>

XrySOS Pharmacies - Hospitals下载

XrySOS Pharmacies - Hospitals

XrySOS Pharmacies - Hospitals

13 人安装 0 人喜欢 0 人评论

XrySOS Pharmacies - Hospitals 截图

XrySOS Pharmacies - Hospitals XrySOS Pharmacies - Hospitals XrySOS Pharmacies - Hospitals XrySOS Pharmacies - Hospitals XrySOS Pharmacies - Hospitals

XrySOS Pharmacies - Hospitals 描述

Ο Χρυσός Οδηγός σας παρέχει δωρεάν (free) την εφαρμογή 'XrySOS Φαρμακεία - Νοσοκομεία', μία από τις πρώτες εφαρμογές στα Ελληνικά μέσω της οποίας μπορείτε να βρείτε όλα τα φαρμακεία και νοσοκομεία, που βρίσκονται κοντά σας, τόσο εφημερεύοντα όσο και κανονικού ωραρίου. Για κάθε φαρμακείο και νοσοκομείο, μπορείτε να δείτε: τη διεύθυνση και τη θέση του πάνω στον χάρτη, την απόσταση από εσάς, οδηγίες πρόσβασης προς αυτό, τηλέφωνο (και τη δυνατότητα κλήσης αυτού) κ.α. χρήσιμα στοιχεία. Ειδικά για τα νοσοκομεία, αναφέρονται και οι κλινικές, που εφημερεύουν. Θα βρείτε, επίσης, οδηγίες για πρώτες βοήθειες έκτακτων περιστατικών. Τέλος, θα βρείτε τα τηλέφωνα συγκεκριμένων υπηρεσιών άμεσης ανάγκης σχετικών με Υγεία.
- ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Βρείτε τα ανοιχτά και εφημερεύοντα φαρμακεία, που βρίσκονται κοντά σας! Συγκεκριμένα, υποστηρίζονται οι εφημερίες φαρμακείων σε περισσότερες από 110 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, στην Αττική υποστηρίζονται οι Φαρμακοποιοί στις εξής περιοχές: Αθήνα, Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Αιγάλεω, Γλυφάδα, Καλλιθέα, Κηφισιά, Νέα Σμύρνη, Περιστέρι, Χαλάνδρι κ.α.
Εκτός απ’ τις περιοχές της Αττικής, υποστηρίζονται και άλλοι σημαντικοί προορισμοί της περιφέρειας μεταξύ των οποίων οι: Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα κ.α.
- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Βρείτε τα εφημερεύοντα νοσοκομεία (και ανά ειδικότητα), που βρίσκονται κοντά σας! Συγκεκριμένα, υποστηρίζονται οι εφημερίες νοσοκομείων σε περισσότερες από 70 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, οι: Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κ.α.
- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Μάθετε πώς να παρέχετε πρώτες βοήθειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για μια σειρά θεμάτων, όπως: δηλητηρίαση, πνιγμός, εγκαύματα, τσιμπήματα, δαγκώματα κ.α.
- ΤΗΛΕΦΩΝΑ SOS
Στην ενότητα αυτή, παρέχονται σε μορφή λίστας, τα πιο χρήσιμα τηλέφωνα σχετικά με την υγεία, που μπορεί κανείς να χρειασθεί σε έκτακτη ανάγκη, π.χ.: Ε.Κ.Α.Β., Κέντρο Δηλητηριάσεων κ.α.
--------------------------------------------------------
The free application 'XrySOS Pharmacies - Hospitals' is available from Greek Yellow Pages SA. It offers: a) Pharmacies on Duty in Greece, b) Hospitals on Duty in Greece, c) First Aid tutorials (Greek only) and d) SOS Phones (Health related).
- PHARMACIES
Find open and/or on duty pharmacies near you! Particularly, you can find pharmacies on duty in over 110 cities all over Greece. Among these, in Attica the following areas are supported: Athens, Peiraias, Agios Dimitrios, Aigaleo, Glyfada, Kallithea, Kifisia, Nea Smyrni, Peristeri, Chalandri etc. Apart from the areas of Attica, the following major destinations are supported: Alexandroupoli, Irakleio Kritis, Thessaloniki, Ioannina, Patra etc.
