>

Spellchecker.lu下载

Spellchecker.lu

Spellchecker.lu

5596 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Spellchecker.lu 截图

Spellchecker.lu Spellchecker.lu Spellchecker.lu Spellchecker.lu

Spellchecker.lu 描述

English description:
You think writing Luxembourgish is too complicated? Think again, because with the Spellchecker.lu app you can now very comfortably correct your Luxembourgish texts while on the move. This app is the ideal companion for everyone who writes Luxembourgish texts. It enables you to spell check either single words or entire texts.
You can not only quickly correct orthography, but also the so-called "Eifeler Regel", a phonetical rule that even native speakers have problems with, will not be a problem for you anymore as of now.
The spell checking is done via the Spellchecker.lu server, so you will need an internet connection to be able to use the app.
Spellchecker.lu has been developed by Michel Weimerskirch. You can find more information about him and his projects on weimerskirch.lu.
--
Luxembourgish description:
Du denks datt et komplizéiert ass fir korrekt Lëtzebuergesch ze schreiwen? Elo net méi, well mat der Spellchecker.lu-App kanns du ganz bequem vun ënnerwee deng Lëtzebuergesch Texter verbesseren. D’App ass deen ideale Begleeder fir jiddwereen dee Lëtzebuergesch schreift. Se erméiglecht entweder eenzel Wierder, oder awer ganz Texter ze korrigéieren.
Net nëmme kanns du féx deng Orthographie-Feeler korrigéieren, mä och déi sougenannten "Eifeler Regel", eng phonetesch Regel mat där esouguer gebuere Lëtzebuerger hir Problemer hunn ass vun elo un kee Problem méi.
Dee verbesserten Text kanns du duerno direkt als Email oder SMS schécken oder an de Clipboard kopéieren fir en an enger anerer App weider ze benotzen.
D’Orthographiekorrektur leeft iwwer e gesécherte Server vu Spellchecker.lu, du brauchs also eng Internet-Connectioun fir d'App benotzen ze kënnen.
Spellchecker.lu ass vum Michel Weimerskirch entwéckelt ginn. Méi Informatiounen iwwert hien a seng Projeten fënns du op weimerskirch.lu.
英文说明:
你觉得写卢森堡太复杂?再想想,因为与Spellchecker.lu应用程序,你现在可以很舒适地纠正你的卢森堡文本,同时在移动。这个程序是理想的伴侣为大家谁写的卢森堡文本。它使您能够拼写检查无论是单个单词或整个文本。
你不仅可以快速正确的拼写,也即所谓的“葱Eifeler”,一个音素规则,即使母语有问题,会不会成为你的问题了,因为现在。
拼写检查通过Spellchecker.lu服务器完成的,所以你需要一个互联网连接才能使用的应用程序。
Spellchecker.lu已经开发由Michel Weimerskirch。你可以找到关于他和他的weimerskirch.lu项目的详细信息。
-
卢森堡说明:
杜denks达特等komplizéiert屁股杉korrekt卢森堡语泽schreiwen? ELO网梅,还有垫DER Spellchecker.lu-应用kanns杜甘茨bequem vunënnerwee邓Texter的卢森堡语verbesseren。 D'应用屁股DEEN IDEALE Begleeder杉jiddwereen迪卢森堡语schreift。硒erméiglechtentweder eenzel Wierder,奥德AWER冈茨Texter的平仄korrigéieren。
净nëmmekanns杜FEX邓Orthographie - 友佳korrigéieren,马OCH DEI sougenannten“Eifeler葱”,ENG phonetesch葱垫DAR esouguer gebuereLëtzebuergerHIR Problemer hunn屁股vun ELO未记梅的问题。
迪伊verbesserten文本kanns杜duerno DIREKT ALS电子邮件奥德短信schécken奥德的德剪贴板kopéieren杉烯的恩格anerer应用韦德泽benotzen。
D'Orthographiekorrektur leeft iwwerËgesécherte服务器似曾相识Spellchecker.lu,杜brauchs还承揽互联网Connectioun杉德应用benotzen泽凯南。
Spellchecker.lu屁股VUM米歇尔Weimerskirchentwéckelt吉恩。梅Informatiounen iwwert HIEN一个恒生Projetenfënns杜运weimerskirch.lu。

Spellchecker.lu 更新内容

E: Ability to find synonyms for single words, vote on them and suggest new ones.
L: Méiglechkeet fir Synonyme fir eenzel Wierder ze fannen, se ze bewäerten an neier virzeschloen.

Spellchecker.lu 历史版本

Spellchecker.lu 使用技巧

Spellchecker.lu 应用内最新内容

Spellchecker.lu 信息

大小
283.71K
TAG
更新
版本
1.5
要求
Android 2.2.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Spellchecker.lu的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.1 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.3 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9336 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.7 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.9 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8906 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端