>

Sivagami Sabatham Kalki Tamil下载

Sivagami Sabatham Kalki Tamil

Sivagami Sabatham Kalki Tamil

2841 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Sivagami Sabatham Kalki Tamil 截图

Sivagami Sabatham Kalki Tamil Sivagami Sabatham Kalki Tamil Sivagami Sabatham Kalki Tamil Sivagami Sabatham Kalki Tamil Sivagami Sabatham Kalki Tamil Sivagami Sabatham Kalki Tamil

Sivagami Sabatham Kalki Tamil 描述

தாமரைக்கு சூரியனை அறிமுகப்படுத்தத் தேவை இல்லை. அதுபோல தமிழ் நாவல்களை விரும்பிப் படிக்கும் நல் வாசகர்களுக்கு அமரர் கல்கியை அறிமுகப் படுத்தத் தேவை இல்லை. கற்பனை உலகில் மூழ்கி தனது சிந்தனைகளைத் திரட்டி எழுத்துக்கள் மூலம் புதியதொரு உலகத்தை சிருஷ்டிக்கிறான் ஒரு நல்ல எழுத்தாளன். அந்த வரிசையில் கல்கியின் இடத்தை கல்கியால் மட்டுமே நிரப்ப முடியும். இதற்கு அவரது ஒப்பற்ற எழுத்துக்களே சாட்சி. அந்த எழுத்துக்களின் கோர்வையால் உருவான அம்மாமனிதரின் அற்புத நாவல்களே சாட்சி. இவர் தமிழ் உலகம் கண்ட இன்னொரு ஷேக்ஸ்பியர் என்று சொன்னாலும் கூட அதுவும் மிகை ஆகாது. இவர் எழுதிய ஒப்பற்ற நாவல்களில் ஒன்று தான் சிவகாமியின் சபதம். இது ஒரு சரித்திர நாவல். இல்லை...இல்லை....12 வருடங்களாக கல்கி வார இதழில் தொடர்கதையாய் வெளிவந்து சரித்திரம் படைத்த நாவல்.
முதலாம் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் அரசாண்ட காலத்தில் நடைபெற்ற சம்பவங்களைப் பயன்படுத்தி எழுதப்பட்ட இப்புதினத்தில் முதலாம் நரசிம்ம பல்லவன் என்ற இளவரசன் முக்கிய இடம் வகிக்கிறார்.
கல்கி சஞ்சிகையில் வெளிவந்து பரவலான கவனத்தை ஈர்த்த இந்நாவல்
பரஞ்சோதி யாத்திரை,
காஞ்சி முற்றுகை,
பிக்ஷுவின் காதல்,
சிதைந்த கனவு
என நான்கு பாகங்களைக் கொண்டதாகும். இக்கதையில் பல்லவ மற்றும் சாளுக்ய நாட்டின் வரலாறு அழகாக எடுதியம்பப்பட்டுள்ளது. இதனை நாங்கள் டிஜிட்டல் வடிவில் அளிப்பதில் பெருமை கொள்கிறோம். இந்த அற்புத நாவலை உங்கள் கைப்பேசியில் பதிவிறக்கம் செய்து படித்துப் பாருங்கள். இக்கதையில் வரும் கதா பாத்திரங்கள் அனைத்தும் உயிர் பெற்று உங்களை சுற்றி சுற்றி வருவது போலவே உணர்வீர்கள்.
Ramaswamy Aiyer Krishnamurthy, better known by his pen name Kalki, was a Tamil writer, journalist, poet, critic and Indian independence activist. It is one another classic novel by Kalki, rendered in my tamil text engine, I don't have to explain anything about the great writer kalki & his works.. It's well known to everyone..
I hope you enjoy this novel in your Android mobile. You can download Sivagamiyin Sabatham - Kalki Tamil book in your android devices.
About the App,
TAMIL TEXT RENDERING ENGINE
All these stories are rendered in a book style with a clear tamil texts that makes the reading experience a bliss.
READING PREFERENCES
You can change the font sizes and backgrounds to match your own preferences. Below are the set of available reading modes.
Day Light
Night Mode
Sepia
Modern
OTHER FEATURES
You can add and manage bookmarks to visit the read pages again, also you can open the last read page every time. The pages will appear in full screen mode, you can turn by swiping left & right.
Please do rate us and leave your valuable comments. We will be glad to improve the app from your suggestions and comments.
தாமரைக்குசூரியனைஅறிமுகப்படுத்தத்தேவைஇல்லை。 அதுபோலதமிழ்நாவல்களைவிரும்பிப்படிக்கும்நல்வாசகர்களுக்குஅமரர்கல்கியைஅறிமுகப்படுத்தத்தேவைஇல்லை。 கற்பனைஉலகில்மூழ்கிதனதுசிந்தனைகளைத்திரட்டிஎழுத்துக்கள்மூலம்புதியதொருஉலகத்தைசிருஷ்டிக்கிறான்ஒருநல்லஎழுத்தாளன்。 அந்தவரிசையில்கல்கியின்இடத்தைகல்கியால்மட்டுமேநிரப்பமுடியும்。 இதற்குஅவரதுஒப்பற்றஎழுத்துக்களேசாட்சி。 அந்தஎழுத்துக்களின்கோர்வையால்உருவானஅம்மாமனிதரின்அற்புதநாவல்களேசாட்சி。 இவர்தமிழ்உலகம்கண்டஇன்னொருஷேக்ஸ்பியர்என்றுசொன்னாலும்கூடஅதுவும்மிகைஆகாது。 இவர்எழுதியஒப்பற்றநாவல்களில்ஒன்றுதான்சிவகாமியின்சபதம்。 இதுஒருசரித்திரநாவல்。 இல்லை...இல்லை.... 12வருடங்களாககல்கிவாரஇதழில்தொடர்கதையாய்வெளிவந்துசரித்திரம்படைத்தநாவல்。
முதலாம்மகேந்திரவர்மபல்லவன்அரசாண்டகாலத்தில்நடைபெற்றசம்பவங்களைப்பயன்படுத்திஎழுதப்பட்டஇப்புதினத்தில்முதலாம்நரசிம்மபல்லவன்என்றஇளவரசன்முக்கியஇடம்வகிக்கிறார்。
கல்கிசஞ்சிகையில்வெளிவந்துபரவலானகவனத்தைஈர்த்தஇந்நாவல்
பரஞ்சோதியாத்திரை,
காஞ்சிமுற்றுகை,
பிக்ஷுவின்காதல்,
சிதைந்தகனவு
எனநான்குபாகங்களைக்கொண்டதாகும்。 இக்கதையில்பல்லவமற்றும்சாளுக்யநாட்டின்வரலாறுஅழகாகஎடுதியம்பப்பட்டுள்ளது。 இதனைநாங்கள்டிஜிட்டல்வடிவில்அளிப்பதில்பெருமைகொள்கிறோம்。 இந்தஅற்புதநாவலைஉங்கள்கைப்பேசியில்பதிவிறக்கம்செய்துபடித்துப்பாருங்கள்。 இக்கதையில்வரும்கதாபாத்திரங்கள்அனைத்தும்உயிர்பெற்றுஉங்களைசுற்றிசுற்றிவருவதுபோலவேஉணர்வீர்கள்。
纳玛斯旺Aiyer克里希纳穆尔蒂,他的笔名卡尔奎更广为人知,是一位泰米尔作家,记者,诗人,评论家和印度独立活动家。这是另一个经典小说卡尔奎,在我的泰米尔文本引擎渲染,我没有解释这件伟大的作家卡尔奎和他的作品什么..这是众所周知的大家..
 
