> >

Thirukural in Tamil & English下载

Thirukural in Tamil & English

Thirukural in Tamil & English

1.6 万 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Thirukural in Tamil & English 截图

Thirukural in Tamil & English Thirukural in Tamil & English Thirukural in Tamil & English Thirukural in Tamil & English Thirukural in Tamil & English Thirukural in Tamil & English

Thirukural in Tamil & English 描述

திருக்குறள் (Thirukkural) உலகப்புகழ் பெற்ற தமிழ் இலக்கியமாகும். இதனை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர் என்று அறியப்படுபவர். இதில் 1330 குறள்கள் பத்து பத்தாக 133 அதிகாரங்களின் கீழ் தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன. திருக்குறள் சங்க இலக்கிய வகைப்பாட்டில் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு எனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் இருக்கிறது. இது அடிப்படையில் ஒரு வாழ்வியல் நூல். மாந்தர்கள் தம் அகவாழ்விலும் சுமுகமாக கூடி வாழவும், புற வாழ்விலும் இன்பமுடனும் இசைவுடனும் நலமுடனும் வாழவும் தேவையான அடிப்படைப் பண்புகளை விளக்குகிறது. இந்நூல் அறம், பொருள், இன்பம் அல்லது காமம் என்னும் முப்பெரும் பிரிவுகளாய் (முப்பால்) பிரித்தும் அழகுடன் இணைத்தும் கோர்த்தும் விளக்குகிறது.
வாழ்வியலின் எல்லா அங்கங்களையும் திருக்குறள் கூறுவதால், அதைச் சிறப்பித்துப் பல பெயர்களால் அழைப்பர். கருத்துக்களை இன, மொழி, பாலின பேதங்களின்றி காலம் கடந்தும் பொருந்துவது போல் கூறி உள்ளதால் இந்நூல் 'உலகப் பொது மறை' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது
திருக்குறள் - இதற்குப் பலர் உரை எழுதியுள்ளனர். அவற்றில் புகழ் வாய்ந்ததாக விளங்குவதும் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதும் பரிமேலழகர் உரைதான். தற்காலத்திலும் பலர் உரை எழுதியுள்ளனர். அவற்றில் சிலவற்றை தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இந்த ஆப்பின் வாயிலாக இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் செய்து படித்து மகிழுங்கள்.
அத்துடன் இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கும் அனைவருமே உங்கள் பொன்னான கருத்துக்களை எங்களிடம் அன்புடன் தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். அதன் மூலம் நாங்கள் இந்த ஆப்பை மேலும் மேம்படுத்துவோம். அத்துடன் இந்தப் படைப்புக்களை உங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறோம். நன்றி.
This is the best in class tamil android application you can experience with rich content, easy navigation & loads of features. We brought thirukural in such a best in class android application.
Below are the features of this app,
Kural & Kural explanations in Tamil & English
Home Widget - Daily a kural
Facebook posting - You can post a kural on your facebook wall with your customized comments, where we think you will go creative with your friends
Kural Search in English
Kural Search in Tamil - A Simple Tamil Keyboard Layout
Favorites/Tags - You can add tags to kural and easily navigate
Font size & color can be changed
