>

iCsekk mobil fizetés下载

iCsekk mobil fizetés

iCsekk mobil fizetés

3098 人安装 0 人喜欢 0 人评论

iCsekk mobil fizetés 截图

iCsekk mobil fizetés iCsekk mobil fizetés iCsekk mobil fizetés iCsekk mobil fizetés iCsekk mobil fizetés iCsekk mobil fizetés

iCsekk mobil fizetés 描述

Mobil fizetés hagyományos bankkártyával.
Az alkalmazás segítségével:
- Fizetheti QR kóddal ellátott Posta csekkjeit – a csekken található QR kód beolvasásával - „Számlakód beolvasás” menüpont
- Fizetheti iCsekk QR kóddal ellátott számláit - a számlán található QR kód beolvasásával - „Számlakód beolvasás” menüpont
- Összekapcsolhatja a Díjnet fiókját és telefonját, így a Díjnet számláit a telefonjáról tudja fizetni - „Várakozó számlák” menüpont
- Feltöltheti mobil egyenlegét - „Mobil egyenleg feltöltés” menüpont
Az alkalmazás segítségével bármely bankkártyájának felhasználásával teljesítheti elektronikus vagy papír alapú számlái kifizetését.
Az alkalmazás letöltését követően ön megad egy tetszőleges PIN kódot és a jövőben ennek az azonosítónak használatával engedélyezheti fizetéseit.
A fizetéshez használt kártya, esetleg több kártyája adatait is eltárolhatja mobil készülékében.
A titkosítva tárolt kártyaadatokhoz senki nem férhet hozzá, azokat a PIN kód ismerete nélkül senki nem tudja felhasználni, viszont Önnek nem kell minden egyes fizetéskor beírni az adatokat, elég cask a kívánt kártyát kiválasztani a telefonban, a kódot megadni és a fizetés már teljesült is.
A fizetés sikeres végrehajtásáról mind Ön, mind a fizetés kedvezményezettje valós idejű értesítést kap. A korábban végrehajtott tranzakciókat a Kifizetett számlák menüpont alatt tekintheti meg.
Szerződött partnereink megtekintéséhez keresse fel a www.icsekk.hu weboldalt.
A jövőben folyamatosan bővítjük a szolgáltatást használó kereskedők körét, és olyan speciális tranzakciók bevezetését tervezzük, mint parkolás fizetés, biztosításvásárlás és különböző on-line játékokért történő fizetés.
A telepítés során az alkalmazás egy alapdíjas sms üzenetet küld a szolgáltató felé, a regisztráció érdekében.
Köszönjük, hogy minket választ!
A Felhasználó az iCsekk alkalmazás letöltésével elfogadja az http://mobil.digicsekk.hu/mobile-app/Digicsekk/digicsekk-eula6-icsekk-hu-adatkezelesi.pdf elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
Gyakran ismételt kérdések:
- Mibe kerül ez nekem?
Az iCsekk alkalmazás használata ingyenes. Bankkártyáját a Postai QR kód / iCsekk QR / Díjnetből érkező számlával megegyező összeggel terheljük meg. Az alkalmazás letöltése és használata adatforgalmat generál.
- Mennyire biztonságos?
A rendszer biztonsági megoldásai a banki rendszerek biztonsági megoldásaival egyenértékűek.
- Minden tranzakcióról kapok visszaigazolást?
Igen, az alkalmazás minden tranzakció eredményéről visszajelzést ad.
- A sikeresen fizetett tranzakciók után kapok bármilyen bizonylatot?
A tranzakció sikerességéről a telefon képernyőjén kap azonnali visszajelzést, illetve amennyiben megadta email címét úgy egy fizetési visszaigazolást is küld a rendszerünk. A fizetés igazolására pedig bankszámlakivonata szolgál.
- Milyen kártyával tudok fizetni?
Az iCsekk alkalmazásban a tranzakciók lebonyolításához bármilyen, internetes fizetésre alkalmas bankkártya felhasználható.
- Hogyan tudok fizetni?
A tranzakciók indításához meg kell adnia bankkártyájának adatait. Amennyiben kártyáján nem található CVV/CVC kód, abban az esetben a beviteli mezőt hagyja üresen. A tranzakciók nem telefonszámláját, hanem a bankkártyájához tartozó bankszámláját terhelik.
Amennyiben még kényelmesebben és gyorsabban szeretné számláit kiegyenlíteni, úgy az iCsekk alkalmazásban biztonságosan – titkosított formában – el is mentheti adott bankkártyáinak adatait. Ebben az esetben a legközelebbi számlafizetéskor a bankkártya adatok megadása helyett már csak az Ön által korábban rögzített és alias néven elmentett bankkártyát kell kiválasztania.
- Mi történik, ha elveszítem a telefonomat?
Nem kell aggódnia - bankkártya adataihoz senki nem férhet hozzá, mivel azok titkosított formában kerülnek eltárolásra és csak Ön tudja a fizetési jelszavát. Amennyiben további lépéseket szeretne tenni – pl. letiltani az adott telefonszámra az iCsekk alkalmazást – kérjük, keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat.