- HOSPITALS
Find the hospitals (and by specialty) near you! In particular, you can find hospitals on duty in over 70 cities throughout Greece. Among them are: Athens, Pireas, Thessaloniki, Patra etc.
- FIRST AID
Learn how to provide first aid in case of emergency for a number of issues, such as poisoning, drowning, burns, stings, bites, etc.
- SOS PHONES
In this section, you will find the most useful phones for health, one may need in an emergency, eg poison control centers, etc.
ΟΧρυσόςΟδηγόςσαςπαρέχειδωρεάν(免费)τηνεφαρμογή'XrySOSΦαρμακεία - Νοσοκομεία',μίααπότιςπρώτεςεφαρμογέςσταΕλληνικάμέσωτηςοποίαςμπορείτεναβρείτεόλαταφαρμακείακαινοσοκομεία,πουβρίσκονταικοντάσας,τόσοεφημερεύονταόσοκαικανονικούωραρίου。 Γιακάθεφαρμακείοκαινοσοκομείο,μπορείτεναδείτε:τηδιεύθυνσηκαιτηθέσητουπάνωστονχάρτη,τηναπόστασηαπόεσάς,οδηγίεςπρόσβασηςπροςαυτό,τηλέφωνο(καιτηδυνατότητακλήσηςαυτού)κ.α. χρήσιμαστοιχεία。 Ειδικάγιατανοσοκομεία,αναφέρονταικαιοικλινικές,πουεφημερεύουν。 Θαβρείτε,επίσης,οδηγίεςγιαπρώτεςβοήθειεςέκτακτωνπεριστατικών。 Τέλος,θαβρείτετατηλέφωνασυγκεκριμένωνυπηρεσιώνάμεσηςανάγκηςσχετικώνμεΥγεία。
- ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Βρείτεταανοιχτάκαιεφημερεύονταφαρμακεία,πουβρίσκονταικοντάσας! Συγκεκριμένα,υποστηρίζονταιοιεφημερίεςφαρμακείωνσεπερισσότερεςαπό110πόλειςσεόλητηνΕλλάδα。 Μεταξύαυτών,στηνΑττικήυποστηρίζονταιοιΦαρμακοποιοίστιςεξήςπεριοχές:Αθήνα,Πειραιάς,ΆγιοςΔημήτριος,Αιγάλεω,Γλυφάδα,Καλλιθέα,Κηφισιά,ΝέαΣμύρνη,Περιστέρι,Χαλάνδρικ.α.
Εκτόςαπ'τιςπεριοχέςτηςΑττικής,υποστηρίζονταικαιάλλοισημαντικοίπροορισμοίτηςπεριφέρειαςμεταξύτωνοποίωνοι:Αλεξανδρούπολη,ΗράκλειοΚρήτης,Θεσσαλονίκη,Ιωάννινα,Πάτρακ.α.
- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Βρείτεταεφημερεύοντανοσοκομεία(καιανάειδικότητα),πουβρίσκονταικοντάσας! Συγκεκριμένα,υποστηρίζονταιοιεφημερίεςνοσοκομείωνσεπερισσότερεςαπό70πόλειςσεόλητηνΕλλάδα。 Μεταξύαυτών,οι:Αθήνα,Πειραιάς,Θεσσαλονίκη,Πάτρακ.α.
- ΠΡΩΤΕΣΒΟΗΘΕΙΕΣ
Μάθετεπώςναπαρέχετεπρώτεςβοήθειεςσεπερίπτωσηέκτακτηςανάγκηςγιαμιασειράθεμάτων,όπως:δηλητηρίαση,πνιγμός,εγκαύματα,τσιμπήματα,δαγκώματακ.α.
- ΤΗΛΕΦΩΝΑSOS
Στηνενότητααυτή,παρέχονταισεμορφήλίστας,ταπιοχρήσιματηλέφωνασχετικάμετηνυγεία,πουμπορείκανείςναχρειασθείσεέκτακτηανάγκη,π.χ:Ε.Κ.Α.Β.,ΚέντροΔηλητηριάσεωνκ.α.
-------------------------------------------------- ------
免费的应用程序的XrySOS药房 - 医院'是从希腊黄页SA。它提供:a)在值班药店在希腊,B)医院值班希腊,C)急救教程(仅希腊)和d)SOS电话(与健康相关的)。
- PHARMACIES
查找您附近的开放和/或值班药店!特别是,你可以找到值班药房在超过110个城市全希腊。其中,在阿提卡以下几个方面的支持:雅典,Peiraias,贴水迪米特里奥斯,Aigaleo,格利法达,卡利塞,基菲西亚,尼西米亚,佩里斯特里,Chalandri等。除了阿提卡地区,以下主要目的地的支持:里山德鲁波利斯, Irakleio KRITIS,塞萨洛尼基,约阿尼纳,帕特雷等。
- 医院
找到医院(及专业)你身边!特别是,您可以在希腊各地超过70个城市上班的医院。其中有:雅典,PIREAS,萨洛尼卡,帕特雷等。
- 急救
了解如何提供在紧急情况下的急救的一些问题,如中毒,溺水,烧伤,蜇伤,咬伤等。
- SOS PHONES
在本节中,你会发现对健康最有益的手机,人们可能需要在紧急情况下,如毒物控制中心等。

XrySOS Pharmacies - Hospitals 更新内容

Bug fixes

XrySOS Pharmacies - Hospitals 历史版本

XrySOS Pharmacies - Hospitals 使用技巧

XrySOS Pharmacies - Hospitals 应用内最新内容

XrySOS Pharmacies - Hospitals 信息

大小
2.28M
TAG
更新
版本
1.0.3
要求
Android 2.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载XrySOS Pharmacies - Hospitals的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8821 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端