> >

mygreek.fm下载

mygreek.fm

mygreek.fm

4253 人安装 0 人喜欢 0 人评论

mygreek.fm 截图

mygreek.fm mygreek.fm mygreek.fm mygreek.fm mygreek.fm mygreek.fm

mygreek.fm 描述

Απολαύστε απεριόριστη ελληνική μουσική παντού με το Mygreek.fm εφαρμογή στο κινητό σας!
Με την εφαρμογή mygreek.fm θα έχετε πρόσβαση σε πάνω από 250.000 τραγούδια και 50.000 βίντεο από 10.000 έλληνες καλλιτέχνες. Προσφέρουμε ολόκληρη την ελληνική δισκογραφία ξεκινώντας από αρχαία και παραδοσιακή μουσική φτάνοντας έως μοντέρνα λαϊκά τραγούδια των πιο διασήμων καλλιτεχνών, r&b, metal ακόμα και τελευταία hits ηλεκτρονική μουσικής.
Η εφαρμογή θα είναι ΠΑΝΤΑ διαθέσιμη δωρεάν για να μπορείτε να ελέγχετε τα τελευταία νέα, charts, βιντεοκλίπ, νέες κυκλοφορίες, να δημιουργείτε δικά σας playlists και να ακούτε ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ και ΔΩΡΕΑΝ το ραδιόφωνο, το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ μπορείτε να ακούσετε έως 20 τραγούδια απολύτως ΔΩΡΕΑΝ.
Γίνετε συνδρομητής στο mygreek.fm και ακούστε ολόκληρο το μουσικό περιεχόμενο ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ και χωρίς ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ!
Χαρακτηριστικά:
- Άμεση πρόσβαση σε περισσότερα από 250.000 τραγούδια και 50.000 βίντεο
- Αναζήτηση τραγουδιών με βάση τον τίτλο, καλλιτέχνη ή άλμπουμ
- Εξερευνήστε 10.000 έλληνες καλλιτέχνες προβάλλοντας την βιογραφία τους, την δισκογραφία, τα βίντεο και τις φωτογραφίες τους.
- Ανακαλύψτε νέες κυκλοφορίες. Ακούστε και δείτε τα πιο διάσημα μουσικά άλμπουμ και βίντεο
- Προβάλλετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, άλμπουμ και καλλιτέχνες σύμφωνα με έτος ή είδος μουσικής
- Γίνετε θαυμαστής των αγαπημένων σας καλλιτεχνών και λάβετε τα τελευταία νέα τους
- Δημιουργήστε δικές σας λίστες αναπαραγωγής
- Συγχρονίστε το τηλέφωνο σας με τον λογαριασμό στην ιστοσελίδα Mygreek.fm για να έχετε την μουσική σας πάντα εν κινήσει.
- Ακούστε το Online ραδιόφωνο επιλέγοντας τα αγαπημένα σας είδη μουσικής και ελέγχοντας το χρονικό περιθώριο
- Μοιραστείτε τα μουσικά σας γούστα στο Facebook, Twitter και Google+
MyGreek.Fm στο διαδίκτυο: http://www.mygreek.fm
Κάντε Like στο Facebook: http://www.facebook.com/mygreekfm
Ακολουθήστε μας στο Twitter: https://twitter.com/#!/mygreek_fm
Enjoy unlimited Greek music worldwide with mygreek.fm app on your mobile!
With MyGreek.Fm mobile application, you will experience unlimited streaming of more than 250.000 tracks and 50.000 videos from 10.000 Greek artists. We offer the whole Greek discography starting from ancient music and national folks till modern laika of most famous singers, even indie, r&b, metal and latest electronic hits.
The application will be ALWAYS available for FREE so you could check the latest news, charts, video clips and new releases, create your own playlists and listen to UNLIMITED FREE radio that you can set up according to your preferences. EVERY DAY you can listen up to 20 songs absolutely for FREE.
Become a subscriber on mygreek.fm and listen to the whole music content UNLIMITED and of course without ADS!
Features:
- Instant access to over 250.000 tracks and 50.000 videos
- Search tracks by title, artist or album
- Explore 10.000 Greek artists by browsing their biography, discography, photo gallery and videos
- Discover new releases, listen and watch the most popular music albums and videos
- Browse your favourite songs, albums and artists, by years or by genres
- Become a fan of your favourite artists and get the latest news about them
