>

Tanneer Desam Vairamuthu Tamil下载

Tanneer Desam Vairamuthu Tamil

Tanneer Desam Vairamuthu Tamil

28 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Tanneer Desam Vairamuthu Tamil 截图

Tanneer Desam Vairamuthu Tamil Tanneer Desam Vairamuthu Tamil Tanneer Desam Vairamuthu Tamil Tanneer Desam Vairamuthu Tamil Tanneer Desam Vairamuthu Tamil Tanneer Desam Vairamuthu Tamil

Tanneer Desam Vairamuthu Tamil 描述

இந்த உலகத்தில் காதலிப்பது சுலபம் ஆனால் காதலிக்க வைப்பது சற்று கடினம். எனினும், வைரமுத்து என்ற அந்த ஒரு நபருக்கு மட்டும் காதலிக்க வைப்பதும் கூட சுலபம் தான். கவியரசு வைரமுத்துவை பொருத்தவரையில் அவரது எழுத்துக்களை காதலிக்காத வாசகர்களே இல்லை. இவர் எழுதும் கவிதையோ, கதையோ சாமான்யமான மனிதனைக் கூட கவிஞனாக்கும் தன்மை கொண்டது.
அந்த வகையில் 'தண்ணீர் தேசம்' என்னும் இக்கதையை உண்மையில் வைரமுத்துவின் கவிதை என்று சொல்வதா? இல்லை கதை என்று சொல்வதா? எனக்குத் தெரியவில்லை! ஒருவேளை வேண்டும் என்றால், இப்படிச் சொல்லிவிட்டுப் போகலாம் அதாவது இது கவிதை நடையில் எழுதப்பட்ட கதை என்று. வைரமுத்துவின் கை வண்ணத்தில் இதனைப் படிக்கும் போது அன்னாரின் கடலைப் பற்றிய அறிவியல் பார்வையும் காதல் பார்வையும் கலந்த வரிகள் அனைத்தும் வாசகர்களின் நெஞ்சங்களை பல முறை கொள்ளை கொள்ளும் என்பது மட்டும் உறுதி. இந்தத் தண்ணீர் தேசத்துக்குள் நுழைந்து வைரமுத்துவின் கவிதைப் படகில் ஒரு நான்கு மணிநேரம் மிதந்து பின்னர் கரை சேருமாறு வாசகர்களை வேண்டுகிறேன். அவசியம் அனைவரும் இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள். வாழ்த்துக்கள்.
This is one of the works of Kavingar Vairamuthu, rendered in tamil text engine I built...
Special thanks for Project Madurai as this is published by them for free e-distribution and consumption. This novel is originally published in 1996 as a 24-part series in the tamil weekly magazine Anantha Vikatan
Our sincere thanks go to Kavinjar Vairamuthu for giving permission (through his son Mr. Madhan Karky Vairamuthu) to release this Etext version free in the Internet and to the Publishers of Anantha Vikatan for providing us with the Etext file of this work.
This is equal to a great kaaviyam. It is about the 'sea odyssey'. KalaivaNNan is the hero;Tamilrojaa is the heroine. A lot of scientific facts about the sea, water, and the universe are sown in this modern poetry(pudhukk kavidhai). The work depicts the adventure of fishermen's life at sea.
Etext input: Major part (90%) provided by Anantha Vikatan in
Anjal font format. Input of missing 10% by Mr. A. Arasu of IGCAR,
Kalpakkam, Tamilnadu.
Proof-reading and coordination: Mr. S. Srinivasan of IGCAR,
Kalpakkam, Tamilnadu
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai are available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. We hope you enjoy the novel in your Android mobile, please do rate this app and leave your valuable comments & feedbacks.
About the App,
TAMIL TEXT RENDERING ENGINE
All these stories are rendered in a book style with a clear tamil texts that makes the reading experience a bliss.
READING PREFERENCES
You can change the font sizes and backgrounds to match your own preferences. Below are the set of available reading modes.
Day Light
Night Mode
Sepia
Modern
OTHER FEATURES
You can add and manage bookmarks to visit the read pages again, also you can open the last read page every time. The pages will appear in full screen mode, you can turn by swiping left & right.
Please do rate us and leave your valuable comments. We will be glad to improve the app from your suggestions and comments.
இந்தஉலகத்தில்காதலிப்பதுசுலபம்ஆனால்காதலிக்கவைப்பதுசற்றுகடினம்。 எனினும்,வைரமுத்துஎன்றஅந்தஒருநபருக்குமட்டும்காதலிக்கவைப்பதும்கூடசுலபம்தான்。 கவியரசுவைரமுத்துவைபொருத்தவரையில்அவரதுஎழுத்துக்களைகாதலிக்காதவாசகர்களேஇல்லை。 இவர்எழுதும்கவிதையோ,கதையோசாமான்யமானமனிதனைக்கூடகவிஞனாக்கும்தன்மைகொண்டது。
அந்தவகையில்“தண்ணீர்தேசம்”என்னும்இக்கதையைஉண்மையில்வைரமுத்துவின்கவிதைஎன்றுசொல்வதா? இல்லைகதைஎன்றுசொல்வதா? எனக்குத்தெரியவில்லை! ஒருவேளைவேண்டும்என்றால்,இப்படிச்சொல்லிவிட்டுப்போகலாம்அதாவதுஇதுகவிதைநடையில்எழுதப்பட்டகதைஎன்று。 வைரமுத்துவின்கைவண்ணத்தில்இதனைப்படிக்கும்போதுஅன்னாரின்கடலைப்பற்றியஅறிவியல்பார்வையும்காதல்பார்வையும்கலந்தவரிகள்அனைத்தும்வாசகர்களின்நெஞ்சங்களைபலமுறைகொள்ளைகொள்ளும்என்பதுமட்டும்உறுதி。 இந்தத்தண்ணீர்தேசத்துக்குள்நுழைந்துவைரமுத்துவின்கவிதைப்படகில்ஒருநான்குமணிநேரம்மிதந்துபின்னர்கரைசேருமாறுவாசகர்களைவேண்டுகிறேன்。 அவசியம்அனைவரும்இதனைப்பதிவிறக்கம்செய்யுங்கள்。 வாழ்த்துக்கள்。
这是Kavingar Vairamuthu的作品,在泰米尔文本引擎我建渲染的一个...
 
