> >

ShareWifi下载

ShareWifi

ShareWifi

1004 人安装 暂无 好评率 0 人评论

ShareWifi 截图

ShareWifi ShareWifi ShareWifi

ShareWifi 描述

SpodeliWifi е Андроид апликација развиена за споделување на јавни WiFi мрежи. Апликацијата на централизиран сервер ги запишува сите испратени хотспоти и ги дистрибуира до сите корисници.
Апликацијата е слободен софтвер и е објавена под GNU GPLv3 лиценца.
Хотспотите ги додаваат самите корисници на аплцикацијата.
*Начин на користење:
- Синхронизирајте ја апликацијата често, за да ги имате последните промени на базата.
- Кога ќе се наоѓате во областа на некој јавен WiFi хотспот, кликнете на копчето "Scan" за да проверите дали хотспотот е присутен во базата. Доколку ви јави резултати кликнете на еден од понудените хотспоти и почекајте да се конектирате (доколку е точна лозинката).
- За додавање на нов хотспот во базата, кликнете на копчето "Add New". Ако сте конектирани на некој хотспот, полињата за име и MAC адреса на хотспотот ќе бидат автоматски пополнети. Додадете ја лозинката и кликнете на "Save".
SpodeliWifiеАндроидапликацијаразвиеназасподелувањенајавни无线мрежи。 Апликацијатанацентрализирансервергизапишуваситеиспратенихотспотиигидистрибуирадоситекорисници。
Апликацијатаеслободенсофтвериеобјавенапод的GNU GPLv3的лиценца。
Хотспотитегидодаваатсамитекорисницинааплцикацијата。
*Начиннакористење:
- Синхронизирајтеја​​апликацијатачесто,задагииматепоследнитепроменинабазата。
- Когаќесенаоѓатевообластананекојјавен无线хотспот,кликнетенакопчето“扫描”задапроверитедалихотспототеприсутенвобазата。 Доколкувијавирезултатикликнетенаеденодпонуденитехотспотиипочекајтедасеконектирате(доколкуеточналозинката)。
- Задодавањенановхотспотвобазата,кликнетенакопчето“新增”。 Акостеконектиранинанекојхотспот,полињатазаимеиMACадресанахотспототќебидатавтоматскипополнети。 Додадетејалозинкатаикликнетена“保存”。

ShareWifi 更新内容

Првичниот код на аплиакацијата можете да го најдете на https://github.com/Drakuwa/SpodeliWifi, а новата верзија на https://github.com/Drakuwa/SpodeliWifi/tree/flat_ui

ShareWifi 历史版本

ShareWifi 使用技巧

ShareWifi 信息

大小
904.3KB
分类
系统工具
TAG
更新
版本
 0.7
要求
Android 2.1.0 以上
来自

下载ShareWifi的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1713.2万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1294.2万人安装 下载
  3. 微信 1675.9万人安装 下载
  4. 腾讯视频 800.1万人安装 下载
  5. 优酷 978.7万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 1070.3万人安装 下载
  7. 快手 1156.2万人安装 下载
  8. 全民K歌 532.9万人安装 下载
  9. QQ音乐 211.6万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端