- Create your own playlists
- Synchronize your mobile phone and your account on mygreek.fm website in order to keep your music on the go
- Listen to Online radio by choosing your favourite genres and managing a musical timeline
- Share your musical tastes on Facebook, Twitter and Google+
MyGreek.Fm on the web: http://www.mygreek.fm
Like us on Facebook: http://www.facebook.com/mygreekfm
Follow us on Twitter: https://twitter.com/#!/mygreek_fm
ΑπολαύστεαπεριόριστηελληνικήμουσικήπαντούμετοMygreek.fmεφαρμογήστοκινητόσας!
Μετηνεφαρμογήmygreek.fmθαέχετεπρόσβασησεπάνωαπό250.000τραγούδιακαι50.000βίντεοαπό10.000έλληνεςκαλλιτέχνες。 Προσφέρουμεολόκληρητηνελληνικήδισκογραφίαξεκινώνταςαπόαρχαίακαιπαραδοσιακήμουσικήφτάνονταςέωςμοντέρναλαϊκάτραγούδιατωνπιοδιασήμωνκαλλιτεχνών,R&B,金属ακόμακαιτελευταία点击ηλεκτρονικήμουσικής。
ΗεφαρμογήθαείναιΠΑΝΤΑδιαθέσιμηδωρεάνγιαναμπορείτεναελέγχετετατελευταίανέα,图表,βιντεοκλίπ,νέεςκυκλοφορίες,ναδημιουργείτεδικάσας播放列表καιναακούτεΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑκαιδωρεάντοραδιόφωνο,τοοποίομπορείτεναρυθμίσετεανάλογαμετιςπροτιμήσειςσας。 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑμπορείτεναακούσετεέω​​ς20τραγούδιααπολύτωςδωρεάν。
Γίνετεσυνδρομητήςστοmygreek.fmκαιακούστεολόκληροτομουσικόπεριεχόμενοΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑκαιχωρίςΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ!
Χαρακτηριστικά:
- Άμεσηπρόσβασησεπερισσότερααπό250.000τραγούδιακαι50.000βίντεο
- Αναζήτησητραγουδιώνμεβάσητοντίτλο,καλλιτέχνηήάλμπουμ
- Εξερευνήστε10.000έλληνεςκαλλιτέχνεςπροβάλλονταςτηνβιογραφίατους,τηνδισκογραφία,ταβίντεοκαιτιςφωτογραφίεςτους。
- Ανακαλύψτενέεςκυκλοφορίες。 Ακούστεκαιδείτεταπιοδιάσημαμουσικάάλμπουμκαιβίντεο
- Προβάλλετετααγαπημένασαςτραγούδια,άλμπουμκαικαλλιτέχνεςσύμφωναμεέτοςήείδοςμουσικής
- ΓίνετεθαυμαστήςτωναγαπημένωνσαςκαλλιτεχνώνκαιλάβετετατελευταίαΝέατους
- Δημιουργήστεδικέςσαςλίστεςαναπαραγωγής
- ΣυγχρονίστετοτηλέφωνοσαςμετονλογαριασμόστηνιστοσελίδαMygreek.fmγιαναέχετετηνμουσικήσαςπάνταἐνκινήσει。
- Ακούστετο在线ραδιόφωνοεπιλέγονταςτααγαπημένασαςείδημουσικήςκαιελέγχονταςτοχρονικόπεριθώριο
- ΜοιραστείτεταμουσικάσαςγούσταστοFacebook,Twitter的καιGoogle+的
MyGreek.Fmστοδιαδίκτυο:http://www.mygreek.fm
Κάντε喜欢στοFacebook的:http://www.facebook.com/mygreekfm
ΑκολουθήστεμαςστοTwitter的:https://twitter.com/#!/ mygreek_fm
享受无限的希腊音乐世界各地的mygreek.fm应用程序在您的手机!
随着移动应用MyGreek.Fm,你就会体验到无限多250.000轨道和50.000 10.000希腊艺术家的视频流。我们提供全希腊的唱片,从古老的音乐和民族的人最有名的歌手,甚至是独立的,R&B,金属和最新的电子命中,直到现代莱卡。
该应用程序将永远免费,因此您可以检查最新的新闻,图表,视频剪辑和新版本,创建自己的播放列表,无限次免费收音机听,你可以根据自己的喜好设置。你每天可以听20首歌曲完全免费。
成为一个用户对mygreek.fm的和听ADS整个音乐的内容是无限的,当然没有!
产品特点:
- 即时访问超过250.000轨道和50.000视频
- 搜索曲目的标题,艺术家或专辑
- 探索10.000希腊艺术家通过浏览他们的传记,唱片,照片画廊和视频
- 探索新的版本,收听收看最流行的音乐专辑和视频
- 浏览您喜爱的歌曲,专辑和艺术家,按年或流派
- 成为您最喜爱的艺术家的粉丝,他们得到的最新消息
- 创建自己的播放列表
- 同步您的手机和您的帐户上mygreek.fm网站中,让您在旅途中的音乐
- 收听在线广播,选择自己喜欢的风格和管理音乐的时间表
- 分享你的音乐品味在Facebook,Twitter和Google+
在网络上MyGreek.Fm:http://www.mygreek.fm
像我们在Facebook上:http://www.facebook.com/mygreekfm
按照我们的Twitter:https://twitter.com/#!/ mygreek_fm

mygreek.fm 历史版本

mygreek.fm 相关攻略

mygreek.fm 应用内最新内容

mygreek.fm 信息

大小
2.31M
分类
休闲时间
TAG
更新
版本
1.1.14
要求
Android 2.2.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载mygreek.fm的人还下载

游戏下载排行榜

  1. 神庙逃亡2盔甲勇士 5764 万人安装 下载
  2. 捕鱼达人 3504 万人安装 下载
  3. 地铁跑酷 3573 万人安装 下载
  4. 水果忍者国际版 2684 万人安装 下载
  5. 会说话的汤姆猫 2 1820 万人安装 下载
  6. 植物大战僵尸2高清版 1235 万人安装 下载
  7. 捕鱼达人2 2349 万人安装 下载
  8. 极限摩托 1042 万人安装 下载
  9. 保卫萝卜 2622 万人安装 下载
  10. 泡泡龙 1373 万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端