>

Swedbank Latvia下载

Swedbank Latvia

Swedbank Latvia

703 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Swedbank Latvia 截图

Swedbank Latvia Swedbank Latvia Swedbank Latvia Swedbank Latvia Swedbank Latvia Swedbank Latvia

Swedbank Latvia 描述

[LAT]
Ielādējiet lietotni, un piekļūt Swedbank internetbankai varēsiet ar vienu klikšķi.
Mobilās lietotnes iespējas:
- Naudas pieprasījuma nosūtīšana jebkuram saņēmējam
- Naudas sūtīšana saviem saņēmējiem, neievadot kodu
- Ātrais atlikums – uzziniet konta bilanci, pakratot savu telefonu
- Vietējie maksājumi
- Maksājumi starp saviem kontiem
- Konta bilance un pārskats
- Priekšapmaksas karšu papildināšana
- Valūtu kursi un valūtas maiņa
- Budžeta plānotājs
- Filiāļu un bankomātu karte
- Vērtspapīru darījumi
- Lietotne ir pieejama privātpersonām un uzņēmumiem
Lai piekļūtu mobilai internetbankai, izmantojiet savu pastāvīgo paroli un kodu karti vai kodu kalkulatoru. Šī ir “Swedbank” AS (reģ. nr. 40003074764) izstrādāta oficiālā lietotne mobilajai internetbankai, un tā ir paredzēta Android ierīcēm.
Drošība pirmajā vietā!
- Vienmēr aizsargājiet savu mobilo ierīci ar paroli.
- Neļaujiet citiem lietot savu mobilo ierīci, lai nedotu iespēju nosūtīt naudu, neievadot kodu.
- Ja jūsu mobilā ierīce tiek nozagta vai pazaudēta, nekavējoties bloķējiet pakalpojumu internetbankas sadaļā (Mobilā lietotne -> Pakalpojumi bez koda) vai zvanot uz 67 444 444.
- Regulāri pārliecinieties par jūsu veikto maksājumu pareizību.
[ENG]
Download the application and access Swedbank Internet Banking page from your mobile phone with just one click!
Mobile Internet Banking features:
- Sending money request to anybody by SMS or e-mail
- Sending money without entering codes
- Quick balance – check your account balance by simply shaking your phone!
- Domestic payments
- Payments between your accounts
- Account balance and statement
- Recharging of prepaid cards
- Check exchange rates, currency exchange
- Finance planner
- Map of branches and ATMs
- Trading securities, investment news, stock indices
- Internet banking for private and corporate customers
To log in to Mobile Internet Banking, use your current password and code card/code calculator for authentication.
This is the official application developed by Swedbank AS (reg. code: 40003074764) for Mobile Internet Banking in Android devices.
Safety first!
- Always protect your mobile device with a password!
- Don't let others use your mobile device in order to prevent unsanctioned money transfers!
- If your mobile device is stolen or lost, immediately block the service via Internet Banking (Mobile Application –> Services without a code) or by phone on 67 444 444!
[RUS]
Загрузив приложение, можно подключиться к своему Интернет-банку Swedbank при помощи одного клика.
Возможности мобильного Интернет-банка:
- Отправка запроса денег любому получателю
- Отправка денег своим получателям до 30 EUR без кода
- Быстрый остаток – узнайте баланс счета, просто встряхнув свой телефон!
- Местные платежи
- Платежи между своими счетами
- Остаток и выписка счета
- Пополнение карт предоплаты
- Валютные курсы и обмен валют
- Планировщик бюджета
- Карта филиалов и банкоматов
- Сделки с ценными бумагами, новости инвестиций, биржевые индексы
- Интернет-банк для частных и юридических лиц
Чтобы подключиться к мобильному Интернет-банку, необходимо авторизоваться, используя свой постоянный пароль и код с кодовой карты / кодового калькулятора.
Это официальное приложение мобильного Интернет-банка для устройств Android, разработанное АО «Swedbank» (рег. № 40003074764).
