>

Castro下载

Castro
2937 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Castro 截图

Castro Castro Castro Castro Castro Castro

Castro 描述

חדש: קסטרו עם Touch!
הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של קסטרו ותוכלו להנות בטאץ' אחד, מכל העולמות:
הקולקציות של קסטרו, על כף ידכם
בואו לגלות את כל הפריטים הלוהטים שמגיעים מדי יום לחנויות, מכל קולקציות האופנה לנשים ולגברים, מקו הג'ינס, האביזרים המשלימים, הקולקציות המיוחדות ועוד. בכל פריט תוכלו להתבונן מקרוב, לקבל מידע מפורט על צבעים, מידות ומחיר, להוסיף לרשימת מועדפים אישית, וגם לעבור במהירות לרכישה באתר castro.com, בכל זמן, ובכל מקום.
חדשות האופנה של קסטרו
קבלו לפני כולם דיווחים שוטפים על כל החדשות החמות, הטרנדים והפריטים הלוהטים ביותר, עדכונים על אירועים, מבצעים, והטבות ייחודיות, וכתבות ממגזין האופנה והלייף סטייל של קסטרו.
קסטרו על המסלול
צפו בלייב באירוע הנוצץ של עולם האופנה: תצוגת האופנה של קסטרו המשודרת מדי עונה בשידור חי - הישר לסמארטפון שלכם.
Castro Live
סירקו דרך האפליקציה את מודעות הפרסומת של קסטרו וגלו כיצד הן מתעוררות לחיים עם טכנולוגיית Augmented Reality חדשנית ועוצרת נשימה.
בואו לבקר בקסטרו
גלו את כל חנויות קסטרו הקרובות אליכם על פי מיקומכם, וקבלו מידע מלא על כל חנויות הרשת.
חדש:קסטרועם触摸!
הורידועכשיואתהאפליקציההחדשהשלקסטרוותוכלולהנותבטאץ'אחד,מכלהעולמות:
הקולקציותשלקסטרו,עלכףידכם
בואולגלותאתכלהפריטיםהלוהטיםשמגיעיםמדייוםלחנויות,מכלקולקציותהאופנהלנשיםולגברים,מקוהג'ינס,האביזריםהמשלימים,הקולקציותהמיוחדותועוד。 בכלפריטתוכלולהתבונןמקרוב,לקבל菁英מפורטעלצבעים,מידותומחיר,להוסיףלרשימתמועדפיםאישית,וגםלעבורבמהירותלרכישהבאתרcastro.com,בכלזמן,ובכלמקום。
חדשותהאופנהשלקסטרו
קבלולפניכולםדיווחיםשוטפיםעלכלהחדשותהחמות,הטרנדיםוהפריטיםהלוהטים人看的,עדכוניםעלאירועים,מבצעים,והטבותייחודיות,וכתבותממגזיןהאופנהוהלייףסטיילשלקסטרו。
קסטרועלהמסלול
צפובלייבבאירועהנוצץשלעולם,האופנה:תצוגתהאופנהשלקסטרוהמשודרתמדיעונהבשידורחי - הישרלסמארטפוןשלכם。
卡斯特罗信息
סירקודרךהאפליקציהאתמודעותהפרסומתשלקסטרווגלוכיצדהןמתעוררותלחייםעםטכנולוגיית增强现实(Augmented Reality)חדשניתועוצרתנשימה。
בואולבקרבקסטרו
גלואתכלחנויותקסטרוהקרובותאליכםעלפימיקומכם,וקבלו菁英מלאעלכלחנויותהרשת。

Castro 更新内容

טקסט למה חדש
עיצוב חדש לגמרי, המותאם לחנות האונליין החדשה - castro.com
אפשרות מעבר מהיר לקנייה בחנות האונליין
קבלת מידע מורחב על כל פריט: בנוסף לתיאור הפריט, מידות ומחירים כולל מחירי סוף עונה, עכשיו באפליקציה גם הרכבי בד, הוראות כביסה ושימוש ועוד.

Castro 历史版本

Castro 使用技巧

Castro 应用内最新内容

Castro 信息

大小
15.16M
TAG
更新
版本
2.03
要求
Android 2.2.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Castro的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9341 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8981 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端