> >

NEXON Bérkalkulátor +下载

NEXON Bérkalkulátor +

NEXON Bérkalkulátor +

81 人安装 暂无 好评率 0 人评论

NEXON Bérkalkulátor + 截图

NEXON Bérkalkulátor + NEXON Bérkalkulátor + NEXON Bérkalkulátor + NEXON Bérkalkulátor +

NEXON Bérkalkulátor + 描述

Find English text below
A NEXON Bérkalkulátor+ olyan bér- és jövedelemcsomag kalkulátor, mely segítségével gyorsan, könnyen, a mindenkor hatályos törvényeknek megfelelően vizuális támogatással kiszámolhatja a bruttó-, nettó bért, juttatási csomagjának egyéb elemeit (bónusz, cafeteria, telefon, céges autó), valamint a munkáltatói összköltséget.
Az értékeket - szemléletes infografika használatával - egy ujjal növelheti vagy csökkentheti, vagy számértékkel beírhatja, így a gyorsan áttekinthető értékek hasznos támogatást adhatnak például egy béralku során.
Az értékek változtatásával a bérkalkulátor automatikusan újraszámolja a nettó és bruttó összegeket, valamint a munkáltatót terhelő összes költséget.
A telefon elforgatásával megjelenítheti a kalkuláció eredményét éves összesítésben is. Az eredményt e-mailben továbbküldheti.
A NEXON Bérkalkulátor+ a 2015-ös és a 2016-os évi jogszabályoknak megfelelően számolja az értékeket.
------------------------------
NEXON SalaryCalculator+ enables you to calculate the gross and the net wages as well as the company’s total labour costs, according to the current Hungarian regulations supported by visual graphics. In addition to the basic salary, the application can calculate other payment package elements as well, like bonus, flexible benefits, telephone and company car.
Thanks to the visual features of infographics, you can directly modify the values using your fingers. The clearly visible values and the high-tech layout provide excellent support during salary negotiations as well.
By modifying the parameters, the application automatically re-calculates the values.
Turn your phone and you will see the calculation results in an annual summary. In addition to all the breathtaking features, the results can be sent to your e-mail address as well.
NEXON SalaryCalculator+ calculations are totally compliant with the Hungarian regulations effective in 2015 and 2016.
寻找英文原文如下
一个NEXONBérkalkulátor+ olyanbér-éSjövedelemcsomagkalkulátor,的melysegítségévelgyorsan,könnyen,一个mindenkorhatályostörvényeknekmegfelelőenvizuálistámogatássalkiszámolhatja一个bruttó-,内托BERT,juttatásicsomagjánakegyébelemeit(bónusz,食堂,电话,cégesAUTO),valamint一个munkáltatóiösszköltséget 。
AZértékeket - szemléletesinfografikahasználatával - 埃及乌贾尔növelhetivagycsökkentheti,vagyszámértékkelbeírhatja,IGY一个gyorsanáttekinthetőértékekhasznostámogatástadhatnakpéldául埃及béralku索朗。
AZértékekváltoztatásával一个bérkalkulátorautomatikusanújras​​zámolja一个内托éSbruttóösszegeket,valamint一个munkáltatótterhelőösszesköltséget。
一个电话elforgatásávalmegjelenítheti一个kalkulációeredményét前夕összesítésben是。 AZeredményt电子mailbentovábbküldheti。
一个NEXONBérkalkulátor+ 2015年-OSéS2016-OS EVIjogszabályoknakmegfelelőenszámoljaAZértékeket。
------------------------------
NEXON SalaryCalculator +,可以计算出总的净工资以及该公司的总人力成本,根据可视化图形支持目前匈牙利的规定。除了基本工资,应用程序可以计算出其他付款封装元件,以及像奖金,灵活的福利,电话和公司的车。
由于信息图形的视觉特征,你可以用手指直接修改值。在清晰可见的价值和高技术布局中的工资谈判中提供出色的支持。
通过修改参数,应用程序自动重新计算的值。
打开你的手机,你会看到在一个年度总结的计算结果。除了所有的惊人的功能,可以将结果发送到您的E-mail地址也是如此。
NEXON SalaryCalculator +的计算是完全符合匈牙利的规定有效地在2015年和2016年。

NEXON Bérkalkulátor + 更新内容

Számítási algoritmusok frissítve a 2016-ban érvényes szabályokhoz.
Felhasználói felületi hibajavítások.
2016-os minimálbér

NEXON Bérkalkulátor + 历史版本

NEXON Bérkalkulátor + 使用技巧

NEXON Bérkalkulátor + 信息

大小
5.82MB
分类
办公商务 办公软件
TAG
更新
版本
 1.8.5
要求
Android 2.3.2 以上
来自

下载NEXON Bérkalkulátor +的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1659.9万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1298.1万人安装 下载
  3. 微信 1566.5万人安装 下载
  4. 腾讯视频 824.8万人安装 下载
  5. 优酷 997.9万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 1047.4万人安装 下载
  7. 快手 1176.9万人安装 下载
  8. 全民K歌 505.4万人安装 下载
  9. QQ音乐 202.8万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端