> >

m:Parking下载

m:Parking

m:Parking

45 人安装 暂无 好评率 0 人评论

m:Parking 截图

m:Parking m:Parking m:Parking m:Parking m:Parking m:Parking m:Parking

m:Parking 描述

Najpopularnija SMS parking aplikacija u BiH!
Plati parking SMS-om! Ne znaš broj? Ne znaš kako? Uz m:Parking je lako!
m:Parking omogućava plaćanje parkinga u tri klika. Brzo i jednostavno! m:Parking je najbrži način za plaćanje parkinga!
Aplikacija podržava rad sa neograničeno mnogo registracija. Samo trebate pozvati Options meni i tamo imate opciju Dodati registarski broj.
Aplikacija m:Parking omogućava svojim korisnicima plaćanje parking usluga u tri jednostavna klika. Podržava sve gradove u Bosni i Hercegovini u kojima m:tel pruža uslugu plaćanja parkinga putem SMS-a (m:Parking - Banja Luka, Sarajevo, Bijeljina, Kotor Varoš, Teslić, Prnjavor, Trebinje, Čelinac). Namijenjena je svim korisnicima Android telefona koji žele brzo i jednostavno da plaćaju usluge parkinga. Doboj nije uveo negeofrafske brojeve, pa je zbog toga trenutno nemoguće plaćanje parkinga SMS-om u Doboju.
Prilikom prvog pokretanja, aplikacija zahtjeva da se unese jedna registracija automobila, koja će se ubuduće smatrati početnom registracijom.
Nakon toga, ali i svaki put kada korisnik ponovo pokrene aplikaciju, ona sama detektuje (korišćenjem mrežnih lokacijskih usluga i/ili GPS-a) lokaciju korisnika tj. grad u kome se nalazi. U slučaju da se grad ne može odrediti, kao početni grad se postavlja zadnji grad za koji je vršeno plaćanje iz aplikacija, a ako plaćanja nije bilo, poćetni grad je Banja Luka. Korisnik uvijek može promijeniti grad na bilo koji od gradova u kojima m:tel pruža uslugu m:Parkinga.
U skladu sa gradom korisniku se nudi spisak i opis brojeva na koje može poslati SMS poruku. Pritiskom (klikom) na jednu od tih opcija, SMS poruka se generiše u skladu sa odabranom registracijom vozila, i nakon potvrde šalje.
Aplikacija sadrži widget koji korisnik može postaviti na jedan od ekrana koje koristi i koji ga obavještava o vremenu kada mu ističe parkiranje ili o tome da trenutno nema važećih parking karata.
U samoj aplikaciji korisnik pozivom Options menija dobija dodatne opcije, kojima može vršiti izbor grada, izbor registracije (ove dvije opcije su ekvivalentne pritisku na padajuće menije sa imenom grada i registracijom), dodati registarski broj (nema ograničenja u broju registracija), ukloniti postojeći registarski broj.
Korisnik, iz istog menija, može odrediti podešavanja:
* da li je uključena notifikacija tj. da li će 5 minuta prije isteka vremena za parkiranje dobiti notifikaciju o isteku parkinga,
* da li se koristi inverzno geokodiranje putem interneta koje je dostupno (ali ne i obavezno) u Banja Luci, Bijeljini i Sarajevu,
* da li se koristi engleski ili srpski jezik.
Kroz isti meni dostupna je i opcija Upomoć, gdje sam? pomoću koje je moguće odrediti bližu lokaciju korisnika tj. da li se korisnik nalazi u prvoj ili drugoj parking zoni u slučaju da se nalazi u Banja Luci ili Tesliću.
Najpopularnija短信停车场aplikacijaū波黑!
普拉蒂停车场短信嗡!氖的zNAS broj?氖的zNAS KAKO?乌斯玛:停车场JE拉科!
L:停车场omogućavaplaćanjeparkingaü至三klika。 Brzo我jednostavno! L:停车场JEnajbržinačinZAplaćanjeparkinga!
