> >

111 Meni下载

111 Meni
1020 人安装 暂无 好评率

111 Meni 截图

111 Meni 111 Meni 111 Meni 111 Meni 111 Meni 111 Meni 111 Meni 111 Meni 111 Meni 111 Meni

111 Meni 描述

Moj Telenor je zvanična aplikacija Telenor d.o.o. (Telenor Srbija i Telenor Crna Gora)
Moj Telenor je naslednica aplikacija 111 Meni i 123 Meni. Odlikuju je novi, moderni dizajn, novo korisničko iskustvo i nove funkcionalnosti. Ako ste do sada koristili aplikaciju 111 Meni jednostavnim ažuriranjem aplikacije dobićete novu aplikaciju koja je u pogledu strukture i funkcionalnosti usaglašena sa korisničkim portalom Moj Telenor.
Korisnici Telenora Crna Gora je potrebno da instaliraju aplikaciju Moj Telenor kao novu aplikaciju.
Zbog trenutnih ograničenja funcionalnosti se razlikuju u odnosu na zemlju u kojoj se aplikacija koristi:
Telenor Srbija
Bilo da ste pripejd ili postpejd korisnik, sada u svakom trenutku imate jednostavan pregled i mogućnost aktivacije dodataka i aktuelnih kampanja koji vas zanimaju. Pored toga, tu su i sve informacije o stanju vašeg računa, odnosno iznosu kredita i dopuna, kao i grafički prikaz preostalih minuta, poruka i megabajta, grafički prikaz računa za šest meseci unazad i prikaz mesečne potrošnje.
Telenor Crna Gora
Bilo da ste pripejd ili postpejd korisnik, sada u svakom trenutku imate jednostavan pregled i mogućnost aktivacije dodataka i aktuelnih kampanja koji vas zanimaju. Pored toga, tu su i sve informacije o stanju vašeg računa, odnosno iznosu kredita i dopuna, kao i grafički prikaz preostalih minuta, poruka i megabajta.
Ukoliko koristite neki od novih Play+ paketa, Moj Telenor aplikacija sadrži funkcionalnost za upravljanje digitalnim servisima u okviru vašeg paketa.
Aplikaciji možete pristupati preko Telenor GPRS mreže ili WiFi mreže. Na samom početku je neophodno da povežete svoj broj sa aplikacijom nakon čega je možete nesmetano koristiti. Ukoliko se korisnik nalazi u Telenor mreži, neće se naplaćivati internet saobraćaj koji nastane korišćenjem aplikacije (ukoliko ste prepaid korisnik Telenora Srbija i imate aktiviranu uslugu Telenor Klik, internet saobraćaj ostvaren korišćenjem aplikacije oduzeće se od besplatnih megabajta u okviru te usluge). Protok podataka nastao korišćenjem aplikacije u romingu naplaćivaće se po važećim cenama za prenos podataka u romingu.
Moj Telenor je jedina zvanična Telenor aplikacija. Telenor ne snosni nikakvu odgovornost ukoliko korisnik instalira i koristi bilo koju drugu aplikaciju sličnih funkcionalnosti. Telenor ne savetuje svojim korisnicima ostavljanje svog korisničkog imena i šifre za pristup portalu Moj Telenor aplikacijama koje je razvila treća strana. Ukoliko korisnik ipak to uradi, čini to na sopstvenu odgovornost, rizikujući zloupotrebu ličnih podataka, i nastanak štete za korisnike i Telenor.
Objašnjenje odobrenja koje aplikacija zahteva:
• Your messages (read sms or mms) – neophodno je kako bi vidžet mogao da broji primljene poruke u romingu.
• Phone calls (intercept outhoing calls, read phone state and identity) - neophodno je kako bi vidžet mogao da meri dužinu dolaznih i odlaznih poziva u romingu.
• Your personal information (read contact data) – Aplikacija ne pristupa nikakvim ličnim podacima, već ovo odobrenje služi isključivo kako bi vidžet mogao da broji poslate poruke u romingu.
