> >

News.mn下载

News.mn
406 人安装 0 人喜欢 0 人评论

News.mn 截图

News.mn News.mn News.mn News.mn News.mn News.mn

News.mn 描述

Энэхүү Android утасны програм нь news.mn сайтын албан ёсны програм бөгөөд та тус програмаар news.mn сайтын мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй, өөрийн гар утсан дээр хүлээн авч унших боломжтой.
Захиалагч: News Agency ХХК нь энэхүү програмын зохиогчын эрхийг эзэмшинэ.
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо, Кино үйлдвэрийн гудамж 78
Утас: 464336, 464337
И-мэйл: info@news.mn
Вэб: http://www.news.mn
Хөгжүүлэгч: Энэхүү гар утасны програмыг вэб болон мобайл аппликэшн хөгжүүлэлтийн чиглэлээр мэргэшсэн Содонсолушн ХХК бүтээсэн болно.
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, Сөүлийн гудамж, 45/3-ийн 402 тоот
Утас: 77111085, 99901085
И-мэйл: info@sodonsolution.com
Вэб: http://www.sodonsolution.com
Энэхүү的Andr​​oidутасныпрограмньnews.mnсайтыналбанёсныпрограмбөгөөдтатуспрограмаарnews.mnсайтынмэдээмэдээллийгцагалдалгүй,өөрийнгарутсандээрхүлээнавчуншихболомжтой。
Захиалагч:新华社ХХКньэнэхүүпрограмынзохиогчынэрхийгэзэмшинэ。
Хаяг:Улаанбаатархот,Баянзүрхдүүрэг5-рхороо,Киноүйлдвэрийнгудамж78
Утас:464336,464337
И-мэйл:info@news.mn
Вэб:http://www.news.mn
,Хөгжүүлэгч:ЭнэхүүгарутасныпрограмыгвэбболонмобайлаппликэшнхөгжүүлэлтийнчиглэлээрмэргэшсэнСодонсолушнХХКбүтээсэнболно。
Хаяг:Улаанбаатархот,Баянголдүүрэг,2-рхороо,Сөүлийнгудамж,45/3-ийн402тоот
Утас:77111085,99901085
И-мэйл:info@sodonsolution.com
Вэб:http://www.sodonsolution.com

News.mn 更新内容

Зарим алдааг засаж, бяцхан өөрчлөлт хийв

News.mn 历史版本

News.mn 使用技巧

News.mn 应用内最新内容

News.mn 信息

大小
5.74M
分类
新闻阅读 其它 新闻·资讯
TAG
更新
版本
1.3.3
要求
Android 4.1 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载News.mn的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.8 亿人安装 下载
  2. QQ 6.1 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.5 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 5.8 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9315 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.3 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.3 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8699 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.3 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端