特别感谢项目马杜赖,因为这是他们的自由电子分销和消费的出版。这本小说最初发表于1996年,在泰米尔周刊Anantha Vikatan 24部系列
 
我们衷心感谢去Kavinjar Vairamuthu给予许可(通过他的儿子Madhan Karky Vairamuthu先生)来释放这个版本ETEXT免费互联网和Anantha Vikatan的出版为我们提供了这项工作的ETEXT文件。
这相当于一个伟大的kaaviyam。这是关于“海上奥德赛”。 KalaivaNNan是英雄; Tamilrojaa是女主角。很多关于海,水,宇宙的科学事实是,在这个现代诗歌播种(pudhukk kavidhai)。该作品描绘渔民在海上生活的冒险。
 
ETEXT输入:主要部分(90%)由Anantha Vikatan在提供
Anjal字体格式。通过IGCAR的A. Arasu先生丢失10%的输入,
卡尔帕卡姆,泰米尔纳德邦。
校对和协调:IGCAR的S.斯里尼瓦桑先生,
卡尔帕卡姆,泰米尔纳德邦
 
项目马杜赖是一个开放的,自愿的,主动的全球专门准备泰米尔文学作品的电子文本,并在互联网上免费分发。项目马杜赖的详情,可浏览网址http://www.tamil.net/projectmadurai
 
欢迎您自由地发布这个文件,提供了这个头页面保持不变。我们希望你喜欢这部小说在你的Andr​​oid手机,请你率这个程序,并留下您的宝贵意见和反馈。
 
关于应用,
 
TAMIL文本呈现引擎
 
所有这些故事呈现在一本书的风格带有明显的泰米尔文,使阅读体验极乐。
 
阅读喜好
 
您可以更改字体大小和背景,以符合您自己的喜好。下面是一组可用的阅读模式。
 
日光
夜间模式
乌贼
现代
 
其他特性
 
您可以添加和管理书签再次访问该页面的读取,你也可以每次打开上次阅读页面。该页面将出现在全屏模式下,你可以通过滑动左,右转。
 
请不要为我们评分,并留下您的宝贵意见。我们将很高兴从您的建议和意见改进应用。

Tanneer Desam Vairamuthu Tamil 更新内容

Font Issues - Fixed
Font Settings - Added in the front page of the app

Tanneer Desam Vairamuthu Tamil 历史版本

Tanneer Desam Vairamuthu Tamil 使用技巧

Tanneer Desam Vairamuthu Tamil 应用内最新内容

Tanneer Desam Vairamuthu Tamil 信息

大小
3.06M
TAG
更新
版本
13.0
要求
Android 2.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Tanneer Desam Vairamuthu Tamil的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.9 亿人安装 下载
  2. QQ 6.2 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9326 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8809 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端