> >

Fastdic - Persian Dictionary下载

Fastdic - Persian Dictionary

Fastdic - Persian Dictionary

2.2 万 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Fastdic - Persian Dictionary 截图

Fastdic - Persian Dictionary Fastdic - Persian Dictionary Fastdic - Persian Dictionary Fastdic - Persian Dictionary Fastdic - Persian Dictionary Fastdic - Persian Dictionary

Fastdic - Persian Dictionary 描述

جوایز:
** نرم افزار برتر سال ۱۳۹۳ از سوی کافه بازار (با بیشترین نصب بر روی دستگاه‌های اندرویدی)
** برنده‌ی بهترین نرم افزار در گروه کتاب و مراجع در جشنواره نرم افزارهای موبایل ایران از سوی کاربران و داوران (۱۳۹۳)
** برنده‌ی بهترین نرم افزار در گروه کتاب و مراجع در جشنواره نرم افزارهای موبایل و موبایل وب ایران از سوی داوران (۱۳۹۲)
** برگزیده‌ی بهترین وبسایت در گروه موبایل وب از سوی کاربران در جشنواره نرم افزارهای موبایل و موبایل وب ایران (۱۳۹۲)
** فست‌دیکشنری برنده جایزه کاربرد‌پذیری
بیش از ۱۵۰,۰۰۰ کاربر فعال در روز
فرهنگ لغت فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی با بیش از ۲۰۰,۰۰۰ لغت (بدون نیاز به اینترنت)
ویجت شناور و دسترسی سریع به معانی لغات (لغت خود را کپی کنید و معنی آن را با کلیک بر روی ویجت شناور مشاهده نمایید)
مشاهده‌ی نمونه جمله‌ی مرتبط در کنار هر ترجمه، جهت درک مفهوم هر کلمه
آوا شناسی (IPA) (فونتیک‌ها، Phonetics) آمریکایی و بریتانیایی
پاره‌های سخن (Part of speech) برای هر کلمه
آوا شناسی (فونتیک‌ها، Phonetics) برای لغات فارسی
- امکان نمایش اشکال مختلف افعال بی‌قاعده به صورت فهرست وار همراه با توضیحات مرتبط ( کلمه‌ی see را جهت نمونه جستجو نمایید)
تلفظ صوتی آمریکایی و بریتانیایی بصورت آنلاین و آفلاین (تلفظ آنلاین ارائه شده توسط دانشگاه کمبریج)
قابلیت مشاهد‌ه‌ی لغات جستجو شده
قابلیت افزودن لغات به لغات برگزیده (Favourite) جهت مراجعه دوباره
با تکان دادن (shake) دستگاه کلمه‌ی قبلی را حذف و آن را جهت افزودن واژه‌ی جدید آماده نمایید
سازگار با تمامی صفحه کلیدهای فارسی
قابلیت اشتراک گذاری لغات در شبکه‌های اجتماعی
استفاده سریع و آسان
و هزاران امکانات بی‌نظیر دیگر

