> >

Φαρμακεία Εφημερεύοντα Greek下载

Φαρμακεία Εφημερεύοντα Greek

Φαρμακεία Εφημερεύοντα Greek

133 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Φαρμακεία Εφημερεύοντα Greek 截图

Φαρμακεία Εφημερεύοντα Greek Φαρμακεία Εφημερεύοντα Greek Φαρμακεία Εφημερεύοντα Greek Φαρμακεία Εφημερεύοντα Greek

Φαρμακεία Εφημερεύοντα Greek 描述

== GREEK APPLICATION ==
Εφημερεύοντα φαρμακεία Αττικής,Πειραιά και Θεσσαλονίκης από τα αντίστοιχα fsa.gr,fsp.gr και fsth.gr.
= DISCLAIMER =
Δεν φέρω αποκλειστικά καμία ευθύνη για την εγκυρότητα ή όχι των παραπάνω πηγών. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από το πρόγραμμα προέρχονται από τα ανωτέρω sites. Συνιστάται να επιβεβαιώνετε πάντα ότι τα φαρμακεία που σας ενδιαφέρουν εφημερεύουν με τηλέφωνο στο σχετικό φαρμακείο.
Οι πληροφορίες για τα φαρμακεία στην περιοχή παρέχονται από το pois.gr και δεν έχω την παραμικρή ευθύνη για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, την τοποθεσία, ή την σκόπιμη ή μη συμπερίληψη ή μη συμπερίληψη φαρμακεία.
==希腊应用==
ΕφημερεύονταφαρμακείαΑττικής,ΠειραιάκαιΘεσσαλονίκης自τααντίστοιχαfsa.gr,fsp.grκαιfsth.gr.
=免责声明=
Δενφέρωαποκλειστικάκαμίαευθύνηγιατηνεγκυρότηταήόχιτωνπαραπάνωπηγών。 Οιπληροφορίεςπουπαρουσιάζονταιαπότοπρόγραμμαπροέρχονταιαπόταανωτέρω网站。 Συνιστάταιναεπιβεβαιώνετεπάνταότιταφαρμακείαπουσαςενδιαφέρουνεφημερεύουνμετηλέφωνοστοσχετικόφαρμακείο。
Οιπληροφορίεςγιαταφαρμακείαστηνπεριοχήπαρέχονταιαπότοpois.grκαιδενέχωτηνπαραμικρήευθύνηγιατηνεγκυρότητα,τηναξιοπιστία,τηντοποθεσία,ητηνσκόπιμηημησυμπερίληψηημησυμπερίληψηφαρμακεία。

Φαρμακεία Εφημερεύοντα Greek 更新内容

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία θα διατίθεται πλέον για περιορισμένο χρονικό διάστημα (το πότε θα κατέβουν θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες).

Φαρμακεία Εφημερεύοντα Greek 历史版本

Φαρμακεία Εφημερεύοντα Greek 使用技巧

Φαρμακεία Εφημερεύοντα Greek 信息

大小
301.76KB
分类
网上购物 商城
TAG
更新
版本
 1.049
要求
Android 1.5.0 以上
查看权限要求
来自

下载Φαρμακεία Εφημερεύοντα Greek的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1501.5万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1199.7万人安装 下载
  3. 微信 1333万人安装 下载
  4. 优酷 1008.5万人安装 下载
  5. 腾讯视频 854.9万人安装 下载
  6. 全民K歌 466.7万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 887.4万人安装 下载
  8. 快手 1196.1万人安装 下载
  9. 淘宝 4806.7万人安装 下载
  10. QQ音乐 193.2万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端