>

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK下载

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK

5937 人安装 0 人喜欢 0 人评论

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK 截图

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK 描述

Συστήστε την εφαρμογή στους φίλους σας έως 31/07/2016 και κερδίσετε 5 ευρώ Επιστροφή, για κάθε νέο «φίλο» που θα κατεβάσει την εφαρμογή για 1η φορά και θα συνδέσει την κάρτα του Eurobank που συμμετέχει στο πρόγραμμα Επιστροφή. Ο φίλος που θα προσκαλέσετε εφόσον κατεβάσει την εφαρμογή και συνδέσει την κάρτα του Eurobank, θα κερδίσει 10 ευρώ Επιστροφή!
Με τη νέα εφαρμογή έχετε την Επιστροφή και στο κινητό σας, αποκτώντας άμεση πρόσβαση σε περισσότερες από 7.000 επιχειρήσεις, όπου και αν βρίσκεστε και έχοντας ανά πάσα στιγμή εικόνα των διαθέσιμων ευρώ Eπιστροφή που μπορείτε να αξιοποιήσετε άμεσα στις αγορές σας με κάρτες Eurobank. Ισχύει και για τις κάρτες Eurobank που διατίθενται μέσω του Δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Κατεβάστε τώρα, εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν, την εφαρμογή σε οποιοδήποτε κινητό σας (Android 2.3 και πάνω), εισάγοντας μόνο τη πρώτη φορά, το ονοματεπώνυμο, το e-mail και τον αριθμό της κάρτας σας Eurobank που συμμετέχει στην Επιστροφή.
Βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που από σήμερα μπορείτε να έχετε συνεχώς μαζί σας, όπως:
- Τα ευρώ που έχει συγκεντρώσει και είναι διαθέσιμα για τις αγορές σας
- Τις πλησιέστερες επιχειρήσεις με Επιστροφή και τα ποσοστά τους
- Τις μεγάλες και αποκλειστικές προσφορές του προγράμματος
- Τα καταστήματα με Επιστροφή στα μεγαλύτερα Εμπορικά Κέντρα ανά όροφο
- Tις επιχειρήσεις του προγράμματος Επιστροφή Hotels, Γεύσεις, Health και Αuto moto ανά
μάρκα
- Όλες τις εφαρμογές της Eurobank για άμεση πρόσβαση
Η εφαρμογή Επιστροφή App υποστηρίζει ΜΟΝΟ τις κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης Επιστροφή.
Δεν υποστηρίζει τις κάρτες: Prepaid Visa, Yes Visa, Reward Visa & World MasterCard, Ηλεκτρονική Visa, Masoutis Visa, Electronet Family MasterCard καθώς και τις Bestline Visa, EuroLine Home, Magna Γερμανός, Makro, Νέα Γενειά Ζηρίδης, Longchamp, Electronet, Nota, LR, Elephant Easy, Ευρωπαϊκή Πίστη, Ράδιο Κορασίδης, Oriflame και Danos και τις PostCredit.
H εφαρμογή είναι optimized για κινητά τηλέφωνα.
-----------------------------------------------------------
We would like welcome you to Epistrofi App, an innovative application for your Smartphone by Eurobank. Download the application for free and have access to all useful information concerning Epistrofi loyalty programme:
- the 7,000 plus merchants participating at Epistrofi loyalty programme
- their participating percentage of return on expenditure
- exclusive offers and
- available euros collected by using your Eurobank debit and credit cards