司法部Telenor公司JEzvaničnaaplikacija Telenor公司斗(Srbija的Telenor公司Telenor公司我cRNA的强罗)
司法部Telenor公司JE naslednica aplikacija 111 Meni我123 Meni。 Odlikuju济诺维,moderni dizajn,诺korisničkoiskustvo我诺夫funkcionalnosti。赤穗STE做萨达koristili aplikaciju 111 Meni jednostavnimažuriranjemaplikacijedobićetenovu aplikaciju古谢济üpogledu strukture我funkcionalnostiusaglašenaSAkorisničkimportalom司法部Telenor公司。
Korisnici Telenora cRNA的强罗济potrebno达instaliraju aplikaciju司法部商Telenor考novu aplikaciju。
Zbog trenutnihograničenjafuncionalnosti本身razlikujuüodnosu娜zemljuükojoj本身aplikacija koristi:
Telenor公司Srbija的
比洛大STE pripejd伊犁postpejd korisnik,萨达üsvakom trenutku imate jednostavan概要我mogućnostaktivacije dodataka我aktuelnih kampanja曲输精管zanimaju。细孔长袍,屠苏我SVE资讯Østanjuvašegračuna,odnosno iznosu kredita我dopuna,考我grafičkiprikaz preostalih小粒,poruka我megabajta,grafičkiprikazračunaZA SEST meseci unazad我prikazmesečnepotrošnje。
Telenor公司的cRNA戈拉
比洛大STE pripejd伊犁postpejd korisnik,萨达üsvakom trenutku imate jednostavan概要我mogućnostaktivacije dodataka我aktuelnih kampanja曲输精管zanimaju。细孔长袍,屠苏我SVE资讯Østanjuvašegračuna,odnosno iznosu kredita我dopuna,考我grafičkiprikaz preostalih小粒,poruka我megabajta。
Ukoliko koristite neki OD novih播放+ paketa,司法部商Telenor aplikacijasadržifunkcionalnost ZA upravljanje digitalnim servisimaüokviruvašegpaketa。
Aplikacijimožetepristupati preko Telenor公司GPRSmreže伊犁无线mreže。娜samompočetku济neophodno达povežetesvoj broj SA aplikacijom nakon CEGA济možetenesmetano koristiti。 Ukoliko本身korisnik nalaziüTelenor公司mreži,neće本身naplaćivati​​互联网saobraćaj曲nastanekorišćenjemaplikacije(ukoliko STE预付korisnik Telenora Srbija的我imate aktiviranu uslugu Telenor公司的点击,互联网saobraćajostvarenkorišćenjemaplikacijeoduzeće本身OD besplatnih megabajtaüokviru TE服务加入)。 Protok podataka nastaokorišćenjemaplikacijeüromingunaplaćivaće本身婆važećimcenama ZA prenos podatakaüromingu。
司法部Telenor公司JE jedinazvaničnaTelenor公司aplikacija。 Telenor公司NE snosni nikakvu odgovornost ukoliko korisnik instalira我koristi比洛koju drugu aplikacijuslič​​nihfunkcionalnosti。 Telenor公司NE savetuje svojim korisnicima ostavljanje svogkorisničkogimena我šifreZA pristup portalu司法部商Telenor aplikacijama koje济razvila特拉卡小城。 Ukoliko korisnik IPAK到uradi,CINI呐sopstvenu odgovornost,rizikujućizloupotrebuličnihpodataka,我nastanakšteteZA korisnike我Telenor公司。
Objašnjenjeodobrenja koje aplikacija zahteva:
•您的邮件(读取短信或彩信) - neophodno济KAKO双vidžet莫高窟达broji primljene porukeüromingu。
•电话通话(拦截outhoing电话,读取手机状态和身份) - neophodno济KAKO双vidžet莫高窟达梅里dužinudolaznih我odlaznih pozivaüromingu。
•您的个人信息(读取联系人数据) - Aplikacija NE pristupa nikakvimličnimpodacima,VEC大毛odobrenjeslužiisključivoKAKO双vidžet莫高窟达broji poslate porukeüromingu。

111 Meni 更新内容

inbox za push notifikacije

111 Meni 历史版本

111 Meni 使用技巧

111 Meni 信息

大小
3.62MB
分类
通讯社交 电话通讯
TAG
更新
版本
 1.7.0.3
要求
Android 2.3.2 以上
来自
Telenor Srbija

下载111 Meni的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1304.5万人安装 下载
  2. 作业帮 441.8万人安装 下载
  3. 爱奇艺 892.5万人安装 下载
  4. 微信 1328.5万人安装 下载
  5. 腾讯视频 661.3万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 720.5万人安装 下载
  7. 淘宝 5097.8万人安装 下载
  8. 优酷 766.5万人安装 下载
  9. 快手 1034.1万人安装 下载
  10. UC浏览器 8300.5万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端