> >

AVDAR下载

AVDAR
301 人安装 0 人喜欢 0 人评论

AVDAR 截图

AVDAR AVDAR AVDAR AVDAR AVDAR AVDAR

AVDAR 描述

Хүн бүхний амьдралд өдөр бүр хэрэгцээтэй байдаг мэдээ мэдээлэл, зугаатай бүхнийг илүү хялбар аргаар авч болох Андройд 2.2 ба түүнээс дээш үйлдлийн системтэй гар утсанд зориулсан монгол аппликейшн юм.
AVDAR аппликэйшн нь:
- Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ
- Дотоодын болон ОУ-ын мэдээ, мэдээлэл
- Валютын ханш, валют хоорондын хөрвүүлэг хийх үр дүнг тооны машин, мессеж руу хуулан ашиглах
- Өрнө, дорнын зурхай Балжинням, Дашням, Модон хохимой болон Үс засуулахад сайн өдрүүдийг шүүлтүүрээр нарийвчлан харах
- 7 хоногийн ТВ хөтөлбөр, кино, үзвэрийн хуваарь
- Хүмүүсийн хамгийн их хэрэгцээт Зарын булан
- Өргөн хэрэглээний бараануудын үнийн мэдээ
- 7 хоногийн Онцлох болон сүүлийн үеийн хит дуунууд
- Онигоо, сургаал үгс, мэндчилгээний үг, сонжоо, зөвлөгөө зэргийг уншихаас гадна мессежээр илгээх, twitter, facebook рүүгээ share хийх
- Төрөл бүрийн мэдээлэл, дуу хөгжмөөс сонгон өөрийн буланг үүсгэх боломжтой.
The Avdar app is packed with full of features that make it easy to browse daily news, horoscope, weather and so much more. Mongolian Super EASY and FREE app. Manage your Avdar experience whenever and wherever you are! Works on Android 2.2 and later versions.
Features:
- Weather
- Currency
- Consumer goods price – Mongolian Daily use products
- News
- Horoscope
- TV Programming and Show, event time schedule
- Sale & Ad or classified post
- Greeting, joke, quiz, aphorism, tip, songs
- Tsag agaar
- Valyutiin hansh
- Urgun heregleenii baraanii une
- Dotood bolon gadaad medee, medeelel
- Urniin bolon Dorniin zurhai
- Tv hutulbur
- Mongol Uzver, uilchilgeenii huvaari
- Mongol Zar
- Duu hugjim sonsoh, mendchilgeenii ug, onigoo, surgaali, zuir tsetsen ug, onch ug, sonjoo, zuvluguu zergiig unshihaas gadna twitter, facebook-ruugee share hiih bolomjtoi.
Хүнбүхнийамьдралдөдөрбүрхэрэгцээтэйбайдагмэдээмэдээлэл,зугаатайбүхнийгилүүхялбараргааравчболохАндройд2.2батүүнээсдээшүйлдлийнсистемтэйгарутсандзориулсанМонголаппликейшнюм。
AVDARаппликэйшннь:
- Цагагаарынурьдчилсанмэдээ
- ДотоодынболонОУынмэдээмэдээлэл
- Валютынханш,валютхоорондынхөрвүүлэгхийхүрдүнгтоонымашин,мессежруухууланашиглах
- Өрнө,дорнынзурхайБалжинням,Дашням,МодонхохимойболонҮсзасуулахадсайнөдрүүдийгшүүлтүүрээрнарийвчлан立刻
- 7хоногийнТВхөтөлбөр,кино,үзвэрийнхуваарь
- ХүмүүсийнхамгийниххэрэгцээтЗарынбулан
- Өргөнхэрэглээнийбараануудынүнийнмэдээ
- 7хоногийнОнцлохболонсүүлийнүеийнхитдуунууд
- Онигоо,сургаалүгс,мэндчилгээнийүг,сонжоо,зөвлөгөөзэргийгуншихаасгаднамессежээрилгээх的Twitter,Facebookрүүгээ份额хийх
- Төрөлбүрийнмэдээлэл,дуухөгжмөөссонгонөөрийнбулангүүсгэхболомжтой。
该的Avdar应用程序很容易地浏览每日新闻,星座,天气和这么多的功能,使全挤满了。蒙古超级简单和免费的应用程序。管理您的Avdar体验,无论何时,无论你在哪里!工程于Android 2.2及更高版本。
特点:
- 天气
- 货币
- 消费品价格 - 蒙古日常使用产品
- 新闻
- 星座
- 电视节目“和”显示,事件时间表
- 销售广告或分类后
- 贺卡,笑话,小测验,警句,尖端,歌曲
- TSAG agaar
- Valyutiin翰世
- 乌尔贡heregleenii baraanii UNE
- Dotood博隆gadaad MEDEE medeelel
- Urniin博隆Dorniin zurhai
- 电视hutulbur
- 蒙古Uzver的,uilchilgeenii huvaari
- 蒙古ZAR
- 笃hugjim sonsoh微克mendchilgeenii,onigoo,surgaali,微克zuir tsetsen,翁UG,sonjoo zuvluguu zergiig unshihaas gadna叽叽喳喳,Facebook的ruugee的的份额hiih bolomjtoi。

AVDAR 更新内容

Дорнын зурхайг өдрөөр шүүж харах боломжтой болсон - tv хөтөлбөр өнгөрсөн нэвтрүүлгийг өнгөөр ялгаж харуулдаг болсон.

AVDAR 历史版本

AVDAR 使用技巧

AVDAR 应用内最新内容

AVDAR 信息

大小
8.6M
分类
其它
TAG
更新
版本
2.2.5
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载AVDAR的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.8 亿人安装 下载
  2. QQ 6.1 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.5 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 5.8 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9315 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.3 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.3 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8702 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.3 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端