> >

Ανέκδοτα下载

Ανέκδοτα

Ανέκδοτα

4635 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Ανέκδοτα 截图

Ανέκδοτα Ανέκδοτα Ανέκδοτα Ανέκδοτα Ανέκδοτα

Ανέκδοτα 描述

Τα καλύτερα Ελληνικά Ανέκδοτα χωρισμένα σε 13 κατηγορίες:
Τεχνολογία, Ξανθιές, Ερωτικά/Πρόστυχα, Για παιδιά, Πολιτικά, Ποντιακά, Πώς λέγεται, Έξυπνα, Διάφορα, Chuck Norris, Μικρή Αννούλα, Τοτός, Αστεία Γραπτά Μαθητών
-Συνολικά 600+ ανέκδοτα μέχρι στιγμής
-Τα ανεκδοτα είναι ενσωματωμένα στην εφαρμογή
-Μεταφορά εφαρμογής στην κάρτα μνήμης (App2SD)
-Ανανεώσεις με νέα ανέκδοτα κάθε εβδομάδα. Ανανέωση ενημερώνοντας την εφαρμογή από το market.
-Πολλές ώρες γέλιου
-Χωρίς διπλά ανέκδοτα όπως σε άλλες εφαρμογές!
-Ξεκαθαρίζω ότι περιέχει διαφημίσεις.
-Ελληνική Εφαρμογή, Ελληνικό μενού
-Ανέκδοτα και από Rss (απαιτεί internet)
Για οποιοδήποτε σχόλιο/απορία/παράπονο παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο e-mail μου που εμφανίζεται στο market.
ΑΝΕΚΔΟΤΑ - ANEKDOTA - ΑΣΤΕΙΑ - ΧΙΟΥΜΟΡ
Ενδεικτά Ανέκδοτα που περιέχονται στην εφαρμογή:
-Αν η κοπέλα σου παραπονιέται ότι δεν την πας ποτέ κάπου ακριβά, πήγαινέ την σε ένα βενζινάδικο
-Λέει ο άντρας στην γυναίκα του: Γυναίκα, δεν αντέχω να σε βλέπω να κουράζεσαι στην κουζίνα, σε παρακαλώ, κλείσε την πόρτα!
-Ποιά είναι η πιο όμορφη ξανθιά που μπορείς να σκεφτείς; Η μπύρα!
-Τι τραγουδάνε οι καθηγητές στη σχολή όταν διορθώνουν τα γραπτά; Τραβάω λοιπόν ... σ΄ όλα μια κόκκινη γραμμή..
Ellinika Anekdota, Greek Jokes
The best greek jokes divided into 13 categories.
-It doesnt require internet access
-App movable to SD (App2SD)
-Greek App
http://www.greeceandroid.gr
Βρείτε μας στο facebook:
http://www.facebook.com/greeceandroid
ΤακαλύτεραΕλληνικάΑνέκδοταχωρισμένασε13κατηγορίες:
Τεχνολογία,Ξανθιές,Ερωτικά/Πρόστυχα,Γιαπαιδιά,Πολιτικά,Ποντιακά,Πώςλέγεται,Έξυπνα,Διάφορα,查克·诺里斯,ΜικρήΑννούλα,Τοτός,ΑστείαΓραπτάΜαθητών
- Συνολικά600 +ανέκδοταμέχριστιγμής
- Ταανεκδοταείναιενσωματωμέναστηνεφαρμογή
- Μεταφοράεφαρμογήςστηνκάρταμνήμης(App2SD功能)
- Ανανεώσειςμενέαανέκδοτακάθεεβδομάδα。 Ανανέωσηενημερώνονταςτηνεφαρμογήαπότο市场。
- Πολλέςώρεςγέλιου
- Χωρίςδιπλάανέκδοταόπωςσεάλλεςεφαρμογές!
- Ξεκαθαρίζωότιπεριέχειδιαφημίσεις。
- ΕλληνικήΕφαρμογή,Ελληνικόμενού
- ΑνέκδοτακαιαπόRSS(απαιτεί互联网)
Γιαοποιοδήποτεσχόλιο/απορία/παράπονοπαρακαλώμηδιστάσετεναεπικοινωνήσετεμαζίμουστο电子邮件μουπουεμφανίζεταιστο市场。
ΑΝΕΚΔΟΤ​​Α - ANEKDOTA - ΑΣΤΕΙΑ - ΧΙΟΥΜΟΡ
ΕνδεικτάΑνέκδοταπουπεριέχονταιστηνεφαρμογή:
- Ανηκοπέλασουπαραπονιέταιότιδεντηνπαςποτέκάπουακριβά,πήγαινέτηνσεέναβενζινάδικο
- Λέειοάντραςστηνγυναίκατου:Γυναίκα,δεναντέχωνασεβλέπωνακουράζεσαιστηνκουζίνα,σεπαρακαλώ,κλείσετηνπόρτα!
- Ποιάείναιηπιοόμορφηξανθιάπουμπορείςνασκεφτείς;Ημπύρα!
- Τιτραγουδάνεοικαθηγητέςστησχολήότανδιορθώνουνταγραπτά;Τραβάωλοιπόν... σόλαμιακόκκινηγραμμή..
Ellinika Anekdota,希腊笑话
最好的希腊笑话,分为13个类别。
- 它并不需要互联网连接
- 移动应用程序到SD(App2SD功能)
希应用
http://www.greeceandroid.gr
ΒρείτεμαςστοFacebook的:
http://www.facebook.com/greeceandroid

Ανέκδοτα 更新内容

-Βελτιώσεις/Διορθώσεις
-Προστέθηκε RSS feed με ανέκδοτα από pathfinder.gr
Παλαιότερες Ενημερώσεις:
-Προστέθηκαν ανέκδοτα σε διάφορες κατηγορίες
-Ανακατασκευή UI
-Πολλές βελτιώσεις
-Διορθώθηκαν bugs
-Διορθώθηκε το handling του BackKey
-Συνολικά 600+ ανέκδοτα μέχρι στιγμής
*Για οτιδήποτε λάθος βρείτε, ή για οποιαδήποτε παρατήρηση έχετε παρακαλώ στείλτε μου mail για να το διορθώσω*

Ανέκδοτα 历史版本

Ανέκδοτα 使用技巧

Ανέκδοτα 应用内最新内容

Ανέκδοτα 信息

大小
2.12M
分类
新闻阅读 搞笑
TAG
更新
版本
1.5.1
要求
Android 1.6 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Ανέκδοτα的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8821 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端