> >

CMC Mobile Security下载

CMC Mobile Security

CMC Mobile Security

1.3 万 人安装 0 人喜欢 0 人评论

CMC Mobile Security 截图

CMC Mobile Security CMC Mobile Security CMC Mobile Security CMC Mobile Security CMC Mobile Security CMC Mobile Security

CMC Mobile Security 描述

1. Bảo vệ hệ thống
1.1. Tính năng: Bộ tính năng giúp người dùng nắm bắt thông tin tức thời và quản lý hệ thống hiệu quả
1.2. Tùy chỉnh, Cách sử dụng
1.2.1. Quét ứng dụng vừa được cài đặt - MẶC ĐỊNH: người dùng không thể thay đổi hoạt động này.
1.2.2. Quét file ứng dụng trước khi cài đặt - Cài đặt an toàn: cho phép ứng dụng TỰ ĐỘNG kiểm tra file ứng dụng khi người dùng bấm cài đặt từ các trình quản lý file. Để xác lập tùy chọn này: 1. Bật Cài đặt an toàn; 2. Chọn CMC Mobile Security; 3. Bấm Luôn luôn/Always.
1.2.3. Quét và kiểm tra file mới - Theo dõi file: Phát hiện mọi sự kiện tạo file mới: download, chia sẻ qua BlueTooth và các file mới phát sinh khi các ứng dụng hoạt động. Các thiết lập vùng theo dõi: 1. Mặc định: Theo dõi toàn bộ các thư mục dùng để DOWNLOAD hoặc chia sẻ BLUETOOTH; 2. Cao nhất: Theo dõi toàn bộ bộ nhớ trong, thẻ nhớ; 3. Người dùng tự chọn: người dùng lựa chọn các thư mục. Nên chọn các thư mục do các ứng dụng tạo ra, ví dụ như "./CMCMobileSecurity/". Khi đó pm sẽ thông báo mọi file mới được tạo ra trong các thư mục đã chọn đó.
1.2.4. Tự động xử lý: Tùy chỉnh này bổ trợ cho 1.2.1-MẶC ĐỊNH và 1.2.3-Theo dõi file. Cho phép ứng dụng tự động Xóa nhanh hoặc Xóa có sao lưu/phục hồi khi phát hiện file/ứng dụng gây hại.
2. Chặn tin nhắn rác
2.1. Tính năng: Hỗ trợ người dùng chặn các tin nhắn SMS rác bằng 3 phương pháp: 1. Chặn trực tiếp số điện thoại; 2. Chặn theo từ khóa; 3. Chặn thông minh.
2.2. Thao tác: Bộ tính năng chặn SMS rác của CMC Mobile Security có khả năng tương tác với người sử dụng rất linh hoạt. Trên giao diện liệt kê danh sách SMS nhận được - trang Lịch Sử - Tin nhắn - nguời sử dụng có thể dùng các thao tác: BẤM hoặc BẤM + GIỮ. Giao diện sẽ đưa ra các hộp tùy chọn thông minh phù hợp với hoàn cảnh chứ không đưa ra danh sách quá dài. Có thể tương tác trên trang Tùy chỉnh - Bộ lọc tin.
2.3. Tùy chỉnh, Cách sử dụng: Trang Tùy chỉnh - Bộ lọc tin
2.3.1. Thêm/Xóa số điện thoại: Bấm vào ô tích để Tắt/Bật. Bấm vào phần chữ để mở danh sách. Trên giao diện danh sách bấm MENU để chọn các hoạt động.
2.3.2. Thêm/Xóa từ khóa: Cách thao tác như 2.3.1
2.3.3. Chặn thông minh: Chặn thông minh được xây dựng trên công nghệ trí tuệ nhân tạo. Người sử dụng sẽ dạy ứng dụng học và nhận biết các nội dung rác. Trên danh sách SMS trang Lịch Sử - Tin nhắn, bấm vào tin nhắn và chọn Đánh dấu nội dung Rác/Bình thường. Sau khi đánh dấu, bấm MENU và chọn Cập nhật để ứng dụng ghi nhớ và học. Nếu được dạy tốt ứng dụng có thể nhận biết chính xác hầu hết các hình thái của tin nhắc rác.
3. Chống trộm
3.1. Tính năng: Đây là bộ tính năng toàn diện, thông minh nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm và bảo vệ thiết bị khi bị mất cắp hoặc thất lạc. Bộ tính năng được thiết kế hoạt động chính xác, tức thời và tích kiệm pin tối đa. CMC Mobile Security tự hào là một trong những ứng dụng sử dụng rất ít tài nguyên và năng lượng.