Συστήστετηνεφαρμογήστουςφίλουςσαςέως31/07/2016καικερδίσετε5ευρώΕπιστροφή,γιακάθενέο«φίλο»πουθακατεβάσειτη​​νεφαρμογήγια1ηφοράκαιθασυνδέσειτη​​νκάρτατου欧洲银行πουσυμμετέχειστοπρόγραμμαΕπιστροφή。 Οφίλοςπουθαπροσκαλέσετεεφόσονκατεβάσειτη​​νεφαρμογήκαισυνδέσειτη​​νκάρτατου欧洲银行,θακερδίσει10ευρώΕπιστροφή!
ΜετηνέαεφαρμογήέχετετηνΕπιστροφήκαιστοκινητόσας,αποκτώνταςάμεσηπρόσβασησεπερισσότερεςαπό7.000επιχειρήσεις,όπουκαιανβρίσκεστεκαιέχονταςανάπάσαστιγμήεικόνατωνδιαθέσιμωνευρώEπιστροφήπουμπορείτενααξιοποιήσετεάμεσαστιςαγορέςσαςμεκάρτες欧洲银行。 Ισχύεικαιγιατιςκάρτες欧洲银行πουδιατίθενταιμέσωτουΔικτύουΝέοΤαχυδρομικόΤαμιευτήριοκαισυμμετέχουνστοΠρόγραμμα。
Κατεβάστετώρα,εύκολα,γρήγορακαιεντελώςδωρεάν,τηνεφαρμογήσεοποιοδήποτεκινητόσας(Android 2.3的καιπάνω),εισάγονταςμόνοτηπρώτηφορά,τοονοματεπώνυμο,το电子邮件καιτοναριθμότηςκάρταςσας欧洲银行πουσυμμετέχειστηνΕπιστροφή。
Βρείτεόλεςτιςαπαραίτητεςπληροφορίες,πουαπόσήμεραμπορείτεναέχετεσυνεχώςμαζίσας,όπως:
- Ταευρώπουέχεισυγκεντρώσεικαιείναιδιαθέσιμαγιατιςαγορέςσας
- ΤιςπλησιέστερεςεπιχειρήσειςμεΕπιστροφήκαιταποσοστάτους
- Τιςμεγάλεςκαιαποκλειστικέςπροσφορέςτουπρογράμματος
- ΤακαταστήματαμεΕπιστροφήσταμεγαλύτεραΕμπορικάΚέντραανάόροφο
- TιςεπιχειρήσειςτουπρογράμματοςΕπιστροφή酒店,Γεύσεις,健康καιΑuto摩托ανά
   μάρκα
- Όλεςτιςεφαρμογέςτης欧洲银行γιαάμεσηπρόσβαση
ΗεφαρμογήΕπιστροφή应用υποστηρίζειΜΟΝΟτιςκάρτεςπουσυμμετέχουνστοπρόγραμμαεπιβράβευσηςΕπιστροφή。
Δενυποστηρίζειτιςκάρτες:预付签证,是签证,奖励Visa和世界万事达卡,Ηλεκτρονική签证,Masoutis签证,Electronet家庭万事达卡καθώςκαιτιςBestline签证,欧蒙家,麦格纳Γερμανός,万客隆,ΝέαΓενειάΖηρίδης,尚先生Electronet,诺塔, LR,大象简单,ΕυρωπαϊκήΠίστη,ΡάδιοΚορασίδης,欧瑞莲και达诺斯καιτιςPostCredit。
^ hεφαρμογήείναι优化γιακινητάτηλέφωνα。
-------------------------------------------------- ---------
我们想欢迎您Epistrofi应用,为您的智能手机通过欧洲银行的创新应用。下载应用程序为自由和获得有关Epistrofi忠诚度计划的所有有用信息:
- 7000加客商参加在Epistrofi忠诚计划
- 支出回报他们的参与比例
- 独家优惠和
- 通过使用欧洲银行借记卡和信用卡可收集欧元

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK 更新内容

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Επιστροφή app!
Αποκτήστε την πιο πρόσφατη έκδοση και πλοηγηθείτε στην νέα μας ειδική κατηγορία με τα καλύτερα εστιατόρια.
Ευχαριστούμε!!!

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK 历史版本

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK 使用技巧

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK 应用内最新内容

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK 信息

大小
24.14M
TAG
更新
版本
3.0.4
要求
Android 4.0.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ EUROBANK的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.1 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.3 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9336 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.8 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.9 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8913 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端