** ​جهت تغییر زبان دیکشنری فقط کافیست زبان صفحه کلید خود را تغییر دهید. ​ **
Fast Dictionary
+++++ Winner of the best application in category of Books & References at Iran App Festival for the second year +++++
Read more: http://fastdic.com/blog/iran-mobile-app-festival-2015
+++++ Winner of the best application in category of Books & References at Iran App Festival +++++
Read more: http://fastdic.com/blog/iran-mobile-app-festival-2014
+++++ Chosen as the best mobile web (Responsive) website at Iran App Festival from users +++++
Read more: http://fastdic.com/blog/iran-mobile-app-festival-2014
+++++ Winner of Iran Usability Award +++++
Read more: http://fastdic.com/blog/usability-award-2014
+++++ More than 150,000 unique users per day +++++
- More than 200,000 words
- More than 4,000 sentences
- History
- Favourite
- Online and offline English audio pronunciations with both American & British accent (Online audio pronunciations copyright :copyright: Cambridge University Press)
- British & American English phonetics
- Persian phonetics
- Part of speech
- Floating Widget (You can enable this feature from settings and can be accessed from any apps by copying a word)
- Have both English "Past Participles" and "Irregular Verbs" together! Try this feature by putting the word "See"
- Shake your device to make Fastdic ready for a new word
- No internet connection required
- Fast and simple
And more incredible features
**To change the dictionary language just change your keyboard language.**
جوایز:
**نرمافزاربرترسال1393ازسویکافهبازار(بابیشتریننصببررویدستگاههایاندرویدی)
**برندهیبهتریننرمافزاردرگروهکتابومراجعدرجشنوارهنرمافزارهایموبایلایرانازسویکاربرانوداوران(1393)
**برندهیبهتریننرمافزاردرگروهکتابومراجعدرجشنوارهنرمافزارهایموبایلوموبایلوبایرانازسویداوران(1392)
**برگزیدهیبهترینوبسایتدرگروهموبایلوبازسویکاربراندرجشنوارهنرمافزارهایموبایلوموبایلوبایران(1392)
**فستدیکشنریبرندهجایزهکاربردپذیری
بیشاز150000کاربرفعالدرروز
فرهنگلغتفارسیبهانگلیسیوانگلیسیبهفارسیبابیشاز200000لغت(بدوننیازبهاینترنت)
ویجتشناورودسترسیسریعبهمعانیلغات(لغتخودراکپیکنیدومعنیآنراباکلیکبررویویجتشناورمشاهدهنمایید)
مشاهدهینمونهجملهیمرتبطدرکنارهرترجمه,جهتدرکمفهومهرکلمه
آواشناسی(IPA)(فونتیکها,语音)آمریکاییوبریتانیایی
پارههایسخن(词性)برایهرکلمه
آواشناسی(فونتیکها,语音)برایلغاتفارسی
- امکاننمایشاشکالمختلفافعالبیقاعدهبهصورتفهرستوارهمراهباتوضیحاتمرتبط(کلمهی见راجهتنمونهجستجونمایید)
تلفظصوتیآمریکاییوبریتانیاییبصورتآنلاینوآفلاین(تلفظآنلاینارائهشدهتوسطدانشگاهکمبریج)
قابلیتمشاهدهیلغاتجستجوشده
قابلیتافزودنلغاتبهلغاتبرگزیده(收藏)جهتمراجعهدوباره
باتکاندادن(震动)دستگاهکلمهیقبلیراحذفوآنراجهتافزودنواژهیجدیدآ​​مادهنمایید
سازگارباتمامیصفحهکلیدهایفارسی
قابلیتاشتراکگذاریلغاتدرشبکههایاجتماعی
استفادهسریعوآسان
وهزارانامکاناتبینظیردیگر
**جهتتغییرزباندیکشنریفقطکافیستزبانصفحهکلیدخودراتغییردهید。 **
快速字典
+++++在图书与参考类别在伊朗的应用程序节第二年最佳应用得主+++++
了解更多:http://fastdic.com/blog/iran-mobile-app-festival-2015
+++++在伊朗的应用程序节在图书与参考资料类的最佳应用得主+++++
了解更多:http://fastdic.com/blog/iran-mobile-app-festival-2014
+++++评为最佳移动网络(响应)在伊朗的应用节日从用户网站+++++
了解更多:http://fastdic.com/blog/iran-mobile-app-festival-2014
+++++伊朗可用性奖得主+++++
了解更多:http://fastdic.com/blog/usability-award-2014
+++++每天有超过15万的独立用户+++++
- 超过20万字
- 超过4000句
- 历史
- 最爱
- 网上和美国都与英国口音离线英语音频发音(在线音频发音版权所有:版权所有:剑桥大学出版社)
- 英美英语语音
- 波斯语音
- 词性
- 浮动窗口小部件(您可以启用从设置此功能,并且可以从任何应用程序通过复制一个字被访问)
- 有英文“过去分词”和“不规则动词”起来!通过将字试试这个功能,“看”
- 摇动你的设备,使Fastdic准备一个新词
- 无需连接互联网
- 快速和简单
而更令人难以置信的功能
**要更改词典语言只是改变你的键盘语言。**

Fastdic - Persian Dictionary 更新内容

- مشکل تلفظ صوتی آفلاین برطرف شد
- مشکل نصب بر روی دستگاه Samsung edge برطرف گردید
- مشکل متوقف شدن ناگهانی در اندروید ۴.۱.۱ برطرف گردید

Fastdic - Persian Dictionary 历史版本

Fastdic - Persian Dictionary 使用技巧

Fastdic - Persian Dictionary 应用内最新内容

Fastdic - Persian Dictionary 信息

大小
70.03M
分类
新闻阅读 效率办公 电子书
TAG
更新
版本
2.8.2
要求
Android 4.0.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Fastdic - Persian Dictionary的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9329 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.7 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8823 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端