3.2. Tự bảo vệ bằng mật khẩu: 1. Bảo vệ tùy chỉnh; 2. Chống gỡ cài đặt trái phép. Chúng tôi tự hào là ứng dụng Android duy nhất hiện tại có cơ chế chống gỡ cài đặt hoàn hảo và tuyệt đối an toàn !!!
3.3. Tùy chỉnh, Cách sử dụng
3.3.1. Các tùy chỉnh mặc định:
3.3.1.1. Nhà quản lý thiết bị - Tùy chỉnh CHÍNH: Tác dụng là Bật/Tắt toàn bộ các tùy chỉnh khác
3.3.1.2. Tự động kết nối với CMC server: Định kì nghe các lệnh điều khiển của chủ sở hữu ra lệnh trên website mobi.cmcinfosec.com
3.3.1.3. Phát chuông cảnh báo: Phát chuông cảnh báo đặc trưng khi nhận được lệnh. Xác định thiết bị ở khoảng cách gần
3.3.1.4. Khóa màn hình: Khóa màn hình bằng mât khẩu của tài khoản người dùng đã đăng kí.
3.3.1.5. Thông báo vị trí: Thông báo vị trí thiết bị qua GPS khi nhận được lệnh.
3.3.2. Các tùy chỉnh khác
3.3.2.1. Định kì sao lưu: Định kì sao lưu SMS Box và Danh bạ theo thiết lập của người dùng
3.3.2.2. Sao lưu từ xa: Tiến hành sao lưu và gửi dữ liệu về server khi nhận được lệnh
3.3.2.3. Xóa dữ liệu từ xa: Xóa toàn bộ SMS Box và Danh bạ khi nhận được lệnh
3.3.2.4. Phục hồi dữ liệu: Phục hồi SMS Box và Danh bạ với dữ liệu đã sao lưu.
1。保护系统
1.1。特点:该功能可以帮助用户捕捉瞬间的信息和有效的管理制度
1.2。 “自定义”,用法
1.2.1。扫描已安装的应用程序 - 默认情况下,用户不能改变这种活动。
1.2.2。扫描的应用程序文件,然后再安装 - 安装安全:允许应用程序自动检查文件,从文件管理器,当用户点击安装。要设置此选项:1。将安全安装2。选择CMC手机安全3。点击经常/总是。
1.2.3。扫描和检查新的文件 - 检测监控文件:任何情况下,创建新的文件下载和共享文件,通过蓝牙时活动的应用程序。区域设置轨道:1。默认:跟踪整个文件夹共享蓝牙下载或2。高:跟踪整个内部存储器,存储卡3。用户选择:用户选择的文件夹。因此,选择应用程序创建的文件夹,例如“/ CMCMobileSecurity /”。与此同时,下午将通知所选文件夹中所有新创建的文件。
1.2.4。自动处理:自定义插件,1.2.1和1.2.3默认文件跟踪。允许应用程序自动或删除快速备份/恢复文件后,检测/有害的应用程序。
2。阻止垃圾邮件
2.1。特点:支持用户通过3种方法:1块垃圾短信。阻止直接的电话号码2。关键字拦截3。智能块。
2.2。动作:CMC移动安全互操作性的垃圾短信拦截功能与用户的灵活性。在接口列表短信 - 历史 - 消息 - 用户可以操作:单击或点击+ HOLD。该接口将提供选项框,智能诉讼的情况下,不太长的名单。可以自定义页面 - 过滤信息交互。
2.3。自定义,用途:自定义 - 信息过滤
2.3.1。添加/删除电话号码:点击箱体积关/开。点击文本打开列表。在列表界面按菜单选择“活动。
2.3.2。新增/移除标签:2.3.1操纵等
2.3.3。智能块:聪明的人工智能技术是建立在。应用程序,用于教学和学习认识到垃圾邮件的内容。在“历史记录”页列出了短信 - 消息,点击信息,然后选择高亮显示的内容垃圾/正常。一旦突出显示,按MENU(菜单)并选择“更新记忆和学习应用。如果应用程序是很好的教学可以识别的信息最准确的形式提示垃圾。
3。防盗
3.1。特点:这是一套全面的功能,支持智能搜索和用户保护设备被盗或错位。设计功能工作正常,即最大的电池寿命和性能。 CMC移动安全是感到自豪的是一个极少数的应用程序使用资源和能源。
3.2。密码保护:1。保护定制2。防止未经授权的卸载。我们很自豪能够成为唯一的Andr​​oid应用程序现在对卸载机制的完美和绝对安全的!
3.3。 “自定义”,用法
3.3.1。自定义默认:
3.3.1.1。设备管理器 - 可定制的主要作用是开启/关闭所有其他的自定义
3.3.1.2。自动连接到CMC服务器:定期听主人的命令,下令网站mobi.cmcinfosec.com上
3.3.1.3。播放报警:柏精选接警订单。近距离识别装置
3.3.1.4。锁定屏幕:屏幕锁密码的用户帐户注册。
3.3.1.5。通过GPS设备接收命令时注意位置:公告位置。
3.3.2。其他自定义
3.3.2.1。定期备份:由用户设置箱定期备份短信和联系人
3.3.2.2。远程备份:当接收到的命令进行,将数据发送到服务器
3.3.2.3。远程数据删除:删除所有联系人的短信盒和接收命令
3.3.2.4。数据恢复:恢复箱短信和联系人备份数据。

CMC Mobile Security 更新内容

暂无

CMC Mobile Security 历史版本

CMC Mobile Security 使用技巧

CMC Mobile Security 应用内最新内容

CMC Mobile Security 信息

大小
2.62M
分类
系统工具
TAG
更新
版本
3.11.18-u.5
要求
Android 2.2.x 以上
查看权限要求
来自
百度手机助手

下载CMC Mobile Security的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.1 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.4 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9337 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.8 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.9 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8914 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端