>
TAG
>

挑战

与「挑战」相关的应用

 1. 剑圣

  9135人安装 28.72MB
  Reveal your inner fighter in this 3D fighting game! Play up to 16 fighters and upgrade their equipment and abilities. Challenge real players worlwide. Defeat hundreds of enemies. Show to everyone that there is no blade in this world that has any secret for you!
  PLEASE NOTE! Bladelords is completely free to play but some in-game items will require payment.
  ----------------------------
  In an old empire set between Western middle-age and Japanese universes, a dark power is rising again to take over the world. The empire's destiny is in your hands. Start your journey across the 4 lands of the empire, gather the strongest fighters, and train them to unlock incredible fighting and magic powers.
  Grab your sword NOW and become the ultimate Blade Lord!
  Live a complete new fighting game experience with Bladelords! Fight with the original fighters cast, or choose among 10 brand new heroes : the Dark Knight, Saya, Cassia, Heishiro, Gargoyle, Eirin, Amane and much more! With them, fight your way in an Asian and medieval environment powered by the Unreal Engine 3!
  ----------------------------
  Discover the major features of Bladelords - fighting revolution:
  - Free to play
  - New multiplayer mode
  - 16 fighters to play with and many more to come with regular updates
  - Specific combos and attacks for each fighter
  - Stunning visuals and environments thanks to the Unreal Engine 3
  - Different game modes to discover Bladelords : the Daily Chaos Portal, the Arena, the Tower of Infinity timed fights and numerous missions
  - Upgrade your fighters to make them reach their full potential
  - Get the arcade sensations back
  - Intuitive controls
  ----------------------------
  Having any problem or suggestion? We would love to hear from you! Don't hesitate to reach our support at support@playsoft.fr
  Bladelords - the fighting revolution:
  Be a fan: facebook.com/BladeLords
  Playsoft Games:
  Visit our website to discover our other games and apps: playsoftgames.com and
  Like us: facebook.com/PlaysoftGames
  Follow us: twitter.com/Playsoft_Games
  揭示你内心的战斗机在这个3D格斗游戏!播放长达16战斗机和升级自己的装备和能力。 WORLWIDE挑战真正的球员。打败上百的敌人。展现给大家,没有在这个世界上没有刀片有什么秘密为您服务!
  请注意! Bladelords是完全免费玩,但一些游戏中的物品将需要支付。
  ----------------------------
  在一个古老帝国的西方中年和日本宇宙之间设置一个黑暗的力量再次上升​​到接管世界。帝国的命运掌握在你的手中。开始你的旅程横跨4地的帝国,聚集最强的战士,并培养他们解开令人难以置信的战斗和魔力。
  拿起你的剑现在成为最终的刀片主!
  住一个全新的格斗游戏体验Bladelords!打与原来的战斗机投下,或在10个品牌新的英雄选择:黑暗骑士,沙耶,草决明,Heishiro,石像鬼,映画伦理委员会,天音以及更多!有了他们,争取自己的方式在亚洲和中世纪的环境,搭载了虚幻引擎3!
  ----------------------------
  发现Bladelords的主要功能 - 战斗的革命:
  - 免费玩
  - 新的多人模式
  - 16战斗机一起玩,并带来更多的惊喜与定期更新
  - 具体的连击和攻击每个战斗机
  - 令人惊叹的视觉效果和环境,得益于虚幻3引擎
  - 不同的游戏模式,发现Bladelords:每日混沌门户,竞技场,无限塔定时打架和众多任务
  - 升级你的战士,使他们充分发挥其潜力
  - 获取街机的感觉回来
  - 直观的控制
  ----------------------------
  有任何问题或建议?我们很想听到您的声音!不要犹豫,以达到我们的support@playsoft.fr支持
  Bladelords - 战斗的革命:
  一个风扇:facebook.com/BladeLords
  Playsoft游戏:
  请访问我们的网站,发现我们的其他游戏和应用程序:playsoftgames.com和
  像我们这样的:facebook.com/PlaysoftGames
  跟随我们:twitter.com/Playsoft_Games
  下载
 2. 100T地球防卫军

