>

ShareWifi下载

ShareWifi

ShareWifi

3478 人安装 0 人喜欢 0 人评论

ShareWifi 截图

ShareWifi ShareWifi ShareWifi

ShareWifi 描述

SpodeliWifi е Андроид апликација развиена за споделување на јавни WiFi мрежи. Апликацијата на централизиран сервер ги запишува сите испратени хотспоти и ги дистрибуира до сите корисници.
Апликацијата е слободен софтвер и е објавена под GNU GPLv3 лиценца.
Хотспотите ги додаваат самите корисници на аплцикацијата.
*Начин на користење:
- Синхронизирајте ја апликацијата често, за да ги имате последните промени на базата.
- Кога ќе се наоѓате во областа на некој јавен WiFi хотспот, кликнете на копчето "Scan" за да проверите дали хотспотот е присутен во базата. Доколку ви јави резултати кликнете на еден од понудените хотспоти и почекајте да се конектирате (доколку е точна лозинката).
- За додавање на нов хотспот во базата, кликнете на копчето "Add New". Ако сте конектирани на некој хотспот, полињата за име и MAC адреса на хотспотот ќе бидат автоматски пополнети. Додадете ја лозинката и кликнете на "Save".
SpodeliWifiеАндроидапликацијаразвиеназасподелувањенајавни无线мрежи。 Апликацијатанацентрализирансервергизапишуваситеиспратенихотспотиигидистрибуирадоситекорисници。
Апликацијатаеслободенсофтвериеобјавенапод的GNU GPLv3的лиценца。
Хотспотитегидодаваатсамитекорисницинааплцикацијата。
*Начиннакористење:
- Синхронизирајтеја​​апликацијатачесто,задагииматепоследнитепроменинабазата。
- Когаќесенаоѓатевообластананекојјавен无线хотспот,кликнетенакопчето“扫描”задапроверитедалихотспототеприсутенвобазата。 Доколкувијавирезултатикликнетенаеденодпонуденитехотспотиипочекајтедасеконектирате(доколкуеточналозинката)。
- Задодавањенановхотспотвобазата,кликнетенакопчето“新增”。 Акостеконектиранинанекојхотспот,полињатазаимеиMACадресанахотспототќебидатавтоматскипополнети。 Додадетејалозинкатаикликнетена“保存”。

ShareWifi 更新内容

Првичниот код на аплиакацијата можете да го најдете на https://github.com/Drakuwa/SpodeliWifi, а новата верзија на https://github.com/Drakuwa/SpodeliWifi/tree/flat_ui

ShareWifi 历史版本

ShareWifi 使用技巧

ShareWifi 应用内最新内容

ShareWifi 信息

大小
926.81K
TAG
更新
版本
0.7
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载ShareWifi的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9033 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端