> >

尼泊尔日期下载

尼泊尔日期

尼泊尔日期

1.1 万 人安装 0 人喜欢 0 人评论

尼泊尔日期 截图

尼泊尔日期 尼泊尔日期 尼泊尔日期 尼泊尔日期 尼泊尔日期 尼泊尔日期

尼泊尔日期 描述

Nepali Patro/ Nepali Calendar - Wherever you are, stay connected with Nepali dates, events and festivals.
Apps available for Android, IOS, MAC, Windows, Firefox, Chrome
More info: http://nepalipatro.com.np/app
मुख्य विशेषताहरु:
- नेपाली पात्रो नेपालीमा र अंज्रेजी दुबै भाषामा हेर्न मिल्ने
- विजेडहरू:
- 1x1 - विक्रम संवतमा महिना, गते र नेपालको समय देखाउने
- 1x4 - विक्रम संवतमा मिति, दिन, नेपालको समय, तिथि र पर्व
- 2x4 - 1x4 जस्तै साथै आउने पर्वहरूको दिन गन्ती र मिति
- पञ्चाङ्ग नेपालको समयमा आधारित (Panchanga)
- विक्रम संवत (वि सं) र ईश्वी संवत बीच तिथि रूपान्तरण (ई सं)
- विदेशी मुद्रा र मुद्रा क्याल्कुलेटर साथै इतिहास (Foreign Exchange Rates)
- दैनिक, साप्ताहिक, मासिक र नेपाली वार्षिक राशिलफल नेपालको समयमा आधारित (Horoscope/ Rashifal)
- दैनिक मिति, मेरो घटनाक्रम र राशिलफलको सूचना
- विवाह पास्नी र ब्रतवन्धको लागि शुभ साईत (Suva Saits)
- Sticky notification with date in Nepali shown on Status bar
- Lolipop उपकरणहरूमा लक स्क्रिनमा सूचना (Lock screen Notification)
- नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा घटनाक्रम र समारोह खोज्न मिल्ने
- समाचार फिड (विदेशमा रहेका नेपाली द्वारा लोकप्रिय माग) - News from Nepal
- समाचार विजेट:
   - 1x1 - नयाँ समाचार फिड को नम्बर प्रदर्शन
   - 2x4 - नवीनतम समाचार फिड, स्क्रोल गर्नमिल्ने सुचि
वि.सं. २०६६ साल तद्अनुसार सन् २०११ बाट भित्ते पात्रोको सट्टा नेपालकै पहिलो ईलेक्ट्रोनिक संस्करण (नेपाली पात्रो) मोबाईल एप सृजना गरिएको हो, जसबाट नेपाली समय, तिथीमिति, महत्वपुर्ण चाडपर्वहरु तथा शुभ साईत तथा मुहु्र्तहरुको सम्पुर्ण जानकारी आबश्यक परेको बेला सजिलैसंग प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसको अलावा मिति रुपान्तरण, राशिफल तथा अत्यावश्यक लोड सेडिङ तालिका, बिदेशी विनिमय, जस्ता सुबिधाहरु पनि एकपछी अर्को गर्दै थप्दै लगेका हौं।
ऐतिहासिक र पौराणिक महत्व बोकेको नेपाली समय र नेपाली पात्रोको थप प्रगति र प्रवर्द्धनमा कसरी योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो सामुहिक सोच र प्रयास सदैव रहने गरेको छ। फलस्वरुप, हामी सुचना प्रविधि क्षेत्रमा आबद्ध भई सामाजिक सेवाको भावनाले हौसिएका जाँगरिला युवाहरुको सामुहिक प्रयासले नै केही बर्ष अगाडी सामाजिक संजाल फेसबुकमा नेपाली पात्रो एप्लिकेशन बनाएका थियौं। विस्तारै त्यस प्रति असंख्य प्रयोगकर्ताहरुले देखाउनु भएको अथाह माया र हृदयस्पर्शी सुझावहरुको प्रेरणाले नै हामी मोबाइल (एन्ड्रोईड र आईओएस्), कम्प्युटर लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरुमा उपलब्ध हुने गरी पहिलो इ-पात्रोको रुपमा नेपाली पात्रोको सृजना गर्न सफल भयौं| कुनै ठोस सोच र योजना बिना नै शुरु गरिएको फेसबुक एप बाट मोबाईल एप सम्म आईपुग्दा देश-बिदेशमा रहनु भएका समस्त नेपाली पात्रोका प्रयोगकर्ताहरुको लागी यसमा समाबेश गरिएका सुविधाहरु एकदमै उपयोगी भएको हामीले महशुस गरेका छौं। समय गतिशील छ, तसर्थ हाम्रा जिवनका भोगाईहरु, समय समयमा घट्ने अनेकन् साना ठुला घटनाहरु, अविश्मरणीय क्षणहरु पछिसम्म पनि हामी निश्चित तीथिमिति अनुरुप नै सम्झिने गर्छौं। जसका लागी नेपाली पात्रो एप एकदमै सान्दर्भिक र सहज सावित भएको छ। जसले गर्दा यसमा सुविधाहरु थप्दै लैजान हामीलाई थप उर्जा र प्रेरणा मिलेको छ।