我希望你在你的Andr​​oid手机享受这本小说。在你的Andr​​oid设备卡尔奎泰米尔语的书 - 你可以下载Sivagamiyin Sabatham。
关于应用,
 
TAMIL文本呈现引擎
 
所有这些故事呈现在一本书的风格带有明显的泰米尔文,使阅读体验极乐。
 
阅读喜好
 
您可以更改字体大小和背景,以符合您自己的喜好。下面是一组可用的阅读模式。
 
日光
夜间模式
乌贼
现代
 
其他特性
 
您可以添加和管理书签再次访问该页面的读取,你也可以每次打开上次阅读页面。该页面将出现在全屏模式下,你可以通过滑动左,右转。
 
请不要为我们评分,并留下您的宝贵意见。我们将很高兴从您的建议和意见改进应用。

Sivagami Sabatham Kalki Tamil 更新内容

Additional Fonts - 5 New fonts added
Settings Changed - Now it's very easy to change fonts and background modes
App Size Reduced - Compiled with latest SDK for better performance

Sivagami Sabatham Kalki Tamil 历史版本

Sivagami Sabatham Kalki Tamil 使用技巧

Sivagami Sabatham Kalki Tamil 应用内最新内容

Sivagami Sabatham Kalki Tamil 信息

大小
3.96M
TAG
更新
版本
16.0
要求
Android 2.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Sivagami Sabatham Kalki Tamil的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9342 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8993 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端