  8985人安装 52.68MB
  与怪兽们战斗,夺回土地吧!
  下载
 3. 彩虹喵疾走

  8970人安装 83.04MB
  一款冒险游戏
  下载
 4. Ai La Trieu Phu Mobile 2015

  8895人安装 10.69MB
  Với giao diện HD tinh tế, âm thanh sống động, cùng giọng dẫn chương trình quen thuộc của MC truyền hình sẽ tạo cho bạn cảm giác hồi hộp, phấn khích như được ngồi trên ghế nóng thật sự. Gameshow “Ai là triệu phú”chỉ giới hạn với một người chơi. Còn phiên bản di động của Ai là triệu phú 2015, trò chơi đầu tiên có tích hợp chế độ thi đấu giữa người chơi với nhau. Đảm bảo mang lại những giây phút vui vẻ khi chơi cùng gia đình và bạn bè. - [MỚI][DUY NHẤT] Game Ai là triệu phú 2016 ĐẦU TIÊN cho phép 2 người cùng chơi với nhau, thỏa thích thú tranh tài cùng bạn bè và gia đình. - MIỄN PHÍ vĩnh viễn (không SMS, không nạp xu hay thu phí, cài một lần chơi mãi mãi) - Ngân hàng câu hỏi đầy đủ thể loại và lĩnh vực, được chọn lọc kĩ và cập nhật liên tục từ chính chương trình VTV3 và các nguồn uy tín. - Mô phỏng cảm giác ngồi ghế nóng tương tự gameshow “Ai là triệu phú” - Bảng xếp hạng để cùng bạn bè đua top trong Zalo - ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí - Hệ thống nhiệm vụ và danh hiệu phong phú hấp dẫn - Chia sẻ giây phút thú vị với bạn bè qua Zalo - ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí Bạn đã sẵn sàng tham gia. Chúng ta hãy bắt đầu chương trình Ai là triệu phú 2016!!! Ai là triệu phú, Đi tìm triệu phú, triệu phú free 随着高清精美的界面,丰富的声音,MC的MC电视熟悉的声音会给你的快感,兴奋是在炎热的座位真。 智力竞赛节目“谁是百万富翁”仅限于一名球员。但是,谁的手机版本是一个百万富翁在2015年,整合玩家相互之间的播放模式的第一场比赛。请一定要带上快乐的时刻与家人和朋友一起玩。 - [新] [单张]谁是百万富翁游戏2016年第一可以让两个人一起玩,竞争协议享受与朋友和家人。 - 永久免费(没有短信,没有硬币或充电负荷,安装一次玩永恒) - 银行充分的问题类别和领域,精心选择和从程序VTV3,有信誉的来源不断更新。 - 模拟感觉类似热席智力竞赛节目“谁是百万富翁” - 排名在Zalo的顶级赛车的朋友 - 消息应用程序,并调用free - 系统任务和有吸引力的丰富的标题 - 分享快乐的时刻与朋友通过Zalo - 消息应用程序,并调用free 你准备好加入。让我们先从谁是百万富翁在2016年的计划! 谁是百万富翁,寻找百万富翁,千万富翁免费 更新内容: _ Thêm gói câu hỏi mới năm 2016 _ Tăng lượt chơi lên 50 _ Tăng tốc độ lấy câu hỏi và bạn bè _ Sửa các lỗi thoát đột ngột khi đang chơi _ Sửa một số lỗi nhỏ khác
  下载
 5. 特技自行车格斗赛

  8895人安装 45.34MB
  在这个游戏中,你将探索 - 踢拳打战斗 - 追逐和拍摄警车 - 令人难以置信的特技 - 哄抬坡道 - 用火柴人骑自行车的人战斗 自行车特技格斗和赛车是惊人的赛车和射击模拟器游戏。运行和快速的驱动你的自行车,你可以。做令人难以置信的特技表演,通过丘陵和具有挑战性的弯曲的轨道抬高斜坡。准备好踢拳打战斗,追逐其他车辆和警车和枪战他们。 你一定玩过很多赛车游戏,但这个免费的赛车游戏的兴奋的是,你测试你的驾驶和战斗技能一起的机会。这个赛车模拟游戏是为你做任何你喜欢这么去探索丘陵,公路等诸多乐趣。 我们预计这将是最好的自行​​车格斗和赛车游戏。 怎么玩: - 选择斧或棒球杆打架 - 选择手枪或猎枪拍摄 - 不断从对手骑自行车的安全距离 产品特点: - 挑战弯曲的轨道 - 不同的任务有不同的情况 - 逼真的3D海岸景观环境 - 自行车酷酷的物理 - 踢和打孔,而驾驶 - 使用棒球棒和枪 - 优化控制 - 真正的声音效果
  下载
 6. 打篮球

  8835人安装 10.18MB
  长摁屏幕左右移动颜色位置,使篮球掉落在相同颜色平台处。接的越多,分数越高。如果颜色平台接了与自己颜色不同的篮球,游戏则结束。这是一款挑战反应能力的游戏,越玩越有劲。
  下载
 7. 我想静静

  8595人安装 12.39MB
  你想要静静吗?那就来挑战三十分钟不玩手机,进入我们的倒计时,一起来到静静的世界寻宝吧! 只要能坚持一定时间不玩手机,达成任务的同时,就可以获得不同的卡片,新的卡片也在不停设计中,要抓紧集齐哦 想要提升工作效率,想要更好的利用时间,别再犹豫,赶紧来用《我想静静》吧!
  下载
 8. 魔王公寓:怪物塔防之勇者来捣蛋

