> >

Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali下载

Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali

Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali

1920 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali 截图

Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali

Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali 描述

Android telefonlarda en çok tercih edilen meal uygulamasıdır.
Aynı özellikler ile yeni uygulamamızı indirebilirsiniz. Artık geliştirmelere bu uygulama üzerinden devam edeceğiz. Yedeklerinizi aldıktan sonra eski uygulamayı kaldırabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teknolojipiri.ayetbul
* Uygulama içinde 12 farklı meal bulunmaktadır. Ayrıca Kur-an-ı Kerim'in Latin ve Arap harfli halide bulunmaktadır.
* Namaz vakitleri bulunmaktadır. (Geliştirmeler devam ediyor. Bazı ilçelerde problem yaşayabilirsiniz)
* Hadis-i Şerif bulunmaktadır.
* Uygulama içinde 2 farklı arama bulunmaktadır. Birincisi ana ekrandaki arama sekmesi, diğeride sure detayındaki arama sekmesidir. Bunlardan birincisinde bütün meal içinde arama yapılmaktadır. İkincisinde ise detayı görülen sure içinde arama yapılmaktadır. Eğer birden fazla kelimeyi aynı ayet içinde aramak istiyorsanız kelimelerin aralarında birer boşluk bırakınız.
* Ayetleri ve Sureleri favorilerinize ekleyebilir daha sonra hızlıca ulaşabilirsiniz.
* İstediğiniz sureyi sesli dinleyebilirsiniz.
* Farklı mealleri rahatça birbirleriyle karşılaştırabilirsiniz.
* İstenilen ayetler rahatça her platformda paylaşılabilir. Ayrıca kopyalayıp istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.
Herkese faydalı ve hayırlı olmasını diliyoruz.
Not: Uygulama meal bilgileri için internet bağlantısına ihtiyaç duymaz.
7.0 versiyonu ile
- Namaz vakitleri eklendi (İnternet bağlantısına ihtiyaç duyar).
- Hadis-i Şerif eklendi.
- Tasarım değişikliği yapıldı.
6.2 versiyonu ile
- Favori sureler ve ayetleri yedekleme özelliği eklendi
- Karşılaştırmalı mealleri seçebilme özelliği eklendi
- Arapça font eklendi
- Okuma modu eklendi
- Daha hızlı açılma ve performans geliştirmeleri yapıldı
6.1 versiyonu ile
- Dinleme problemi giderildi.
- Tasarımda değişiklikler yapıldı, kullanıcı deneyimi artırıldı.
- Meal karşılaştırma özelliği eklendi.
- Ayarlar sayfası düzenlendi
- Meal silme özelliği eklendi
- Arama işleminde şapkalı harflerde dikkate alınacak şekilde iyileştirme yapıldı
- Arama sonuçlarında aranan kelimeler belirgin hale getirildi.
- Meal yazarları hakkında bilgiler eklendi.
- Performans iyileştirmeleri yapıldı.
6.0 versiyonu ile
- Tasarım tamamen yenilenmiş ve kullanıcı deneyimi arttırlmıştır.
- Meal karşılaştırma özelliği eklenmiştir.
- Uygulama ikonu değiştirilmiştir.
5.6 versiyonu ile
- Ayarlar sayfası düzenlendi
- Meal silme özelliği eklendi
- Arama işleminde şapkalı harflerde dikkate alınacak şekilde iyileştirme yapıldı
- Arama sonuçlarında aranan kelimeler belirgin hale getirildi.
- Meal yazarları hakkında bilgiler eklendi.
- Performans iyileştirmeleri yapıldı.
5.5.1 versiyonu ile
- Bazı küçük hatalar giderildi.
5.5 versiyonu ile
- Bazı hatalar giderildi.
- 4 yeni meal eklendi.
- Ali Fikri Yavuz
- Ömer Nasuhi Bilmen
- Ali Bulaç
- Edip Yüksel
- Dinlemedeki problem giderilmiştir.
- SD Card desteği getirilmiştir.
5.2 versiyonu ile favori süre ve ayatlerde alınan hatalar düzeltildi.
-Dinleme ile ilgili hatalar düzeltildi.
5.0 versiyonu ile gelen özellikler:
-Daha modern bir tasarım.
-Sureler indiriliş sıralarına göre sıralanabiliyor.
-Sureler artık telefon uyusa bile dinlenebiliyor.
-Yorumlarda belirtilmiş olan, İsra suresindeki ayetlerin yanlış sıralanması problemi, Diyanet Mealindeki "tırnak"'lar giderildi.
-Sure dinlerken ileri geri alınabiliyor. Kalan süre görüntülenebiliyor.
-Reklam kategorileri uygunsuz reklamları filtreleyecek şekilde filtrelendi.
*** Güncellemede sorun yaşayan kullanıcılarımız Ayarlar->Uygulamalar->Ayet Bul seçeneğini seçip verileri temizlemeyi deneyebilirler. Çözüm olmuyorsa silip tekrar kurmayı deneyebilirsiniz. Hala sorun yaşıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.
teknolojipiri@gmail.com
Android的telefonlarda EN库克群岛tercih edilen餐uygulamasıdır。
艾尼özelliklerILE耶尼uygulamamızıindirebilirsiniz。 ARTIKgeliştirmelereBU uygulamaüzerindendevamedeceğiz。 Yedeklerinizialdıktansonra ESKIuygulamayıkaldırabilirsiniz。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teknolojipiri.ayetbul
* Uygulamaiçinde12farklı餐bulunmaktadır。 Ayrıca库尔安-I Kerim'in拉美已经阿拉普harfli卤bulunmaktadır。
* Namaz vakitleribulunmaktadır。 (Geliştirmelerdevam ediyor。坝子ilçelerde问题yaşayabilirsiniz)
* Hadis-I衬线bulunmaktadır。
* Uygulamaiçinde2farklıaramabulunmaktadır。 Birincisi ANA ekrandaki arama sekmesi,diğeride确保detayındakiarama sekmesidir。 Bunlardan birincisindebütün餐içindearamayapılmaktadır。 İkincisindeISEdetayıgörülen确保içindearamayapılmaktadır。埃格尔birden fazla kelimeyi艾尼ayetiçindearamakistiyorsanızkelimelerinaralarındabirerboşlukbırakınız。
* Ayetleri已经Sureleri favorilerinize ekleyebilir达哈sonrahızlıcaulaşabilirsiniz。
*İstediğinizsureyi sesli dinleyebilirsiniz。
*Farklımeallerirahatçabirbirleriylekarşılaştırabilirsiniz。
*İstenilenayetlerrahatça她platformdapaylaşılabilir。 Ayrıcakopyalayıpistediğinizyereyapıştırabilirsiniz。
Herkesefaydalı已经hayırlıolmasınıdiliyoruz。
不是:Uygulama一顿房间信息ICIN互联网bağlantısınaihtiyaçduymaz。
 
