> >

Univision Anywhere下载

Univision Anywhere

Univision Anywhere

271 人安装 0 人喜欢 1 人评论

Univision Anywhere 截图

Univision Anywhere Univision Anywhere Univision Anywhere Univision Anywhere Univision Anywhere Univision Anywhere

Univision Anywhere 描述

All Live TV streams from Mongolia. 7:00am to 03:00am ULAT time in everyday.
Монголын ихэнхи телевизийн шууд нэвтрүүлэг, видео клип, кино үзэх боломжтой.
Android OS 2.1-с дээш болон 256Mb санах ой, мөн онлайн холболттой байх шаардлагатай.
iPhone/iPad хэрэглэгч http://itunes.apple.com/us/app/UNIVISIONANYWHERE/id516498781 хаягаар орж татаж авна уу.
Монгол Mongol Mongolia Ulaanbaatar Улаанбаатар television телевиз Univision Anywhere Юнивишн IPTV TV Video Видео
Android 4.0 -оос дээш хувилбар бүхий утаснаас үзэхийг зөвлөж байна.
所有电视直播流来自蒙古。上午7:00至03:00时在日常ULAT时间。
Монголынихэнхителевизийншууднэвтрүүлэг,видеоклип,Киноүзэхболомжтой。
Android操作系统2.1-сдээшболон256MBсанахой,мөнонлайнхолболттойбайхшаардлагатай。
iPhone / iPad的хэрэглэгчhttp://itunes.apple.com/us/app/UNIVISIONANYWHERE/id516498781хаягаароржтатажавнауу。
Монгол蒙古蒙古乌兰巴托Улаанбаатар电视телевиз悠景任何地方Юнивишн的IPTV电视视频Видео
Android 4.0的оосдээш于бүхийутаснаасүзэхийгзөвлөжбайна。

Univision Anywhere 更新内容

HLS stream дэмждэг болсон тул Android 4.0 -с дээшх хувилбарын утаснаас WiFi, 3G сүлжээнд ашиглах боломжтой болсон.
Samsung Galaxy, Note зэрэг том дэлгэцтэй утасуудыг автоматаар таньж high quality video profile -аар тоглоно.
Дээд талд шууд эфирийг үзэхэд зориулсан Watch Live товч нэмэгдсэн.

Univision Anywhere 历史版本

Univision Anywhere 使用技巧

Univision Anywhere 应用内最新内容

Univision Anywhere 信息

大小
911.64K
分类
视频
TAG
更新
版本
1.54
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
应用汇

下载Univision Anywhere的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.8 亿人安装 下载
  2. QQ 6.1 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.5 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 5.8 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9315 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.3 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.3 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8701 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.3 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端