Ringtone bolgoj tohiruulj bolno
- Duu togluulj baihad duudlaga orj irvel pause hiine
了解更多

Mongol Duu МонголДуу MongolDuu 历史版本

 • Mongol Duu МонголДуу MongolDuu

  Mongol Duu МонголДуу MongolDuu

  版本:1.4.5 高速下载
 • Mongol Duu МонголДуу MongolDuu

  Mongol Duu МонголДуу MongolDuu

  版本:1.4.4 高速下载
 • Mongol Duu МонголДуу MongolDuu

  Mongol Duu МонголДуу MongolDuu

  版本:1.4.3 高速下载
 • Mongol Duu МонголДуу MongolDuu

  Mongol Duu МонголДуу MongolDuu

  版本:1.4.1 高速下载
 • Mongol Duu МонголДуу MongolDuu

  Mongol Duu МонголДуу MongolDuu

  版本:1.3.1 高速下载

Mongol Duu МонголДуу MongolDuu 使用技巧

Mongol Duu МонголДуу MongolDuu 应用内最新内容

Mongol Duu МонголДуу MongolDuu 信息

大小
1.6M
分类
音乐
TAG
更新
版本
1.4.5
要求
Android 2.2.x 以上
查看权限要求
来自
百度手机助手

下载Mongol Duu МонголДуу MongolDuu的人还下载

应用下载排行榜

 1. 微信 5.8 亿人安装 下载
 2. QQ 6.1 亿人安装 下载
 3. UC浏览器 2.5 亿人安装 下载
 4. 搜狗输入法 5.8 亿人安装 下载
 5. 阿里星球 9314 万人安装 下载
 6. QQ空间 4.3 亿人安装 下载
 7. 淘宝 5.3 亿人安装 下载
 8. 墨迹天气 8696 万人安装 下载
 9. 微博 2.3 亿人安装 下载
 10. 酷狗音乐 2.3 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端