7.0 versiyonu ILE
- Namaz vakitleri eklendi(互联网bağlantısınaihtiyaçduyar)。
- Hadis-I衬线eklendi。
- TASARIMdeğişikliğiyapıldı。
6.2 versiyonu ILE
- Favori sureler已经ayetleri yedeklemeözelliğieklendi
- Karşılaştırmalımealleriseçebilmeözelliğieklendi
- Arapça字体eklendi
- 大隈MODU eklendi
- 达哈hızlıaçılma已经performansgeliştirmeleriyapıldı
6.1 versiyonu ILE
- Dinleme problemi giderildi。
- Tasarımdadeğişiklikleryapıldı,kullanıcıdeneyimiartırıldı。
- 膳食karşılaştırmaözelliğieklendi。
- Ayarlarsayfasıdüzenlendi
- 膳食silmeözelliğieklendi
- Aramaişlemindeşapkalıharflerde dikkatealınacakşekildeiyileştirmeyapıldı
- Aramasonuçlarındaaranan kelimeler belirgin硬朗getirildi。
- 膳食yazarlarıhakkındabilgiler eklendi。
- Performansiyileştirmeleriyapıldı。
6.0 versiyonu ILE
- TASARIM tamamenyenilenmiş已经kullanıcıdeneyimiarttırlmıştır。
- 膳食karşılaştırmaözelliğieklenmiştir。
- Uygulama ikonudeğiştirilmiştir。
5.6 versiyonu ILE
- Ayarlarsayfasıdüzenlendi
- 膳食silmeözelliğieklendi
- Aramaişlemindeşapkalıharflerde dikkatealınacakşekildeiyileştirmeyapıldı
- Aramasonuçlarındaaranan kelimeler belirgin硬朗getirildi。
- 膳食yazarlarıhakkındabilgiler eklendi。
- Performansiyileştirmeleriyapıldı。
5.5.1 versiyonu ILE
- 坝子küçükhatalar giderildi。
5.5 versiyonu ILE
- 坝子hatalar giderildi。
- 4耶尼餐eklendi。
   - 阿里Fikri YAVUZ
   - 奥马尔Nasuhi Bilmen
   - 阿里Bulaç
   - EDIP YUKSEL
   - Dinlemedeki问题giderilmiştir。
   - SD卡desteğigetirilmiştir。
5.2 versiyonu ILE favori肯定已经ayatlerdealınanhatalardüzeltildi。
-Dinleme ILE ilgili hatalardüzeltildi。
5.0 versiyonu ILE gelenözellikler:
-Daha现代化井TASARIM。
-Surelerindirilişsıralarına戈尔sıralanabiliyor。
-Sureler ARTIK锯床uyusa胆dinlenebiliyor。
-Yorumlardabelirtilmiş欧蓝,ISRA suresindeki ayetlerinyanlışsıralanmasıproblemi,Diyanet Mealindeki“tırnak”'LAR giderildi。
-sure dinlerken ileri GERIalınabiliyor。卡兰肯定görüntülenebiliyor。
-Reklam kategorileri uygunsuzreklamlarıfiltreleyecekşekildefiltrelendi。
***Güncellemede索浪yaşayankullanıcılarımızAyarlar-> Uygulamalar-> Ayet BULseçeneğiniseçipverileri temizlemeyi deneyebilirler。 Çözümolmuyorsa silip tekrarkurmayıdeneyebilirsiniz。哈拉索浪yaşıyorsanızlütfen新灾情联系我们。
teknolojipiri@gmail.com

Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali 更新内容

Improved stability of media servers.

Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali 历史版本

Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali 使用技巧

Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali 信息

大小
11.36MB
分类
摄影图像 美化
TAG
更新
版本
 7.3.5
要求
Android 3.0.0 以上
来自
Teknoloji Piri

下载Ayet Bul - Kuran-ı Kerim Meali的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1498.5万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1199.2万人安装 下载
  3. 微信 1343.6万人安装 下载
  4. 优酷 1006.2万人安装 下载
  5. 腾讯视频 855.3万人安装 下载
  6. 全民K歌 465.7万人安装 下载
  7. 快手 1197.3万人安装 下载
  8. 酷狗音乐 895万人安装 下载
  9. 淘宝 4795.2万人安装 下载
  10. QQ音乐 193.3万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端