Aplikacijapodržava弧度SAneograničenomnogo registracija。萨莫trebate meni pozvati选项我愚昧imate opciju Dodati registarski broj。
Aplikacija玛:停车场omogućavasvojim korisnicimaplaćanje停车场uslugaü三jednostavna klika。 PodržavaSVE gradoveüBosni我Hercegoviniú小岛L:电话pružausluguplaćanjaparkinga putem SMS-A(M:停车场 - 巴尼亚卢卡,萨拉热窝,比耶利纳,科托尔城,泰斯利奇,普尔尼亚沃尔,特雷比涅,Čelinac)。 Namijenjena JE svim korisnicima的Andr​​oid telefona曲ZELE brzo我jednostavno达plaćaju服务加入parkinga。博伊nije uveo negeofrafske brojeve,PA JE zbog托加trenutnonemogućeplaćanjeparkinga SMS-OMùDoboju。
Prilikom prvog pokretanja,aplikacija zahtjeva达本身unese jedna registracija automobila,古谢CE本身ubudućesmatratipočetnomregistracijom。
Nakon长袍,阿里我svaki把嘉田korisnik ponovo pokrene aplikaciju,奥纳SAMA detektuje(korišćenjemmrežnihlokacijskih usluga I /伊犁GPS-A)lokaciju korisnika TJ。 ü毕业生本身科梅nalazi。 üslučaju达SE毕业生NEmožeodrediti,花王početni毕业生本身postavlja zadnji毕业生ZA曲济vršenoplaćanjeIZ aplikacija,一个AKOplaćanjanije比洛,poćetni毕业生JE巴尼亚卢卡。 Korisnik uvijekmožepromijeniti毕业呐比洛曲OD gradovaú小岛L:电话pružauslugu L:Parkinga。
üskladu SA gradom korisniku本身nudi什皮沙克我OPIS brojeva呐kojemožeposlati短信poruku。 Pritiskom(klikom)NA jednu OD TIH opcija,短信poruka本身generišeüskladu SA odabranom registracijom vozila,我nakon potvrdešalje。
Aplikacijasadrži部件曲korisnikmožepostaviti呐jedan OD ekrana koje koristi我曲嘎obavještavaØvremenu卡达亩ističeparkiranje伊犁Ø大部头达trenutno NEMAvažećih停车场karata。
üsamoj aplikaciji korisnik pozivom选项menija dobija dodatne opcije,小岛moževršitiizbor grada,izbor registracije(奥雅纳dvije opcije苏ekvivalentne pritisku呐padajućemenije SA imenom grada我registracijom),dodati registarski broj(NEMAograničenjaûbroju registracija),uklonitipostojećiregistarski broj。
Korisnik,IZ istog menija,možeodreditipodešavanja:
*李达JEuključenanotifikacija TJ。大李策5小粒prije isteka vremena ZA parkiranje dobiti notifikacijuØisteku parkinga,
*大理本身koristi inverzno geokodiranje putem interneta koje JE dostupno(阿里NE我obavezno)U巴尼亚卢卡鸬鹚,Bijeljini我Sarajevu,
*大理本身koristi engleski伊犁srpski jezik。
Kroz ISTI meni dostupna乙脑我opcijaUpomoć,gdje萨姆? pomoćukoje JEmogućeodreditibližulokaciju korisnika TJ。大理本身korisnik nalaziüprvoj伊犁drugoj停车场年糕汤üslučaju达本身nalaziü巴尼亚卢卡鸬鹚伊犁Tesliću。

m:Parking 更新内容

Uvedena je podrška plaćanju parkinga po tiketu u BBI Centru Sarajevo. Platiti se može tiket do iznosa od 10.00 KM. Ako odaberete tu opciju, prvo vas aplikacija pita da unesete broj tiketa, pa tek onda potvrđujete slanje poruke. Ovo plaćanje tiketa vam se NE evidentira u Istoriji parkiranja. Takođe, minimalna verzija Androida je povećana na 2.1, kao preduslov da aplikacija u idućim verzijama pređe na Material Design principe.

m:Parking 历史版本

m:Parking 使用技巧

m:Parking 信息

大小
1.38MB
分类
旅游出行
TAG
更新
版本
 1.99.2
要求
Android 2.1.0 以上
来自
来自谷歌市场

下载m:Parking的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1511.6万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1194.7万人安装 下载
  3. 微信 1337.5万人安装 下载
  4. 优酷 1011.4万人安装 下载
  5. 腾讯视频 829.5万人安装 下载
  6. 全民K歌 467.3万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 867.4万人安装 下载
  8. 快手 1187.9万人安装 下载
  9. 淘宝 4846.3万人安装 下载
  10. QQ音乐 193.1万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端