Безопасность прежде всего!
-Всегда защищайте свое мобильное устройство с помощью пароля!
- Не разрешайте другим лицам пользоваться вашим мобильным устройством, чтобы избежать риска несанкционированной отправки денег!
- Если ваше мобильное устройство потерялось или было украдено, незамедлительно заблокируйте услугу в интернет-банке (Мобильное приложение –> Услуги без кода) или по телефону 67 444 444!
[LAT]
Ielādējietlietotni,未piekļūt瑞典银行internetbankaivarēsietAR vienuklikšķi。
Mobilāslietotnesiespējas:
- Naudaspieprasījumanosūtīšanajebkuramsaņēmējam
- Naudassūtīšana了Saviemsaņēmējiem,neievadot kodu
- Ātraisatlikums - uzziniet KONTA bilanci,pakratot萨武telefonu
- Vietējiemaksājumi
- MaksājumiSTARP了Saviem kontiem
- KONTA BILANCE未pārskats
- Priekšapmaksaskaršupapildināšana
- Valūtu库尔西未valūtasMAINA
- Budžetaplānotājs
- Filiāļu未bankomātu地图
- Vērtspapīrudarījumi
- Lietotne IR pi​​eejamaprivātpersonām未uzņēmumiem
赖piekļūtumobilai internetbankai,izmantojiet萨武pastāvīgo帕罗利未kodu卡尔提奥钢联kodu kalkulatoru。对IR“瑞典银行”AS(REG。NR。40003074764)izstrādātaoficiālālietotne mobilajai internetbankai,未TāIRparedzēta的Andr​​oidierīcēm。
Drošībapirmajā韦达!
- Vienmēraizsargājiet萨武mobiloierīciAR帕罗利。
- Neļaujietcitiem lietot萨武mobiloierīci,丽nedotuiespējunosūtītnaudu,neievadot kodu。
- 贾jūsuMOBILAierīcetiek nozagta VAIpazaudēta,nekavējotiesbloķējietpakalpojumu internetbankassadaļā(MOBILA lietotne - > Pakalpojumi BEZ幸田)VAI zvanot UZ 67 444 444。
- Regulāripārliecinieties相提并论jūsuveiktomaksājumupareizību。
[ENG]
下载从你的手机的应用程序和访问瑞典银行网上银行页面,只需点击一下!
移动网上银行的功能:
- 通过短信或电子邮件发送的钱要求任何人
- 汇款无需输入代码
- 快速平衡 - 只需晃动手机查询您的帐户余额!
- 国内支付
- 您的帐户之间付款
- 账户余额和声明
- 预付卡再充电
- 检查汇率,货币兑换
- 财务策划师
- 地图分行和自动取款机
- 交易证券,投资新闻,股票指数
- 网上银行为个人和企业客户
要登录到移动网上银行,用你的当前密码和代码卡/计算器代码进行验证。
这是由瑞典银行AS开发的官方应用(注册编号:40003074764)的移动互联网银行的Andr​​oid设备。
安全第一!
- 始终保护您的移动设备与密码!
- 不要让别人以防止未经批准的资金转移使用您的移动设备!
- 如果您的移动设备被盗或丢失,应立即阻止通过网上银行服务(移动应用程序 - >服务无码)67 444 444或通过电话!
[RUS]
Загрузивприложение,можноподключитьсяксвоемуИнтернет-банку瑞典银行припомощиодногоклика。
ВозможностимобильногоИнтернет-банка:
- Отправказапросаденеглюбомуполучателю
- Отправкаденегсвоимполучателямдо30 EURбезкода
- Быстрыйостаток - узнайтебаланссчета,простовстряхнувсвойтелефон!
- Местныеплатежи
- Платежимеждусвоимисчетами
- Остатокивыпискасчета
- Пополнениекартпредоплаты
- Валютныекурсыиобменвалют
- Планировщикбюджета
- Картафилиаловибанкоматов
- Сделкисценнымибумагами,новостиинвестиций,биржевыеиндексы
- Интернет-банкдлячастныхиюридическихлиц
ЧтобыподключитьсякмобильномуИнтернет-банку,необходимоавторизоваться,используясвойпостоянныйпарольикодскодовойкарты/кодовогокалькулятора。
ЭтоофициальноеприложениемобильногоИнтернет-банкадляустройств的Andr​​oid,разработанноеАО«瑞典银行»(рег。№40003074764)。
Безопасностьпреждевсего!
-Всегдазащищайтесвоемобильноеустройствоспомощьюпароля!
- Неразрешайтедругимлицампользоватьсявашиммобильнымустройством,чтобыизбежатьрисканесанкционированнойотправкиденег!
- Есливашемобильноеустройствопотерялосьилибылоукрадено,незамедлительнозаблокируйтеуслугувинтернет-банке(Мобильноеприложение - >Услугибезкода)илипотелефону67 444 444!

Swedbank Latvia 历史版本

Swedbank Latvia 使用技巧

Swedbank Latvia 应用内最新内容

Swedbank Latvia 信息

大小
2.11M
TAG
更新
版本
3.2.1
要求
Android 2.2.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Swedbank Latvia的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.9 亿人安装 下载
  2. QQ 6.2 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9325 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8806 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端