> >

Éčka下载

Éčka
6711 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Éčka 截图

Éčka Éčka Éčka Éčka

Éčka 描述

Zaujíma vás čo sa skrýva napríklad za označeniami E123 alebo E100 v potravinách ktoré konzumujete každý deň? Chcete vedieť či je Guarová guma pridávaná do potravín pre vás nebezpečná? Chcete mať vždy po ruke zoznam s ktorým si na tieto a podobné otázky budete vedieť ľahko a rýchlo odpovedať? Ak áno, tak si stačí teraz nainštalovať do vášho telefónu túto aplikáciu a hneď viete čo ktoré označenie znamená a či je daná látka priaznivo pôsobiaca alebo naopak či škodí vášmu zdraviu.
Funkcie:
1. V aplikácii je spravené vyhľadávanie podľa kódu ale aj podľa názvu látky.
2. Škodlivosť uvidíte už na prvý pohľad podľa sfarbenia pod popisom každého „éčka“.
3. Pri každom „éčku“ je napísané v akých potravinách sa nachádza a jeho účinky na zdravie človeka.
4. Pre rýchle vyhľadávanie si môžete na plochu umiestniť widget s ktorým spustíte okamžité vyhľadávanie.
Vysvetlenie:
V aplikácií sú použité rôzne zdroje o škodlivosti jednotlivých éčok. Preto je možné nájsť éčko ktoré má v popise že je neškodné, ale je označené ikonou škodlivosti alebo červenou farbou. V aplikácii boli zámerne ponechané viaceré zdroje pretože sa nedá jednoznačne určiť ktorý je správny a užívateľ vie že je to kontroverzná látka.
Dáta do aplikácie poskytol web www.emulgatory.cz a www.sportujeme.sk
ZaujímaVAS CO。SAskrývanapríkladZAoznačeniamiE123 alebo E100 vpotravináchktorékonzumujetekaždý书房? ChcetevedieťCI济Guarová古玛pridávaná做potravín预VASnebezpečná? Chcete垫vždy婆汝可zoznam小号ktorýmSI NA叠拓一podobnéotázkybudetevedieťľahko一个rýchloodpovedať?阿克ANO,德州市STACI teraznainštalovať做vášhotelefónu政党成员aplikáciu一个HNED viete合作ktoréoznačenieznamená一个CI济达纳látkapriaznivopôsobiacaalebo naopak CIškodívášmuzdraviu。
Funkcie:
1中。vaplikácii济spravenévyhľadávaniepodľakódu强麦AJpodľanázvulátky。
2.ŠkodlivosťuvidíteUZ呐prvýpohľadpodľasfarbenia荚popisomkaždého“俄卡”。
3.小学každom“éčku”济napísanévakýchpotravináchSAnachádza一个jehoúčinky呐zdraviečloveka。
4.预rýchlevyhľadávanieSImôžete呐plochuumiestniť部件小号ktorýmspustíteokamžitévyhľadávanie。
Vysvetlenie:
Vaplikácií苏použitérôznezdrojeØškodlivostijednotlivýchéčok。普雷图济možnénájsťECKOktoré麻v popise泽济neškodné,强麦济označenéikonouškodlivostialebočervenoufarbou。 Vaplikácii薄利zámerneponechanéviacerézdrojepretožeSA NEDAjednoznačneurčiťktorý济správny一个užívateľVIE泽济到kontroverználátka。
数据做aplikácieposkytol网络www.emulgatory.cz一个www.sportujeme.sk

Éčka 更新内容

- nový dizajn aplikácie
- prepínanie medzi jednotlivými éčkami posunutím do strany
- rýchlejšie vyhľadávanie

Éčka 历史版本

Éčka 使用技巧

Éčka 应用内最新内容

Éčka 信息

大小
1.44M
分类
运动健康 运动·健身
TAG
更新
版本
1.08
要求
Android 4.0.3 以上
来自
Google Play

下载Éčka的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9036 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端