> >

PaniniKeypad Gujarati IME下载

PaniniKeypad Gujarati IME

PaniniKeypad Gujarati IME

851 人安装 暂无 好评率

PaniniKeypad Gujarati IME 截图

PaniniKeypad Gujarati IME PaniniKeypad Gujarati IME PaniniKeypad Gujarati IME PaniniKeypad Gujarati IME PaniniKeypad Gujarati IME PaniniKeypad Gujarati IME PaniniKeypad Gujarati IME PaniniKeypad Gujarati IME

PaniniKeypad Gujarati IME 描述

"મકરસંક્રાંતિના દિવસની સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ."
મોબાઇલમાં ગુજરાતીમાં લખવા માટે ખૂબજ ઉપયોગી,નવી ટેકનીક - "પાણીની કીપેડ"
The PaniniKeypad is an intelligent dynamic keypad that offers you to type easy and fast in Gujarati on your phone. This new technology constantly calculates and puts only 11 characters on the screen that you are most likely to type. Character Buttons are large and easy to point and you make less errors. The accurate prediction helps you compose difficult words in their correct letter sequences as per Unicode.
You can use the PaniniKeypad to type Gujarati/English whatsapp, sms, messages, chat, facebook, Address Book, email, blogs, reminders, twitter etc.
PaniniKeypad is an IME(input method editor) for android phones & tablets. This can be your default keypad.
Also high quality intelligent dictionary auto complete and word prediction is offered in both Gujarati and English. More innovations coming up.
Installation.
1. Download and install this application on phone.
2. Go to "Settings"->"Language & input" -> select Panini Keypad IME. (check on) Green.
3. Again Go to "Settings"->"Language & input"-> set Default Keyboard as PaniniKeypad IME.
4. Back to text compose area, keyboard will appear on screen.
Watch Gujarati typing youtube video:
http://www.youtube.com/watch?v=dsXwAZ7hwdg
After installation click on PaniniKeypad icon to launch or start the IME & set as Default Keyboard. Also get knowledge of how to type conjunct characters in Gujarati.
Direct download Gujarati .apk file from:
http://www.paninikeypad.com/androidgujarati
Two rules
1. Look for the character, press it.
2. If character not there, press Next button.
There is a 74% chance that the first character of your word is on the screen and after that there is a 93% (and higher) chance that the next characters will be predicted to your fingertips. Predicted characters very often in the top left corner and most often you type pressing the same key, at a position comfortable to your thumb.
The intelligent technology is based on linguistics, AI and the dynamic intelligent keypad is patented all over the world and winner of many awards for innovation.
14 Indian languages are supported with this same system of typing and orthography. And many other languages of the world.
This is the best way to type for both basic phones and touch phones. Those who have found out its magic, please help others also to discover.
For Yuktakshars (adha ka etc, consonant clusters), put a Halant (character with + sign) in the middle of the two consonants. The Yuktakshar will automatically form. The Halant is also a character, predicted automatically like others and shown in red for your easy recognition.
Examples of correct character entry sequence (Orthography):
ક્યાં = ક+્+ય+ા+ં
જ્ઞાન = જ+્+ઞ+ા+ન
પ્રેમ = પ+્+ર+ે+મ
કૃષ્ણ = ક+ૃ+ષ+્+ણ
શિક્ષણ = શ+િ+ક+્+ષ+ણ
કચ્છ = ક+ચ+્+છ
સૌરાષ્ટ્ર = સ+ૌ+ર+ા+ષ+્+ટ+્+ર
નર્મદા = ન+ર+્+મ+દ+ા
જીલ્લા = જ+ી+લ+્+લ+ા
જેરાક્ષ = જ+ે+ર+ા+ક+્+ષ
Learn how to write every possible Yuktakshars from link:
http://paninikeypad.com/conjuncts/gujarati
In this latest version many innovative features supported. like word prediction, word association, mining, themes, words add to dictionary, templates, Emoji's etc. One can experienced all these features in Gujarati as well as in English. English can be typed easily with QWERTY keyboard.
Give a try to this new way of typing, you will learn very quickly.
"We would like to share with PaniniKeypad users that this technology (PaniniKeypad) has been granted US patent in June 2014."
Privacy concerns: Panini Keypad does not try to read your data or connect to a server for prediction. Your data stays on your phone and the application does not connect anywhere, you can use it offline also.
"YOUR PHONE MUST HAVE GUJARATI FONT, OTHERWISE SHOWS SQUARE/BLANK BOXES."
“મકરસંક્રાંતિનાદિવસનીસૌનેખૂબખૂબશુભેચ્છાઓ。”
મોબાઇલમાંગુજરાતીમાંલખવામાટેખૂબજઉપયોગી,નવીટેકનીક - “પાણીનીકીપેડ”
该PaniniKeypad是一种智能动态键盘,为您提供打字方便,快捷的古吉拉特您的手机上。这种新技术的不断计算并提出只有11个字符,你是最有可能输入屏幕上。字符按钮都很大,容易点,你做那么多的错误。在精确的预测可以帮助您在正确的字母序列构成困难的话按照Unicode格式。
您可以使用PaniniKeypad键入古吉拉特语/英语的WhatsApp,短信,邮件,聊天,脸谱,通讯簿,电子邮件,博客,提醒,微博等。
PaniniKeypad是IME(输入法编辑器)为Android手机和平板电脑。这可能是你的默认键盘。
同样高品质的智能词典自动完成和单词预测在两个古吉拉特语和英语课程。更多的创新上来。
安装。
1.下载并安装在手机上这个应用程序。
2.进入“设置” - >“语言和输入” - >选择帕尼尼键盘输入法。 (检查)绿色。
3.再次进入“设置” - >“语言和输入” - >设置默认键盘为PaniniKeypad输入法。
4.回到文本撰写区域,键盘会出现在屏幕上。
关注古吉拉特语打字的YouTube视频:
http://www.youtube.com/watch?v=dsXwAZ7hwdg
安装完毕后点击PaniniKeypad图标启动或启动输入法和设置为默认键盘。还可以获得如何在古吉拉特语中键入的字符相合的知识。
直接下载古吉拉特语的.apk文件来自:
http://www.paninikeypad.com/androidgujarati
两个规则
1.查找的字符,请按它。
2.如果性格不存在,按Next按钮。
有74%的机会,你的单词的第一个字符是在屏幕上,之后,有一个93%(或更高)的机会,下一个字符将被预测到指尖。预测人物经常在左上角和最经常你键入按该键,一个位置适合您的拇指。
智能技术是基于语言学,AI和动态智能键盘专利在世界各地和许多创新奖获得者。
14种印度语言与此相同的打字和正字法系统的支持。与许多其他语言的世界。
这是类型为基础的手机和触摸手机的最佳方式。这些谁发现了它的魔力,请帮助别人也去发现。
对于Yuktakshars(宰牲节嘉等,辅音),把Halant(字符带+号)两个辅音中间。该Yuktakshar会自动形成。该Halant也是一个字符,自动预测其他人一样,并以红色为您轻松识别显示。
正确的字符输入顺序的例子(正字):
ક્યાં=ક+્+ય+ા+ં
જ્ઞાન=જ+્+ઞ+ા+ન
પ્રેમ=પ+્+ર+ે+મ
કૃષ્ણ=ક+ૃ+ષ+્+ણ
શિક્ષણ=શ+િ+ક+્+ષ+ણ
કચ્છ=ક+ચ+્+છ
સૌરાષ્ટ્ર=સ+ૌ+ર+ા+ષ+્+ટ+્+ર
નર્મદા=ન+ર+્+મ+દ+ા
જીલ્લા=જ+ી+​​લ+્+લ+ા
જેરાક્ષ=જ+ે+ર+ા+ક+્+ષ
学习如何编写的每一个环节可能Yuktakshars:
http://paninikeypad.com/conjuncts/gujarati
在这个最新版本的许多创新功能的支持。像单词预测,词语联想,挖掘,主题,单词添加到字典中,模板,表情符号的等,人们可以体验在古吉拉特语以及英语所有这些功能。英语可以轻松地与QWERTY键盘键入。
举一个尝试打字这一新的方式,您将学习得非常快。
“我们愿与PaniniKeypad用户分享这种技术(PaniniKeypad)已获得美国专利2014年6月”
隐私问题:帕尼尼键盘不会尝试读取数据或连接到服务器进行预测。您的数据保持您的手机上的应用程序不连接任何地方,你可以用它离线也。
“您的手机必须GUJARATI FONT,否则呈方形/空白框。”

