> >

Sygic: Telekom Edition下载

Sygic: Telekom Edition

Sygic: Telekom Edition

998 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Sygic: Telekom Edition 截图

Sygic: Telekom Edition Sygic: Telekom Edition Sygic: Telekom Edition Sygic: Telekom Edition

Sygic: Telekom Edition 描述

Navigácia exkluzívne pre Telekom zákazníkov!
✓ Zákazníci Telekom získajú navigáciu zadarmo na 14 dní
✓ Po 14 dňoch bude poplatok účtovaný v mesačných faktúrach Telekom
✓ Vyberte si navigáciu pre Európu s dopravnými informáciami pre Slovensko (2,39 Eur mesačne) alebo pre Slovensko - Česko - Maďarsko – Rakúsko (1,39 Eur mesačne)
✓ Zmena balíčka alebo deaktivácia služby je možná z menu navigácie My Sygic alebo odoslaním SMS v tvare : „SYGIC STOP“ na číslo 2266
• Aplikácia nie je kompatibilná s HTC Wildfire.
_______________________________________
S viac ako 20 000 000 stiahnutí po celom svete sa Sygic stal najpopulárnejšou aplikáciou pre offline GPS navigáciu.
Vysoko kvalitné TomTom mapy uložené vo vašom smartfóne (bez potreby mobilného internetu) Vám spolu s množstvom navigačných funkcií zabezpečia pohodlnú jazdu s istotou.
_______________________________________
HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA
-Vysoko kvalitné TomTom mapy priamo v telefóne
-Pracuje s GPS systémom, nepotrebuje internetové pripojenie
-Podrobná hlasová navigácia
-Možnosť výberu z troch alternatívnych trás
-Označenie miest, ktoré chcete navštíviť
-Asistent radenia do správneho pruhu
-Sprehľadnenie križovatky funkciou Junction View
-Zobrazenie obmedzenia rýchlosti jazdy
-Upozornenie na meranie rýchlosti aby ste sa vyhli pokutám
_______________________________________
VÝHODY
-Bezplatné aktualizácie mapy a bodov záujmu
-3D zobrazenie miest a terénu pre ľahšiu orientáciu
_______________________________________
BEZPEČNOSŤ A UŽÍVATEĽSKÝ KOMFORT
-Upozornenie na ostré zákruty zvyšuje bezpečnosť
-Upozornenie blížiacej sa zmeny povolenej rýchlosti
-Možnosť vyhnúť sa spoplatneným cestám
-Vyberte ulicu alebo úsek, ktorému sa chcete vyhnúť
-Navigácia pre chodcov
-Kompas a stopky pre vaše aktivity
_______________________________________
VÝKONNÉ VYHĽADÁVANIE
-Google™ Local Search, s ktorým nájdete čokoľvek
-Vyhľadávanie a navigovanie podľa:
• Adresy
• Kontaktu
• Bodu záujmu
• PSČ
• Křižovatky
• GPS súradnice
• Fotografie so zaznačenou geolokáciou
• Domov
_______________________________________
PERSONALIZOVANÁ APLIKÁCIA
-Importovanie vlastných bodov záujmu (POI)
-Prispôsobiteľná navigačná obrazovka
-Zdieľanie informácií o nehodách s ostatnými vodičmi
-SOS/Pomoc pri vyhľadaní asistenčnej služby
-Prispôsobiteľné hlasové upozornenia
-Priatelia na mape
_______________________________________
MAXIMÁLNA KOMPATIBILITA
-Graficky optimalizovaná pre Retina displej
-Zálohovanie obľúbených položiek cez iCloud
-Integrácia do zvukového systému vozidla cez Bluetooth alebo kábel
-Ovládač hudby priamo v aplikácii
_______________________________________
DOSTUPNÉ MAPY:
Andorra, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Džibraltár, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, San Maríno, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Vatikán, Veľká Británia.
Hlavné ťahy: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Moldavsko, Montenegro, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina.
Upozornenie: Ponechanie zapnutého GPS systému na pozadí môže výrazne znížiť životnosť batérie.
Sygic. Bringing life to maps.
