>

Swedbank Eestis下载

Swedbank Eestis

Swedbank Eestis

6672 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Swedbank Eestis 截图

Swedbank Eestis Swedbank Eestis Swedbank Eestis Swedbank Eestis Swedbank Eestis Swedbank Eestis

Swedbank Eestis 描述

[EST]
Rakendusega on võimalik:
- Luua makselinki ja küsida ülekannet teistelt
- teha kiiresti kuni 30€ makseid määratud saajatele sisse logimata ja täiendava kinnitamiseta
- vaadata kontojääki ja tehingute väljavõtet
- kiiresti vaadata kontojääki sisse logimata (ka töölaua vidinana) telefoni raputades või näpuga ekraanil libistades
- teha siseriiklikke makseid, neid salvestada ja mitut makset korraga kinnitada
- leida pangaautomaate ja -kontoreid
- leida partnerite pakkumisi pangakaartidega makstes
- vaadata valuutakursse ja konverteerida valuutat
- jälgida väärtpaberiturgudel toimuvat ning teha tehinguid
- kasutada Rahaplaneerijat
- laadida kõneaega
Äriklientidel on võimalik vaadata oma kontode seisu ja väljavõtet, teha siseriiklikke makseid, aktsepteerida ettevalmistatud ja osaliselt kinnitatud makseid, konverteerida valuutat, leida panga kontakte ja automaatide ning kontorite asukohti
Ülalkirjeldatud finantsteenuseid pakub Swedbank AS (registrikood 10060701). Tutvuge teenuste tingimustega aadressil www.swedbank.ee, vajaduse korral konsulteerige pangatöötajaga
Kaitske oma telefoni ekraanilukuga. Kui telefon kaob või varastatakse, siis kustutage seotud seade internetipangast (menüüpunkt „Mobiilipank“) või lukustage see oma mobiilsideoperaatori kaudu
[RUS]
Приложение позволяет:
- Генерировать платёжные ссылки для запроса денежных переводов
- совершать быстрые переводы до 30€ определённым получателям без авторизации и дополнительных паролей
- узнавать остаток счёта и смотреть выписки со счёта
- быстро узнавать остаток счёта без авторизации (в том числе и в виджете на рабочем столе), встряхнув телефон или проведя пальцем по экрану
- осуществлять внутригосударственные платежи, сохранять и подтверждать сразу несколько платежей
- находить банкоматы и банковские конторы
- находить предложения от партнёров, действительные при оплате покупок банковской карточкой
- смотреть курсы валют и конвертировать валюту
- следить за ситуацией на рынках ценных бумаг
- использовать Финансовый план
- загружать разговорное время
Бизнес-клиенты имеют возможность просматривать состояние своих счетов и выписки, осуществлять внутригосударственные платежи, акцептировать подготовленные и частично подтверждённые платежи, конвертировать валюту, находить банковские контактные данные, а также местоположение банкоматов и контор
Описанные выше финансовые услуги предлагает Swedbank AS (регистровый код 10060701). С условиями услуг ознакомьтесь на сайте www.swedbank.ee. В случае необходимости проконсультируйтесь у работника банка
Защитите свой телефон блокировкой экрана. Защитите свой телефон блокировкой экрана. Если телефон потеряется или будет украден, заблокируйте данное устройство в интернет-банке (вкладка меню «Мобильный банк») или через своего оператора мобильной связи
[ENG]
The app allows you to
- Create a payment link and send money request
- check account balance and statement
- check your account balance without logging in (also available as widget)
- make domestic payments
- make payments up to 30€ to defined beneficiaries quickly without logging in
- save payments, confirm several payments at once
- find the bank branches and ATM-s on a map
- find discounts from our partners if paying with cards
- check currency exchange rates and convert currencies
- monitor securities market and make transactions.
- use financial planner
- recharging of prepaid mobile cards
Business customers are able to check their accounts balance and statement, make domestic payments, confirm prepared and partially accepted payments, convert currencies, find Swedbank’s contact data, branches and ATM’s.
The above mentioned financial services are provided by Swedbank AS (register code 10060701). Read the terms and conditions at www.swedbank.ee, and consult a bank employee, where necessary
