>

Вземам下载

Вземам

Вземам

871 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Вземам 截图

Вземам Вземам Вземам Вземам Вземам

Вземам 描述

Вземам се завръща с нови сили! Освен с нова визия, добавени много сайтове и оферти, сега можем да ви зарадваме и с възможност за търсене по КАТЕГОРИИ! Без досадни реклами, бързо, лесно и удобно! Опитайте още сега!
А ако не знаете какво е Вземам, просто прочетете надолу:
Чувствате се невероятно винаги, когато си купите страхотна оферта с огромна отстъпка! Съвсем нормално, вече над половин милион българи са като вас. Но случвало ли се е приятел да ви се похвали, че си е взел супер предложение, а вие сте го изпуснали, защото не сте успели да седнете за малко на компютър? Тогава всичко се преобръща – неприятните чувства на „приятелска“ завист и съжаление напират, хабите нерви и излишно се ядосвате. А няма нужда да бъде така ...
Тук на помощ идва „ВЗЕМАМ“ – безплатното приложение, което ще се погрижи никога повече да не изпускате най-добрите оферти. Спестете ценно време и разгледайте предложенията на всички български сайтове за групово пазаруване директно от мобилния си телефон! Навсякъде и по всяко време - докато пътувате, стоите в задръстване или си почивате в парка. С приятен и интуитивен интерфейс, с възможност да разгледате офертите точно за вашия град, „ВЗЕМАМ“ е изключително лесен начин да пестите. А ако вече знаете какво и откъде искате да си купите – може да прегледате само предложенията на избран от вас любим сайт. Веднъж харесали оферта, само с няколко допълнителни клика, тя ще бъде вече ваша.
Не чакайте – пестете време и пари още сега! Теглите веднъж – използвате задълго! В програмата автоматично се добавят офертите от нови сайтове, без да се налага да преинсталирате или ъпгрейдвате. Към момента поддържани са около 30 сайта, постоянно добавяме нови!
Всякакви критики и идеи за подобряване на приложението са добре дошли! Моля, изпращайте ги на мейл, винаги реагираме максимално бързо. Коментарът с 1* не е начинът :)
P.S. Версия 1.4 изисква повече permissions от предишните. Използват се както следва:
- определяне на позиция ( някои оферти могат да се виждат директно на карта)
- Google Push Notifications ( изисква GET_ACCOUNTS и READ_PHONE_STATE - за получаване на известия за нови оферти, предложения близо до вас както и изтичащи такива )
Вземамсезавръщасновисили! Освенсновавизия,добавенимногосайтовеиоферти,сегаможемдавизарадвамеисвъзможностзатърсенепоКАТЕГОРИИ! Бездосадниреклами,бързо,лесноиудобно! Опитайтеощесега!
АаконезнаетекаквоеВземам,простопрочететенадолу:
Чувстватесеневероятновинаги,когатоСикупитестрахотнаофертасогромнаотстъпка! Съвсемнормално,веченадполовинмилионбългарисакатовас。 Нослучвалолисееприятелдависепохвали,ЧеСиевзелсуперпредложение,авиестегоизпуснали,защотонестеуспелидаседнетезамалконакомпютър? Тогававсичкосепреобръща - неприятнитечувствана“приятелска”завистисъжалениенапират,хабитенервииизлишносеядосвате。 Анямануждадабъдетака...
Тукнапомощидва“ВЗЕМАМ” - безплатнотоприложение,коетощесепогрижиникогаповечеданеизпускатеНай-добритеоферти。 Спестетеценновремеиразгледайтепредложениятанавсичкибългарскисайтовезагруповопазаруванедиректноотмобилниясителефон! Навсякъдеиповсяковреме - докатопътувате,стоитевзадръстванеилиСипочиватевпарка。 Сприятениинтуитивенинтерфейс,свъзможностдаразгледатеофертитеточноз​​авашияград,“ВЗЕМАМ”еизключителнолесенначиндапестите。 Ааковечезнаетекаквоиоткъдеискатедасикупите - можедапрегледатесамопредложениятанаизбранотваслюбимСайт。 Веднъжхаресалиоферта,самосняколкодопълнителниклика,тящебъдевечеваша。
Нечакайте - пестетевремеипариощесега! Теглитеведнъж - използватезадълго! Впрограматаавтоматичноседобавятофертитеотновисайтове,бездасеналагадапреинсталиратеилиъпгрейдвате。 Къммоментаподдържанисаоколо30сайта,постояннодобавяменови!
Всякаквикритикииидеизаподобряваненаприложениетосадобредошли! Моля,изпращайтегинамейл,винагиреагирамемаксималнобързо。 Коментарътс1нееначинът:)
附: Версия1.4изискваповече权限отпредишните。 Използватсекактоследва:
- определяненапозиция(някоиофертимогатдасевиждатдиректнонакарта)
- 谷歌推送通知(изискваGET_ACCOUNTSиREAD_PHONE_STATE - заполучаваненаизвестиязановиоферти,предложенияблизодоваскактоиизтичащитакива)

Вземам 更新内容

Новото във версия 1.4:
* Изцяло нов, много по-свеж и интуитивен дизайн
* Любими оферти - за да намирате най-добрите предложения още по-лесно
* Още възможности за настройване
* По-добра поддръжка на таблети
* Търсене на оферти по ключова дума
Версия 1.3:
* Мнооого ускорено зареждането на оферти
* Добавени настройки - за да намирате още по-лесно любимите си оферти
* Добавена контакт форма - очакваме вашите мнения
* Възможност за сортиране на офертите по ЦЕНА
...

Вземам 历史版本

Вземам 使用技巧

Вземам 应用内最新内容

Вземам 信息

大小
1.24M
TAG
更新
版本
1.4.1
要求
Android 2.2.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Вземам的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.9 亿人安装 下载
  2. QQ 6.2 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9326 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8812 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端