  8550人安装 45.82MB
  一款有趣的策略游戏
  下载
 9. 全民糖果消消乐

  8490人安装 6.29MB
  年度最棒的糖果消除
  下载
 10. 逃出秘密房间

  8430人安装 21.21MB
  《逃出秘密房间 Secret Study Escape》是一款益智解谜游戏,游戏以一个上锁的书房为背景。游戏房间设计精完美,界面高清,环环相扣。秘密或许藏在花瓶里,墙壁上的树叶也能告诉你一些线索,不要被盒子下面的怪物头吓到,总之在这个空旷的房间里,所有的巧合都是线索。
  下载
 11. 极限摩托越野赛

  8325人安装 28.29MB
  你将会扮演一名摩托车手完成各种挑战!
  下载
 12. 童话公主美发沙龙游戏

  8250人安装 44.04MB
  你有没有想过如何才能看起来像童话故事或现代名人的公主?有了这个程序,你将能够体验到所有的美容护理,他们通常经历。你将能够决定你的年轻精灵的名人应该是什么样子。首先选择的肤色你的公主模型应该有。在此之后,开始与一些放松的水疗护理,以确保她的皮肤是干净的,光滑如婴儿之一。洗她的头发,使其与一些很酷的效果闪烁光芒。另一个步骤将是选择最好看的发型,并找到合适的弥补。此外,如果你要认为她会看起来更好用不同的眼睛的颜色,你就可以申请她一些彩色隐形眼镜。你会在选择最佳匹配,眼影,口红,腮红等可一饱眼福要完成它仍然只是要选择合适的服装,鞋和配件的改造。当你的模型完成后,你可以跟她说话,她会重复你说的一切。在改造后,可以保存和共享每个邮件的公主(VIP)的照片,与WhatsApp的,微博,Skype公司,或者干脆将它们上传到Facebook的的Flickr,Dropbox的等等。怎么玩:为了获得阅读,你需要对他们擦,直到他们消失的丘疹。要敷个面膜只需选择您要使用,然后蔓延的产品。她的脸上用手指口罩的类型。清洁它要么使用水淋浴或切换到下一个的美容产品。一些化妆产品将自动在模型上通过简单地选择所需要的图标(颜色)施加,其他将需要用手指施加。**产品特点**- 温泉节- 化妆节- 时尚装扮节- 360°视图有一个更好看的模型- 许多不同的背景:湖泊,森林,幻想,日落等。- 不同的发型可供选择- 尝试不同的染发剂,口红的颜色,眼睛的颜色,眼影。- 附件,包括蝴蝶耳环,项链,许多不同的冠等。- 谈部分所在的公主重复你说的一切。- 点击几下分享你真棒女孩的照片很容易地在Facebook,邮件等。享受乐趣小时,这个有趣的免费应用程序!Wrong?
  下载
 13. 数独达人

  8235人安装 4.32MB
  锻炼脑筋的好方法
  下载
 14. 当当繁简

  7950人安装 3.09MB
  繁体字/简化字(简体字)相互转换好帮手 *准确的安卓脱机繁简转换工具,操作简易,功能强大。不论是想写个讯息给两岸朋友,或是有多个文件需要进行繁简转换,当当繁简都是你的好帮手。 功能简介: 根据简化字总表,进行繁简互换: 繁体字 ⇄ 简化字(简体字) 支援全屏或半屏转换接口 直接发送转换内容到电邮或其他通讯软件 支援文件开启转换及保存(包括对档名进行繁简转换) 可对多个文件同时进行转换 自订转换规则,加强系统包容性 自订标点转换,使你的工作一气呵成 可选择自动把转换内容复制到剪贴簿,减省操作程序 支援多种编码: UTF-8, UTF-16, Big5, Big5-HKSCS, GBK, GB18030 欢迎给我们提供意见或指正错误. 以上描述中存在违反广告法的内容,自动用*代替
  下载
 15. 银河在线3

  7755人安装 47.87MB
  考验战略部署能力,抵抗银河海盗的入侵
  下载
 16. 巴士停车挑战

  7365人安装 23.64MB
  巴士停车挑战赛是一个具有挑战性的停车游戏以逼真的停车情况。它具有多层次和精心设计的转向系统。巴士停车场有挑战棘手的水平,需要精确的转向和规划。玩家还可以旋转摄像头看到的东西更好。享受,请不要崩溃,其他车辆!巴士停车挑战赛的特点:- 旋转摄像头- 超过15个级别- 流畅的游戏- 逼真的物理- 还有更多...感谢您玩巴士停车挑战!
  下载