Protect your phone with screen lock. If your mobile device is stolen or lost, immediately block associated device via Internet Bank (menu item „Mobile bank“) or by your mobile operator
[美东时间]
Rakendusega上võimalik:
- Luua makselinki JAküsidaülekannetteistelt
- TEHA kiiresti六合30€makseidmääratudsaajatele sisse logimata JAtäiendavakinnitamiseta
- vaadatakontojääkiJA tehinguteväljavõtet
- kiiresti vaadatakontojääkisisse logimata(KAtöölauavidinana)telefoni raputades VOInäpugaekraanil libistades
- TEHA siseriiklikke makseid,NEID salvestada JA mitut makset korraga kinnitada
- leida pangaautomaate JA -kontoreid
- leida partnerite pakkumisi pangakaartidega makstes
- vaadata valuutakursse JA konverteerida valuutat
- jälgidaväärtpaberiturgudeltoimuvat宁TEHA tehinguid
- kasutada Rahaplaneerijat
- laadidakõneaega
Äriklientidel上võimalikvaadata OMA kontode seisu JAväljavõtet,TEHA siseriiklikke makseid,aktsepteerida ettevalmistatud JA osaliselt kinnitatud makseid,konverteerida valuutat,leida潘加kontakte JA automaatide宁kontorite asukohti
Ülalkirjeldatudfinantsteenuseid pakub瑞典银行AS(registrikood 10060701)。 Tutvuge teenuste tingimustega aadressil www.swedbank.ee,vajaduse korral konsulteerigepangatöötajaga
Kaitske OMA telefoni ekraanilukuga。奎电话kaob VOI varastatakse,SIIS kustutage seotud seade internetipangast(menüüpunkt“Mobiilipank”)VOI lukustage见OMA mobiilsideoperaatori kaudu
[RUS]
Приложениепозволяет:
- Генерироватьплатёжныессылкидлязапросаденежныхпереводов
- совершатьбыстрыепереводыдо30€определённымполучателямбезавторизацииидополнительныхпаролей
- узнаватьостатоксчётаисмотретьвыпискисосчёта
- быстроузнаватьостатоксчётабезавторизации(втомчислеиввиджетенарабочемстоле),встряхнувтелефонилипроведяпальцемпоэкрану
- осуществлятьвнутригосударственныеплатежи,сохранятьиподтверждатьсразунесколькоплатежей
- находитьбанкоматыибанковскиеконторы
- находитьпредложенияотпартнёров,действительныеприоплатепокупокбанковскойкарточкой
- смотретькурсывалютиконвертироватьвалюту
- следитьзаситуациейнарынкахценныхбумаг
- использоватьФинансовыйплан
- загружатьразговорноевремя
Бизнес-клиентыимеютвозможностьпросматриватьсостояниесвоихсчетовивыписки,осуществлятьвнутригосударственныеплатежи,акцептироватьподготовленныеичастичноподтверждённыеплатежи,конвертироватьвалюту,находитьбанковскиеконтактныеданные,атакжеместоположениебанкоматовиконтор
Описанныевышефинансовыеуслугипредлагает瑞典银行AS(регистровыйкод10060701)。 Сусловиямиуслугознакомьтесьнасайтеwww.swedbank.ee。 Вслучаенеобходимостипроконсультируйтесьуработникабанка
Защититесвойтелефонблокировкойэкрана。 Защититесвойтелефонблокировкойэкрана。 Еслителефонпотеряетсяилибудетукраден,заблокируйтеданноеустройствовинтернет-банке(вкладкаменю«Мобильныйбанк»)иличерезсвоегооператорамобильнойсвязи
[ENG]
该应用程序允许您
- 创建一个付款链接,寄钱的请求
- 检查账户余额和声明
- 检查你的账户余额中无记录(也可作为小部件)
- 使国内支付
- 付款高达30€以确定受益者快速无需登录
- 保存付款,确认几个支付一次
- 找银行网点和ATM-S在地图上
- 来自我们的合作伙伴找到的折扣,如果用卡支付
- 检查货币汇率和兑换货币
- 显示器证券市场进行交易。
- 利用理财规划师
- 预付费手机卡充值
企业客户可以检查自己的账户余额和交易,使国内支付,确认准备工作,部分接受支付,兑换货币,找到瑞典银行的联系资料,网点和ATM的。
上述金融服务是由瑞典银行AS(注册代码10060701)提供。阅读www.swedbank.ee的条款和条件,并咨询银行职员,在必要
保护您的手机屏幕锁。如果您的移动设备被盗或丢失,立即通过您的移动运营商阻止通过网上银行相关的设备(菜单项“移动银行”)或

Swedbank Eestis 更新内容

*Kõik Sinu pangakaardid nüüd ka mobiilis*
Muuda kaardi limiite
Tee makseid otse krediitkaardi kontolt
Blokeeri ja taasaktiveeri ise oma kaarte
*Все Ваши банковские карточки теперь и в смартфоне*
Изменить лимиты карточки
Перечисление со счёта кредитной карты
Заблокировать/разблокировать карточку
*All your bank cards are now in your mobile*
Change card usage limits
Pay directly from credit card account
Block or unblock a card

Swedbank Eestis 历史版本

Swedbank Eestis 使用技巧

Swedbank Eestis 应用内最新内容

Swedbank Eestis 信息

大小
11.6M
TAG
更新
版本
6.5
要求
Android 4.0 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Swedbank Eestis的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9341 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8985 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端