>

ynet מתכונים下载

ynet מתכונים

ynet מתכונים

5457 人安装 0 人喜欢 0 人评论

ynet מתכונים 截图

ynet מתכונים ynet מתכונים ynet מתכונים ynet מתכונים ynet מתכונים

ynet מתכונים 描述

לכל חובבי הבישול, אנחנו שמחים להגיש לכם אפליקציית מתכונים נוחה במיוחד בשבילכם.
באפליקציה החדשה, תוכלו למצוא באמצעות מנגנון החיפוש או ניווט בין הקטגוריות, מעל 3,000 מתכונים ב 15 קטגוריות דוגמת בשר, צמחוני, פסטות, ראשונות, סלטים ועוד.
כמו כן, תוכלו לשמור באפליקציה את רשימת המצרכים למתכונים שאהבתם על מנת לשלוף אותם בפעם הבאה שתבקרו בסופר.
לנוחיותכם, תוכלו לגשת לאזור "רשימת הקניות" או לאזור ה"מועדפים" גם ללא חיבור לרשת.
אז כל מה שעליכם לעשות כעת הוא להוריד את האפליקציה ולהתחיל לבשל
לכלחובביהבישול,אנחנושמחיםלהגישלכםאפליקצייתמתכוניםנוחהבמיוחדבשבילכם。
באפליקציההחדשה,תוכלולמצואבאמצעותמנגנוןהחיפושאוניווטביןהקטגוריות,מעל3000מתכוניםב15קטגוריותדוגמתבשר,צמחוני,פסטות,ראשונות,סלטיםועוד。
כמוכן,תוכלולשמורבאפליקציהאתרשימתהמצרכיםלמתכוניםשאהבתםעלמנתלשלוףאותםבפעםהבאהשתבקרובסופר。
לנוחיותכם,תוכלולגשתלאזור“רשימתהקניות”אולאזורה"מועדפים“גםללאחיבורלרשת。
אזכלמהשעליכםלעשותכעתהואלהורידאתהאפליקציהולהתחיללבשל

ynet מתכונים 更新内容

תיקוני באגים

ynet מתכונים 历史版本

ynet מתכונים 使用技巧

ynet מתכונים 应用内最新内容

ynet מתכונים 信息

大小
16.83M
TAG
更新
版本
1.2
要求
Android 4.0 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载ynet מתכונים的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.3 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9336 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.8 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.9 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8910 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端