>

Ό Φιλελεύθερος下载

Ό Φιλελεύθερος

Ό Φιλελεύθερος

5619 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Ό Φιλελεύθερος 截图

Ό Φιλελεύθερος Ό Φιλελεύθερος Ό Φιλελεύθερος Ό Φιλελεύθερος Ό Φιλελεύθερος Ό Φιλελεύθερος

Ό Φιλελεύθερος 描述

«Φ» APP - Learn about Cyprus, Greece and the world, wherever you are, with the reliability of Phileleftheros.
The new, revamped, easy to use application software of ‘Phileleftheros’ is designed to run on mobile devices such as smartphones and tablets.
The app gives you:
• continuous information flow via mobile alerts
• news analysis on issues concerning Cyprus, Greece and the world as well as economy, sports, technology, entertainment, political analyses and opinions
• information on the weather, useful telephone numbers and other useful information such as late night pharmacies and doctors on duty
• the daily cultural agenda with all events (music, theatre, cinema) happening in Cyprus
• the ability to share information via e-mail and through social networking sites
«Φ»APP - 了解塞浦路斯,希腊和世界,无论你在哪里,与Phileleftheros的可靠性。
全新,翻新,易于使用的应用“Phileleftheros”的软件被设计成在移动设备如智能手机和平板电脑上运行。
该应用程序为您提供:
•通过移动警报连续的信息流
•新闻分析关于塞浦路斯,希腊和世界,以及经济,体育,科技,娱乐,政治分析和意见问题
•如夜间药店和医生值班天气,有用的电话号码和其他有用信息
•所有事件(音乐,戏剧,电影)发生在塞浦路斯的日常文化议程
•通过电子邮件,并通过社交网站共享信息的能力

Ό Φιλελεύθερος 更新内容

- Added upload photo/video feature
- Minor fixes

Ό Φιλελεύθερος 历史版本

Ό Φιλελεύθερος 使用技巧

Ό Φιλελεύθερος 应用内最新内容

Ό Φιλελεύθερος 信息

大小
11.25M
TAG
更新
版本
2.1
要求
Android 4.0.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Ό Φιλελεύθερος的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.1 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.3 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9336 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.7 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.9 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8908 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端