PaniniKeypad Gujarati IME 更新内容

-:MAJOR UPGRADE: 26-DECEMBER-2015 Kindly update:-
Word Association/Prediction feature added.
New look & feel of PaniniKeypad.
Dictionary predictions while editing words.
Dictionary predictions at insertion also.
List of Emoji also supported.
No./symbol layout changed.
Some Theme added to product.
List of all possible Yuktakshars with in app.
Some bugs spotted by users has been fixed.
Long press delete (delay 1 sec.)
Keypress sound & vibration are default off.(optional).

PaniniKeypad Gujarati IME 历史版本

PaniniKeypad Gujarati IME 使用技巧

PaniniKeypad Gujarati IME 信息

大小
1.2MB
分类
考试学习 英语
TAG
更新
版本
 2.1.14
要求
Android 2.3.2 以上
来自
Luna Ergonomics Pvt Ltd

下载PaniniKeypad Gujarati IME的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1350.1万人安装 下载
  2. 微信 1535.7万人安装 下载
  3. 腾讯视频 666.9万人安装 下载
  4. 作业帮 393.2万人安装 下载
  5. 淘宝 5097.7万人安装 下载
  6. 爱奇艺 959.8万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 756.4万人安装 下载
  8. 优酷 826.4万人安装 下载
  9. 支付宝 678.3万人安装 下载
  10. 快手 1063.7万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端