> >

Natankuj.sk下载

Natankuj.sk

Natankuj.sk

802 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Natankuj.sk 截图

Natankuj.sk Natankuj.sk Natankuj.sk Natankuj.sk Natankuj.sk Natankuj.sk Natankuj.sk Natankuj.sk Natankuj.sk Natankuj.sk

Natankuj.sk 描述

Natankuj.sk vám do mobilu prináša ceny pohonných látok, dopravné obmedzenia a radary. Budete mať prehľad o čerpacích staniciach vo vašom okolí s cenami ponúkaných pohonných látok, informácie o dopravných obmedzeniach či policajných hliadkach vo vašej blízkosti. Zároveň sa v aplikácii nachádza GPS tachometer.
Výhodou aplikácie je, že ju nezaťažuje načítavanie mapových podkladov. Rýchlosť a prehľadnosť je zabezpečená tým, že najprv dostanete dôležitú informáciu (hliadky, obmedzenia, čerpacie stanice) a až po vašej voľbe si môžete otvoriť mapu s vašou polohou a polohou vybranej pumpy, obmdzenia alebo policajnej kontroly.
V prípade, že máte v mobilnom telefóne nainštalovanú neoficiálnu ROM, môže nastať prípad, kedy vám Android Market nedovolí nainštalovať aplikáciu do Vášho mobilného telefónu.
Lokalizácia prostredníctvom GPS nemusí fungovať v interiéroch budov korektne.
FUNKCIE:
* Výpis najbližších čerpacích staníc vo vašom okolí s cenami predávaných pohonných látok
* Výpis policajných hliadok v okolí
* Výpis najbližších dopravných obmedzení
* GPS tachometer
* Možnosť rýchlym a prehľadným spôsobom informovať užívateľov aplikácie o dopravných obmedzeniach alebo policajných hliadkach
* Lokalizácia čerpacích staníc, policajných hliadok a dopravných obmedzení na mape; možnosť navigácie k vybranej udalosti
PRIPRAVOVANÉ FUNKCIE:
* Filtrovanie výpisu čerpacích staníc podľa značky a preferovanej pohonnej látky
* Zvukové upozorňovanie na blížiace sa dopravné obmedzenie alebo policajnú hliadku
* ďalšie ...
Detailný popis fungovania aplikácie:
Na každej obrazovke je informácia o rýchlosti vášho pohybu a "plusko", cez ktoré môžete všetkých informovať o policajnej hliadke alebo dopravnom obmedzení.
Prvá záložka
* Obsahuje informácie o najbližšej čerpacej stanice, o najbližšej policajnej hliadke a o najbližšom dopravnom obmedzení spolu so vzdialenosťou a smerom.
* Po kliknutí na jednu z položiek sa otvorí mapa, na ktorej je označená vaša poloha a poloha zakliknutej položky (ČS, hliadka či obmedzenie), slabšie sú vyznačené iné obmedzenia, hliadky či čerpacie stanice. Aplikácia vám umožňuje navigovať vás k miestu, ktoré ste si vybrali.
* Záložka sa aktualizuje automaticky podľa intervalu zvoleného v nastaveniach.
Druhá záložka
* Obsahuje informácie o najbližších čerpacích staniciach
spolu s cenami pohonných látok.
* Podobne, ako na prvej záložke, aj tu je možné otvoriť si na mape polohu čerpacej stanice vo vzťahu k vašej polohe.
* Záložka sa aktualizuje po prepnutí na inú záložku a spätnom návrate.
Tretia záložka
* Obsahuje informácie o najbližších policajných hliadkach či radaroch.
* Podobne, ako na prvej záložke, aj tu je možné otvoriť si na mape polohu hliadky vo vzťahu k vašej polohe.
* Záložka sa aktualizuje po prepnutí na inú záložku a spätnom návrate.
Štvrtá záložka
* Obsahuje informácie o najbližších dopravných obmedzeniach (uzavreté cesty, kolóny, nehody, ...).
* Podobne, ako na prvej záložke, aj tu je možné otvoriť si na mape polohu obmedzenia vo vzťahu k vašej polohe.
* Záložka sa aktualizuje po prepnutí na inú záložku a spätnom návrate.
Pridávanie radarov, hliadok a dopravných obmedzení
* Ak ste na ceste videli dopravné obmedzenie, nehodu, policajný radar a podobne, môžete o nich inforomovať ostatných motoristov cez 3 či 4 kliknutia na veľké tlačidlá.
* Kliknite na znamieko PLUS v pravom hornom rohu aplikácie. Aplikácia vám ponúkne možnosť vybrať si, či chcete informovať o policajtoch alebo o dopravnom obmedzení. V prvom prípade po kliknutí stačí informáciu potvrdiť a systém sa postará o umiestnenie informácie medzi ostatné. V druhom prípade treba ešte vybrať, o aký typ dopravného obmedzenia ide.
Natankuj.​​sk VAM做mobiluprinášacenypohonnýchlátok,dopravnéobmedzenia一个radary的。 Budete垫prehľadØčerpacíchstaniciach vovašom时okolí小号cenamiponúkaných:pohonnýchlátok,Ødopravnýchinformácieobmedzeniach CIpolicajnýchhliadkach vovašej时blízkosti。 ZároveňSA VaplikáciinachádzaGPS测速。