सामाजिक सेवाको अभिप्रायले विकास गरिएको यो नेपाली पात्रोले देश-बिदेशमा रहनु भएका सम्पुर्ण नेपालीहरुमाझ नेपाली समय, तीथिमिति, महत्वपुर्ण चाडपर्वहरुको जानकारी प्रदान गरी नेपाली समयको पौराणिक महत्वलाई जोगाईराख्न र नेपाली मनहरुलाई जोडिराख्न महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। अन्त्यमा, नेपाली पात्रोलाई माया गरी महत्वपुर्ण सुझाव र सल्लाह दिनुहुने सम्पुर्ण नेपाली पात्रोका प्रयोगकर्ताहरुलाई हामी ह्रदय देखि नै धन्यबाद दिन चाहन्छौं।
कुनै पनि यदि रिपोर्ट कृपया सुझाव, बग वा मुद्दाका लागि: info@nepalipatro.com.np
तपाईहरु लाई नेपाली पात्राे कस्ताे लाग्याे, कृपया अाफनाे सुझाव गुगल प्ले मा लेखिदिनु हुन साचै उपयुक्त मात्रामा तारा दिनु हुन अनुराेध गर्द छाैं ।
Disclaimer:
This app is available on an "as is" basis. We have compiled the information from various sources. Hence, we cannot guarantee the accuracy, adequacy, completeness or availability of any information and is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of the information provided. In no event shall NepaliPatro be liable for any direct, indirect, special or consequential damages in connection with the use of the data/information contained herein.
尼泊尔Patro /尼泊尔日历 - 无论你在哪里,留在尼泊尔日期,活动和节日相连。
适用于Android,IOS,MAC,Windows中,火狐,Chrome应用
更多信息:http://nepalipatro.com.np/app
मुख्यविशेषताहरु:
- नेपालीपात्रोनेपालीमारअंज्रेजीदुबैभाषामाहेर्नमिल्ने
- विजेडहरू:
    - 1x1的 - विक्रमसंवतमामहिना,गतेरनेपालकोसमयदेखाउने
    - 1×4 - विक्रमसंवतमामिति,दिन,नेपालकोसमय,तिथिरपर्व
    - 2X4 - 1×4जस्तैसाथैआउनेपर्वहरूकोदिनगन्तीरमिति
- पञ्चाङ्गनेपालकोसमयमाआधारित(Panchanga)
- विक्रमसंवत(विसं)रईश्वीसंवतबीचतिथिरूपान्तरण(ईसं)
- विदेशीमुद्रारमुद्राक्याल्कुलेटरसाथैइतिहास(外汇汇率)
- दैनिक,साप्ताहिक,मासिकरनेपालीवार्षिकराशिलफलनेपालकोसमयमाआधारित(星座/ Rashifal)
- दैनिकमिति,मेरोघटनाक्रमरराशिलफलकोसूचना
- विवाहपास्नीरब्रतवन्धकोलागिशुभसाईत(苏瓦Saits)
- 用粘迄今尼泊尔通知状态栏上显示
- 棒棒糖उपकरणहरूमालकस्क्रिनमासूचना(锁屏通知)
- नेपालीवाअंग्रेजीभाषामाघटनाक्रमरसमारोहखोज्नमिल्ने
- समाचारफिड(विदेशमारहेकानेपालीद्वारालोकप्रियमाग) - 从尼泊尔新闻
- समाचारविजेट:
- 1x1的 - नयाँसमाचारफिडकोनम्बरप्रदर्शन
- 2X4 - नवीनतमसमाचारफिड,स्क्रोलगर्नमिल्नेसुचि
वि.सं. 2066सालतद्अनुसारसन्2011बाटभित्तेपात्रोकोसट्टानेपालकैपहिलोईलेक्ट्रोनिकसंस्करण(नेपालीपात्रो)मोबाईलएपसृजनागरिएकोहो,जसबाटनेपालीसमय,तिथीमिति,महत्वपुर्णचाडपर्वहरुतथाशुभसाईततथामुहु्र्तहरुकोसम्पुर्णजानकारीआबश्यकपरेकोबेलासजिलैसंगप्राप्तगर्नसकिन्छ。 यसकोअलावामितिरुपान्तरण,राशिफलतथाअत्यावश्यकलोडसेडिङतालिका,बिदेशीविनिमय,जस्तासुबिधाहरुपनिएकपछीअर्कोगर्दैथप्दैलगेकाहौं。
