> >

Giaothong 247下载

Giaothong 247

Giaothong 247

825 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Giaothong 247 截图

Giaothong 247 Giaothong 247 Giaothong 247 Giaothong 247 Giaothong 247 Giaothong 247 Giaothong 247 Giaothong 247 Giaothong 247 Giaothong 247

Giaothong 247 描述

GiaoThong247 sử dụng bản đồ offline thực hiện các chức năng hiển thị lưu lượng giao thông, định vị và hướng dẫn lộ trình. Ứng dụng chạy trên nền tảng công nghệ GNAM, một sản phẩm công nghệ MADE IN VIETNAM do TMA phát triển. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giúp sức cùng cộng đồng giảm thiểu tình trang kẹt xe tại các đô thị ở Việt Nam.
Ứng dụng có khả năng tương tác để thông báo cho cộng đồng các sự kiện giao thông thông qua kết nối internet của điện thoại di động. Ứng dụng cũng hiển thị trực tiếp các thông tin về giao thông chẳng hạn như các sự cố giao thông, ùn tắc giao thông đang xảy ra trên màn hình bản đồ số offline trên toàn Việt Nam.
----------
CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
- Nhận và chia sẻ thông tin giao thông trong thời gian thực.
- Định vị và hướng dẫn lộ trình bằng cách sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS.
- Dữ liệu bản đồ offline chi tiết toàn Việt Nam (lưu trên điện thoại, sử dụng được cả khi không có kết nối internet).
- Hỗ trợ dẫn đường 2D/3D.
- Giao diện người dùng rõ ràng và thân thiện. Tối ưu hóa cho màn hình cảm ứng, giảm các thao tác không cần thiết khi tìm đường.
- Hiển thị tốc độ giới hạn.
- Tìm kiếm POI (điểm quan tâm).
- Bản đồ liên tục được cập nhật.
- Kết nối và chia sẻ vị trí với bạn bè trên Facebook
----------
NGUỒN DỮ LIỆU BẢN ĐỒ: từ OpenStreetMap
Hãy cùng đóng góp cho cơ sở dữ liệu bản đồ dùng chung của toàn cộng đồng để ứng dụng của chúng ngày càng tốt hơn!
----------
NGUỒN DỮ LIỆU GIAO THÔNG: từ Dự án GNAM của TMA Solutions
----------
GHI CHÚ
- Sử dụng liên tục tính năng chạy nền GPS sẽ làm giảm đáng kể thời lượng pin của máy
HÃY CÙNG CHIA SẺ THÔNG TIN VÌ MÔI TRƯỜNG XANH CHO CỘNG ĐỒNG!
----------
GiaoThong247 uses offline maps for traffic displaying, positioning and navigation. The app uses GNAM framework, a MADE IN VIETNAM technology from TMA. Our ultimate goal is to contribute to the community to help reducing the current heavy traffic condition in Vietnam.
LIVE information such as speed, traffic incidents, traffic jams, risks occurred on the streets will be visualized on digital offline map for the whole Vietnam.
----------
MAIN FUNCTIONS
- Receiving and sharing traffic information in real-time.
- Positioning and navigation using the global positioning system GPS.
- Offline map data details for the whole Vietnam (map data is store locally on device and can be used even when there is no data connection).