We think we still have few improvements to make on this, let us know your feedback on our first tamil android app, we will listen to your comments...
You can free download Thirukural in Tamil & English book
For our New interesting game please click this following link
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whiture.games.auto&hl=en
மேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ள எங்களை facebook-ல் like செய்யவும்
https://www.facebook.com/tamilandroid
திருக்குறள்(古拉尔)உலகப்புகழ்பெற்றதமிழ்இலக்கியமாகும்。 இதனைஇயற்றியவர்திருவள்ளுவர்என்றுஅறியப்படுபவர்。 இதில்1330குறள்கள்பத்துபத்தாக133அதிகாரங்களின்கீழ்தொகுக்கப்பெற்றுள்ளன。 திருக்குறள்சங்கஇலக்கியவகைப்பாட்டில்பதினெண்கீழ்க்கணக்குஎனப்படும்பதினெட்டுநூல்களின்திரட்டில்இருக்கிறது。 இதுஅடிப்படையில்ஒருவாழ்வியல்நூல்。 மாந்தர்கள்தம்அகவாழ்விலும்சுமுகமாககூடிவாழவும்,புறவாழ்விலும்இன்பமுடனும்இசைவுடனும்நலமுடனும்வாழவும்தேவையானஅடிப்படைப்பண்புகளைவிளக்குகிறது。 இந்நூல்அறம்,பொருள்,இன்பம்அல்லதுகாமம்என்னும்முப்பெரும்பிரிவுகளாய்(முப்பால்)பிரித்தும்அழகுடன்இணைத்தும்கோர்த்தும்விளக்குகிறது。
வாழ்வியலின்எல்லாஅங்கங்களையும்திருக்குறள்கூறுவதால்,அதைச்சிறப்பித்துப்பலபெயர்களால்அழைப்பர்。 கருத்துக்களைஇன,மொழி,பாலினபேதங்களின்றிகாலம்கடந்தும்பொருந்துவதுபோல்கூறிஉள்ளதால்இந்நூல்“உலகப்பொதுமறை'என்றும்அழைக்கப்படுகிறது
திருக்குறள் - இதற்குப்பலர்உரைஎழுதியுள்ளனர்。 அவற்றில்புகழ்வாய்ந்ததாகவிளங்குவதும்அதிகமாகப்பயன்படுத்தப்பட்டதும்பரிமேலழகர்உரைதான்。 தற்காலத்திலும்பலர்உரைஎழுதியுள்ளனர்。 அவற்றில்சிலவற்றைதமிழ்மற்றும்ஆங்கிலத்தில்இந்தஆப்பின்வாயிலாகஇலவசமாகப்பதிவிறக்கம்செய்துபடித்துமகிழுங்கள்。
அத்துடன்இதனைப்பதிவிறக்கம்செய்துபடிக்கும்அனைவருமேஉங்கள்பொன்னானகருத்துக்களைஎங்களிடம்அன்புடன்தெரிவிக்குமாறுகேட்டுக்கொள்கிறோம்。 அதன்மூலம்நாங்கள்இந்தஆப்பைமேலும்மேம்படுத்துவோம்。 அத்துடன்இந்தப்படைப்புக்களைஉங்கள்நண்பர்களிடமும்பகிர்ந்துகொள்ளுமாறுதாழ்மையுடன்வேண்டுகிறோம்。 நன்றி。
这是泰米尔类Android应用程序最好可以用丰富的内容,轻松导航及功能体验负荷。我们在这样一个同类最佳的Andr​​oid应用程序带到thirukural。
下面是这个应用程序的功能,
Kural&Kural解释在泰米尔,英文
家庭小工具 - 日报kural
Facebook的发布 - 您可以张贴在你的Facebook墙上kural与您的自定义的意见,我们认为你会去创意与您的朋友
Kural搜索英文
Kural搜索在泰米尔 - 一个简单的泰米尔键盘布局
收藏夹/标签 - 您可以添加标签来kural和轻松导航
字体大小和颜色可以改变
我们认为我们还是有一些改进,使这一点,让我们知道您对我们的第一个泰米尔Android应用的反馈,我们会听取您的意见...
您可以在泰米尔语和英语书免费下载Thirukural
为我们的新有趣的游戏请点击此链接如下
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whiture.games.auto&hl=en
மேலும்的Andr​​oidதொழில்நுட்பத்தில்தமிழைபற்றிஅறிந்துகொள்ளஎங்களைfacebook-ல்像செய்யவும்
https://www.facebook.com/tamilandroid

Thirukural in Tamil & English 更新内容

最近没有更改。

Thirukural in Tamil & English 历史版本

Thirukural in Tamil & English 使用技巧

Thirukural in Tamil & English 应用内最新内容

Thirukural in Tamil & English 信息

大小
2.25M
分类
生活实用工具
TAG
更新
版本
1.0
要求
Android 1.6 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Thirukural in Tamil & English的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9036 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端