Navigáciaexkluzívne预电信zákazníkov!
✓Zákazníci电信získajúnavigáciuzadarmo娜14 DNI
✓宝14dňoch布德poplatokúčtovanývmesačnýchfaktúrach电信
✓Vyberte SInavigáciu预EurópuŞdopravnýmiinformáciami预SLOVENSKO(2,39 EURmesačne)alebo预SLOVENSKO - Česko - Maďarsko数据 - Rakúsko(mesačne1,39欧元)
✓ZmenabalíčkaalebodeaktiváciaslužbyJEmožnáz菜单navigácie我Sygic获得aleboodoslaním短信v tvare:“Sygic获得STOP”呐číslo2266
•Aplikácia聂济kompatibilná宏达(HTC)野火
_______________________________________
ŞVIAC AKO 20 000 000stiahnutí宝体腔svete SA Sygic获得实达najpopulárnejšouaplikáciou预离线GPSnavigáciu。
TomTom公司mapy Vysokokvalitnéuloženévovašom时smartfóne(BEZ potrebymobilnéhointernetu),VAM spoluŞmnožstvomnavigačnýchfunkciízabezpečiapohodlnújazdu本Şistotou。
_______________________________________
HLAVNÁCHARAKTERISTIKA
-VysokokvalitnéTomTom公司mapy priamo v TELEFONE
Pracuje,nepotrebujeinternetovépripojenie的GPSsystémom:
Podrobnáhlasovánavigácia
MožnosťvýberuŽTROCHalternatívn​​ychTRAS
Označeniemiest,ktoréchcetenavštíviť
-Asistent radenia做správnehopruhu
Sprehľadneniekrižovatkyfunkciou结查看
Zobrazenie obmedzeniarýchlostijazdy
NA meranie Upozornenierýchlosti奥比STE SA vyhlipokutám
_______________________________________
VÝHODY
Bezplatnéaktualizáciemapy一个bodovzáujmu
3D zobrazenie miest一个terénu的预ľahšiuorientáciu
_______________________________________
BEZPEČNOSŤàUŽÍVATEĽSKÝKOMFORT
Upozornenie NAostrézákrutyzvyšujebezpečnosť
UpozornenieblížiacejSA zmeny povolenejrýchlosti
MožnosťvyhnúťSAspoplatnenýmcestám
Vyberte ulicu alebo USEK:ktorémuSA chcetevyhnúť
-Navigáciachodcov预
-罗盘一个stopky的预花瓶aktivity的
_______________________________________
VÝKONNÉVYHĽADÁVANIE
谷歌本地搜索,Sktorýmnájdetečokoľvek
-Vyhľadávanie一个navigovanie的podľa:
•Adresy
•Kontaktu
•武záujmu
•PSC
•Křižovatky
•GPSsúradnice
•FOTOGRAFIE所以zaznačenougeolokáciou
•多莫夫
_______________________________________
PERSONALIZOVANÁAPLIKÁCIA
Importovanievlastnýchbodovzáujmu(POI)
Prispôsobiteľnánavigačnáobrazovka
ZdieľanieinformáciíØnehodách小号ostatnýmivodičmi:
-SOS/Pomoc privyhľadaní的asistenčnejslužby
Prispôsobiteľnéhlasovéupozornenia
-NA Priatelia MAPE
_______________________________________
MAXIMÁLNAKOMPATIBILITA
Grafickyoptimalizovaná预视网膜displej
ZálohovanieobľúbenýchpoložiekCEZ的iCloud
-Integrácia做zvukovéhosystémuvozidla CEZ蓝牙alebo KABEL
Ovládačhudby priamo vaplikácii
_______________________________________
DOSTUPNÉMAPY:
安道​​尔,Belgicko,Bulharsko共和国CESKA,Dánsko,Džibraltár,Estónsko,Fínsko,Francúzsko,Grécko,Holandsko,Chorvátsko,Írsko,LichtenštajnskoLitvaLotyšskoLuxemburskoMaďarsko,马耳他,Monako NemeckoNórskoPoľskoPortugalskoRakúsko ,圣马力诺,斯洛文尼亚REPUBLIKA,SlovinskoŠpanielskoŠvajčiarsko,Švédsko,Taliansko,TureckoVatikán布里塔尼亚Veľká。
合拉夫TAHY:AlbánskoBielorusko,波斯纳一个赫塞哥维纳,Macedónsko,Moldavsko,黑山,Rumunsko Srbsko Ukrajina。
Upozornenie:PonechaniezapnutéhoGPSsystému娜pozadímôževýrazneznížiťživotnosťbatérie。
Sygic获得。生活带来的地图。

Sygic: Telekom Edition 更新内容

此版本中的新功能:✓ Kompatibilita pre Android 4.0

Sygic: Telekom Edition 历史版本

Sygic: Telekom Edition 使用技巧

Sygic: Telekom Edition 信息

大小
4.83MB
分类
摄影图像 美化
TAG
更新
版本
 11.0.6
要求
Android 2.0.1 以上
查看权限要求
来自

下载Sygic: Telekom Edition的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1509.4万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1202.5万人安装 下载
  3. 微信 1320.8万人安装 下载
  4. 优酷 1015.2万人安装 下载
  5. 腾讯视频 840.1万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 875.5万人安装 下载
  7. 全民K歌 467.7万人安装 下载
  8. 快手 1192万人安装 下载
  9. 淘宝 4832.6万人安装 下载
  10. QQ音乐 194.1万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端