- 2D/3D navigation.
- Simple and friendly user interface that has been optimized for touch screen, and for easy navigation menu.
- On screen speed limit notification.
- Seaching by POIs.
- Map updated frequently.
- Connect and share location with friends in Facebook.
----------
SOURCE OF MAP DATABASE: OpenStreetMap
Let’s contribute for the open public map to make our app better and better!
----------
SOURCE OF TRAFFIC DATA: from GNAM project - TMA Solutions
----------
NOTE
- Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.
LET'S SHARE INFORMATION FOR A GREEN COMMUNITY!
GiaoThong247苏粪禁令DJO离线HIEN淑论CACchức馕HIEN氏琉陈德良GIAO丁字裤,định六VA馨丹LO郑氏。 UNG粪斋特伦嫩江唐丛义安GNAM,MOT圣范丛义安MADE IN VIETNAM做TMA PHAT三烯。 MUC小芹cuối恭CUA涌台岛LàgiúpSUC恭聪đồng子槛阮文绍TÌNH庄KET XE大CAC DJO氏Ø越南。
UNG阮晋勇共同KHA馕TUONG TAC DJE通保町聪đồngCAC苏健GIAO丁字裤丁字裤之四KET NOI互联网CUAđiệnthoại二động。 UNG粪恭HIEN氏TRUC TIEP CAC通锡VE GIAO丁字裤张涵新和成CAC苏合作GIAO丁字裤,联合国TAC GIAO丁字裤đangXAY RA特伦人hình禁令DJO所以离线特伦TOAN越南。
----------
CAC TINH馕CHINH
- NHAN VA嘉SE通锡GIAO丁字裤TRONG索伊吉安淑论。
- Định六VA馨丹罗郑氏砰CACH苏粪,他的丁字裤định六TOAN CAU的GPS。
- 杜代替禁令DJO离线志TIET TOAN越南(琉特伦điệnthoại,苏粪đượcCA KHI KHONG合作KET NOI互联网)。
- 何TRO丹đường2D/3D。
- 蛟奠người粪RO响了VA比噻吩。 TOI UU HOA町人hìnhCAM UNG,子槛CAC邵族TAC KHONG可以切KHI添đường。
- HIEN氏TOC DJOgiới汉。
蒂姆 - 剑POI(điểm全TAM)。
- 班固DJO留置权TUCđược帽山一。
- KET NOI VA嘉SE六三VOI禁止期后特伦的Facebook
----------
NGUỒN杜代替禁令DJO:TU OpenStreetMap的
干草恭đóngGOP町合作,以便杜代替禁令DJO粪涌CUA TOAN聪đồngDJE UNG粪CUA涌NGAY苍TOT汉!
----------
NGUỒN杜代替GIAO丁字裤:TU杜安GNAM CUA TMA解决方案
----------
GHI楚
- 苏粪留置权TUCTÌNH馕斋嫩江GPS SE榄子槛đáng柯索伊陈德良针CUA可能
干草恭嘉SE通田六莫伊张庭XANH CHO聪ĐỒNG!
----------
GiaoThong247使用离线地图,流量显示,定位和导航。该应用程序使用GNAM框架,一个MADE IN VIETNAM技术从TMA。我们的最终目标是要回馈社会,帮助减少在越南目前的交通拥挤状况。
现场信息,如速度,交通事故,交通堵塞发生的风险,在街道上会显现在数字离线地图为整个越南。
----------
主要功能
- 接收和实时共享的交通信息。
- 定位和导航用的GPS全球定位系统。
- 离线地图数据的细节对整个越南(地图数据是存储在本地设备上,可用于即使在没有数据连接)。
- 2D/3D导航。
- 已优化的触摸屏,以及方便的导航菜单简单友好的用户界面。
- 在屏幕上限速通知。
- Seaching通过的POI。
- 地图经常更新。
- 连接并与朋友在Facebook上分享位置。
----------
源地图数据库:OpenStreetMap的
让我们在开放的公共地图,使我们的应用程序更好,更好的贡献!
----------
来源流量的数据:来自GNAM项目 - TMA解决方案
----------

- 续利用全球定位系统在后台运行,可以大大减少电池寿命。
来分享信息的绿色社区!

Giaothong 247 更新内容

- Fix some bugs
Chỉnh sửa một số lỗi

Giaothong 247 历史版本

Giaothong 247 使用技巧

Giaothong 247 信息

大小
19.71MB
分类
生活休闲 小工具 电影票 美食
TAG
更新
版本
 4.1.2
要求
Android 4.0.2 以上
来自
TMA Mobile Solutions

下载Giaothong 247的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1501.5万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1199.7万人安装 下载
  3. 微信 1333万人安装 下载
  4. 优酷 1008.5万人安装 下载
  5. 腾讯视频 854.9万人安装 下载
  6. 全民K歌 466.7万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 887.4万人安装 下载
  8. 快手 1196.1万人安装 下载
  9. 淘宝 4806.7万人安装 下载
  10. QQ音乐 193.2万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端