美孚fizetéshagyományosbankkártyával。
AZalkalmazássegítségével:
- Fizetheti QRkóddalellátott波斯塔csekkjeit - 一个csekkentalálhatóQR KODbeolvasásával - “Számlakódbeolvasás”menüpont
- Fizetheti iCsekk QRkóddalellátottszámláit - 一个számlántalálhatóQR KODbeolvasásával - “Számlakódbeolvasás”menüpont
- Összekapcsolhatja一个DíjnetfiókjátéStelefonját,IGY一个Díjnetszámláit一个telefonjáróltudja fizetni - “Várakozószámlák”menüpont
- Feltöltheti美孚egyenlegét - “美孚egyenlegfeltöltés”​​menüpont
AZalkalmazássegítségévelbármelybankkártyájánakfelhasználásávalteljesíthetielektronikus vagypapíralapúszámláikifizetését。
AZalkalmazásletöltésétkövetően上megad埃及tetszőlegesPINkódotéS一个jövőbenennek AZazonosítónakhasználatávalengedélyezhetifizetéseit。
一个fizetéshezhasználtkártya,esetleg TOBBkártyájaadatait是eltárolhatja美孚készülékében。
一个titkosítvatároltkártyaadatokhoz战旗NEMférhethozzá,azokat一个PIN KOD ismeretenélkül战旗NEM tudjafelhasználni,viszontÖnnekNEM凯尔明登egyesfizetéskorbeírniAZ adatokat,ELEG桶装一个kívántkártyátkiválasztani一个telefonban,一个kódotmegadniéS一个fizetés月teljesült是。
一个fizetéssikeresvégrehajtásáról介意,介意fizetéskedvezményezettjevalósidejűértesítéstKAP。一个korábbanvégrehajtotttranzakciókat一个Kifizetettszámlákmenüpontalatt tekintheti梅格。
Szerződöttpartnereinkmegtekintéséhezkeresse邪一个www.icsekk.hu weboldalt。
一个jövőbenfolyamatosanbővítjük一个szolgáltatásthasználókereskedőkKoret之后,ES olyan的特别tranzakciókbevezetéséttervezzük,薄荷parkolásfizetés,biztosításvásárláséSkülönböző在线játékokérttörténőfizetés。
一个telepítés索朗AZalkalmazás埃及alapdíjas短信üzenetetküld一个szolgáltatóFELE,一个regisztrációérdekében。
Köszönjük,hogy minketválaszt!
一个FelhasználóAZ iCsekkalkalmazásletöltésévelelfogadja AZ http://mobil.digicsekk.hu/mobile-app/Digicsekk/digicsekk-eula6-icsekk-hu-adatkezelesi.pdfelérhetőAdatkezelésiTájékoztatóbanfoglaltakat。
Gyakranismételtkérdések:
- MibekerülEZ nekem?
AZ iCsekkalkalmazáshasználata包括免费。 Bankkártyáját一个Postai QR KOD / iCsekk QR /Díjnetbőlérkezőszámlávalmegegyezőösszeggelterheljük梅格。 AZalkalmazásletöltéseéShasználataadatforgalmat一般。
- Mennyirebiztonságos?
一个rendszerbiztonságimegoldásai一本吉rendszerekbiztonságimegoldásaivalegyenértékűek。
- 明登tranzakcióról木棉visszaigazolást?
IGEN,AZalkalmazás明登tranzakcióeredményérőlvisszajelzést广告。
- 一个sikeresen fizetetttranzakciók猩猩木棉bármilyenbizonylatot?
一个tranzakciósikerességéről一个电话képernyőjénKAP azonnalivisszajelzést,illetve amennyiben megadta电子邮件CIMETúgy埃及fizetésivisszaigazolást是küld一个rendszerünk。一个fizetésigazolásárapedigbankszámlakivonataszolgál。
- Milyenkártyávaltudok fizetni?
AZ iCsekkalkalmazásban一个tranzakcióklebonyolításáhozbármilyen,internetesfizetésrealkalmasbankkártyafelhasználható。
- Hogyan tudok fizetni?
一个tranzakciókindításáhozMEG凯尔adniabankkártyájánakadatait。 AmennyibenkártyájánNEMtalálhatóCVV / CVC KOD,abban AZ esetben一个bevitelimezőthagyjaüresen。一个tranzakciókNEMtelefonszámláját,hanem一个bankkártyájáhoztartozóbankszámlájátterhelik。
Amennyiben梅格kényelmesebbenéSgyorsabbanszeretnészámláitkiegyenlíteni,úgyAZ iCsekkalkalmazásbanbiztonságosan - titkosítottformában - 埃尔是mentheti adottbankkártyáinakadatait。 Ebben AZ esetben一个legközelebbiszámlafizetéskor一个bankkártyaadatokmegadásahelyett月csak AZ上általkorábbanrögzítettéS别名NEVEN elmentettbankkártyát凯尔kiválasztania。
- 弥történik,哈elveszítem一个telefonomat?
NEM凯尔aggódnia - bankkártyaadataihoz战旗NEMférhethozzá,mivel azoktitkosítottformábankerülnekeltárolásraéScsak上tudja一个fizetésijelszavát。 Amennyibentovábbilépéseketszeretne tenni - PL。 letiltani AZ adotttelefonszámraAZ iCsekkalkalmazást - kérjük,keresse bizalommalügyfélszolgálatunkat。

iCsekk mobil fizetés 更新内容

- A Csekkoló szolgáltatás mostantól elérhető az iCsekk rendszérből is.
- Hibajavítások.

iCsekk mobil fizetés 历史版本

iCsekk mobil fizetés 使用技巧

iCsekk mobil fizetés 应用内最新内容

iCsekk mobil fizetés 信息

大小
6.13M
TAG
更新
版本
16.7.19
要求
Android 4.0 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载iCsekk mobil fizetés的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9033 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端