ऐतिहासिकरपौराणिकमहत्वबोकेकोनेपालीसमयरनेपालीपात्रोकोथपप्रगतिरप्रवर्द्धनमाकसरीयोगदानपुर्याउनसकिन्छभन्नेमाहाम्रोसामुहिकसोचरप्रयाससदैवरहनेगरेकोछ。 फलस्वरुप,हामीसुचनाप्रविधिक्षेत्रमाआबद्धभईसामाजिकसेवाकोभावनालेहौसिएकाजाँगरिलायुवाहरुकोसामुहिकप्रयासलेनैकेहीबर्षअगाडीसामाजिकसंजालफेसबुकमानेपालीपात्रोएप्लिकेशनबनाएकाथियौं。 विस्तारैत्यसप्रतिअसंख्यप्रयोगकर्ताहरुलेदेखाउनुभएकोअथाहमायारहृदयस्पर्शीसुझावहरुकोप्रेरणालेनैहामीमोबाइल(एन्ड्रोईडरआईओएस्),कम्प्युटरलगायतअन्यइलेक्ट्रोनिकडिभाइसहरुमाउपलब्धहुनेगरीपहिलोइ-पात्रोकोरुपमानेपालीपात्रोकोसृजनागर्नसफलभयौं| कुनैठोससोचरयोजनाबिनानैशुरुगरिएकोफेसबुकएपबाटमोबाईलएपसम्मआईपुग्दादेश-बिदेशमारहनुभएकासमस्तनेपालीपात्रोकाप्रयोगकर्ताहरुकोलागीयसमासमाबेशगरिएकासुविधाहरुएकदमैउपयोगीभएकोहामीलेमहशुसगरेकाछौं。 समयगतिशीलछ,तसर्थहाम्राजिवनकाभोगाईहरु,समयसमयमाघट्नेअनेकन्सानाठुलाघटनाहरु,अविश्मरणीयक्षणहरुपछिसम्मपनिहामीनिश्चिततीथिमितिअनुरुपनैसम्झिनेगर्छौं。 जसकालागीनेपालीपात्रोएपएकदमैसान्दर्भिकरसहजसावितभएकोछ。 जसलेगर्दायसमासुविधाहरुथप्दैलैजानहामीलाईथपउर्जारप्रेरणामिलेकोछ。
सामाजिकसेवाकोअभिप्रायलेविकासगरिएकोयोनेपालीपात्रोलेदेश-बिदेशमारहनुभएकासम्पुर्णनेपालीहरुमाझनेपालीसमय,तीथिमिति,महत्वपुर्णचाडपर्वहरुकोजानकारीप्रदानगरीनेपालीसमयकोपौराणिकमहत्वलाईजोगाईराख्नरनेपालीमनहरुलाईजोडिराख्नमहत्वपुर्णभुमिकाखेलेकोछभन्नेमाहामीविश्वस्तछौं。 अन्त्यमा,नेपालीपात्रोलाईमायागरीमहत्वपुर्णसुझावरसल्लाहदिनुहुनेसम्पुर्णनेपालीपात्रोकाप्रयोगकर्ताहरुलाईहामीह्रदयदेखिनैधन्यबाददिनचाहन्छौं。
कुनैपनियदिरिपोर्टकृपयासुझाव,बगवामुद्दाकालागि:info@nepalipatro.com.np
तपाईहरुलाईनेपालीपात्राेकस्ताेलाग्याे,कृपयाअाफनाेसुझावगुगलप्लेमालेखिदिनुहुनसाचैउपयुक्तमात्रामातारादिनुहुनअनुराेधगर्दछाैं。
免责声明:
此应用程序可在“原样”的基础。我们已编制从各种来源的信息。因此,我们不能保证任何信息的准确性,充分性,完整性和可用性,也不对任何错误或遗漏,或因使用所提供的信息所获得的结果。在任何情况下NepaliPatro对于由于使用此处包含的数据/信息连接任何直接,间接,特殊或相应的损害赔偿责任。

尼泊尔日期 更新内容

Change Log: 3.0.8 (2015031522)
- Bug fixes
- Fixed app crash at Foreign Exchange
Change Log: 3.0.7 (2015030220)
- Bug fixes
Change Log: 3.0.5 (2015011217)
- Added daily Panchanga
Change Log: 3.0.4 (2014120110)
- Horoscope Notification Optimisation
- Widget bug fixes
- Tablet support (landscape view)
- Various bug fixes
Change Log: 3.0.3 (2014110316)
- Horoscope Notification + internet data usage optimization
- Added Subha Sait
- Added In-app messaging
- Various bug fixes

尼泊尔日期 历史版本

尼泊尔日期 使用技巧

尼泊尔日期 应用内最新内容

尼泊尔日期 信息

大小
2.55M
分类
其它
TAG
更新
版本
3.0.8
要求
Android 2.3 以上
查看权限要求
来自
搜狗应用市场

下载尼泊尔日期的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.9 亿人安装 下载
  2. QQ 6.2 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9325 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8807 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端