VýhodouaplikácieJE,沮泽nezaťažujenačítavaniemapovýchpodkladov。 Rýchlosť一个prehľadnosťJEzabezpečenáTYM,泽najprv dostanetedôležitúinformáciu(hliadky obmedzenia,čerpaciestanice)一个管理AZ POvašejvoľbeSImôžeteotvoriťMAPUŞvašoupolohou一个polohou vybranej pumpy的obmdzenia alebo policajnej kontroly。
Vprípade泽队友v mobilnom TELEFONEnainštalovanú,môženastaťprípadneoficiálnuROM,Android市场kedy VAMnedovolínainštalovaťaplikáciu做Vášho的mobilnéhotelefónu。
LokalizáciaprostredníctvomGPSnemusífungovaťvinteriéroch布多夫korektne。
FUNKCIE:
*Výpisnajbližšíchčerpacích斯塔尼奇vovašom时okolí小号cenamipredávaných:pohonnýchlátok
*Výpispolicajnýchhliadok vokolí
*Výpisnajbližšíchdopravnýchobmedzení
*环球定位系统转速表
*Možnosťrýchlym一个prehľadnýmspôsobominformovaťužívateľovaplikácieØdopravnýchobmedzeniach alebopolicajnýchhliadkach
*Lokalizáciačerpacích斯塔尼奇,policajnýchhliadok一个NA梅普dopravnýchobmedzení的;možnosťnavigácieK表vybranej udalosti
PRIPRAVOVANÉFUNKCIE:
* Filtrovanievýpisučerpacích斯塔尼奇podľa“značky一个preferovanej的pohonnejlátky
*ZvukovéupozorňovanieNAblížiaceSAdopravnéobmedzenie alebopolicajnúhliadku
*ďalšie...
Detailnýpopis fungovaniaaplikácie:
NAkaždejobrazovke济informáciaØrýchlostivášhopohybu“plusko”,CEZktorémôžetevšetkýchinformovaťØpolicajnej hliadke alebo dopravnomobmedzení。
PRVAzáložka
* ObsahujeinformácieØnajbližšejčerpacejstanice。,:Ønajbližšejpolicajnej hliadke邻najbližšom的dopravnomobmedzeníspolu所以vzdialenosťou一个smerom。
*宝kliknutíNA jednuŽpoložiekSAotvorí地图:NA ktorej JEoznačenáVasa poloha的一个poloha zakliknutejpoložky(CS,CI obmedzenie hliadka),slabšie苏vyznačenéINE obmedzenia hliadky CIčerpaciestanice。 AplikáciaVAMumožňujenavigovať输精管K表miestu,ktoréSTE SI vybrali。
*ZáložkaSA aktualizuje automatickypodľaintervaluzvolenéhov nastaveniach。
Druházáložka
* ObsahujeinformácieØnajbližšíchčerpacíchstaniciach
spoluŞcenamipohonnýchlátok。
* Podobne,阿古NA prvejzáložke,:AJ TU JEmožnéotvoriťSI NA梅普polohučerpacejstanice vovzťahu时K表vašejpolohe。
*ZáložkaSA aktualizuje POprepnutíNA犬záložku一个spätnomnávrate。
Tretiazáložka
* ObsahujeinformácieØnajbližšíchpolicajnýchhliadkach CI radaroch。
* Podobne,阿古NA prvejzáložke,:AJ TU JEmožnéotvoriťSI NA梅普polohu hliadky vovzťahu时K表vašejpolohe。
*ZáložkaSA aktualizuje POprepnutíNA犬záložku一个spätnomnávrate。
Štvrtázáložka
:* Obsahujeinformácie,Ønajbližšíchdopravnýchobmedzeniach(uzavretécesty,KOLONY nehody,...)。
* Podobne,阿古NA prvejzáložke,:AJ TU JEmožnéotvoriťSI NA梅普polohu obmedzenia vovzťahu时K表vašejpolohe。
*ZáložkaSA aktualizuje POprepnutíNA犬záložku一个spätnomnávrate。
Pridávanieradarov hliadok一个dopravných的obmedzení
* AK输注NA ceste videlidopravnéobmedzenie nehodupolicajný雷达一个podobne,môžeteØNICHinforomovaťostatnýchmotoristov CEZ 3 CI 4 kliknutia NAveľkétlačidlá。
* Kliknite NA znamieko加V pravom的hornom南亚野鲮aplikácie。 AplikáciaVAMponúknemožnosťvybraťSI,CI chcete的informovaťØØdopravnom policajtoch aleboobmedzení。 V prvomprípadePOkliknutíSTACIinformáciupotvrdiť系统SApostaráØumiestnenieinformáciemedziostatné。 V druhomprípadetreba ESTEvybrať,邻AKY典型dopravnéhoobmedzenia IDE。

Natankuj.sk 更新内容

NOVÉ: Aktualizovanie cien pohonných látok v systéme. Vyberte si čerpaciu stanicu, na mape kliknite na bublinku s názvom pumpy a vyberte si možnosť aktualizovať ceny. V prípade, že sa ceny nezmenili, stlačte potvrdzovacie tlačidlo. Ak sú v mobile iné ceny ako na čerpacej stanici, stlačte na cenu pohonnej látky a upravte ceny podľa skutočnosti. Po odoslaní a potvrdení cien administrátorom sa ukážu všetkým zadané údaje.

Natankuj.sk 历史版本

Natankuj.sk 使用技巧

Natankuj.sk 信息

大小
686.52KB
分类
旅游出行 地图导航
TAG
更新
版本
 1.0.3
要求
Android 2.1.0 以上
来自

下载Natankuj.sk的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1509.4万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1202.5万人安装 下载
  3. 微信 1320.8万人安装 下载
  4. 优酷 1015.2万人安装 下载
  5. 腾讯视频 840.1万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 875.5万人安装 下载
  7. 全民K歌 467.7万人安装 下载
  8. 快手 1192万人安装 下载
  9. 淘宝 4832.6万人安装 下载
  10. QQ音乐 194.1万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端