> >

ynet מתכונים下载

ynet מתכונים

ynet מתכונים

873 人安装 暂无 好评率 0 人评论

ynet מתכונים 截图

ynet מתכונים ynet מתכונים ynet מתכונים ynet מתכונים ynet מתכונים

ynet מתכונים 描述

לכל חובבי הבישול, אנחנו שמחים להגיש לכם אפליקציית מתכונים נוחה במיוחד בשבילכם.
באפליקציה החדשה, תוכלו למצוא באמצעות מנגנון החיפוש או ניווט בין הקטגוריות, מעל 3,000 מתכונים ב 15 קטגוריות דוגמת בשר, צמחוני, פסטות, ראשונות, סלטים ועוד.
כמו כן, תוכלו לשמור באפליקציה את רשימת המצרכים למתכונים שאהבתם על מנת לשלוף אותם בפעם הבאה שתבקרו בסופר.
לנוחיותכם, תוכלו לגשת לאזור "רשימת הקניות" או לאזור ה"מועדפים" גם ללא חיבור לרשת.
אז כל מה שעליכם לעשות כעת הוא להוריד את האפליקציה ולהתחיל לבשל
לכלחובביהבישול,אנחנושמחיםלהגישלכםאפליקצייתמתכוניםנוחהבמיוחדבשבילכם。
באפליקציההחדשה,תוכלולמצואבאמצעותמנגנוןהחיפושאוניווטביןהקטגוריות,מעל3000מתכוניםב15קטגוריותדוגמתבשר,צמחוני,פסטות,ראשונות,סלטיםועוד。
כמוכן,תוכלולשמורבאפליקציהאתרשימתהמצרכיםלמתכוניםשאהבתםעלמנתלשלוףאותםבפעםהבאהשתבקרובסופר。
לנוחיותכם,תוכלולגשתלאזור“רשימתהקניות”אולאזורה"מועדפים“גםללאחיבורלרשת。
אזכלמהשעליכםלעשותכעתהואלהורידאתהאפליקציהולהתחיללבשל

ynet מתכונים 更新内容

תיקוני באגים

ynet מתכונים 历史版本

ynet מתכונים 使用技巧

ynet מתכונים 信息

大小
16.44MB
分类
金融理财 理财记账
TAG
更新
版本
 1.2
要求
Android 4.0.2 以上
来自

下载ynet מתכונים的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1504.6万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1203.1万人安装 下载
  3. 微信 1325.4万人安装 下载
  4. 优酷 1015.1万人安装 下载
  5. 腾讯视频 848.5万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 881.4万人安装 下载
  7. 全民K歌 467万人安装 下载
  8. 快手 1194万人安装 下载
  9. 淘宝 4819.5万人安装 下载
  10. QQ音乐 193.5万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端