>   > 

Nhac.vn下载

Nhac.vn

Nhac.vn

7140次下载 暂无 好评率 0人评论
需优先下载
豌豆荚安装
普通下载 安全下载

Nhac.vn最新版截图

Nhac.vn截图 Nhac.vn截图 Nhac.vn截图 Nhac.vn截图 Nhac.vn截图
  • Nhac.vn截图预览
  • Nhac.vn截图预览
  • Nhac.vn截图预览
  • Nhac.vn截图预览
  • Nhac.vn截图预览
Th?a thích nghe nh?c m?i lúc, m?i n?i
?ng d?ng nghe nh?c Imuzik cho phép ng??i dùng:
- ??ng b? nh?c t? kho nh?c c?a ?ng d?ng v? ?i?n tho?i m?t cách ??n gi?n & thu?n ti?n
- T?o & T?i nhi?u playlist v? ?i?n tho?i
- Nghe các bài hát có s?n trong ?i?n tho?i
- H? t? nghe offline khi ?i?n tho?i không k?t n?i m?ng
- L?u tr? kho nh?c t? t?o c?a ng??i dùng trên server, tránh ???c vi?c d? li?u b? m?t ho?c ph?i copy l?i khi ??i máy

Nhac.vn更新内容

修复了一些BUG。

相关信息

大小
24.89MB
分类
新闻阅读 搞笑
版本
 5.8
要求
Android 4.1.x 以上
查看权限要求 
开发者
Vega Corporation
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚发现更多